Volvokoncernen – det fjärde kvartalet och helåret 2016

”2016 var ett år med något lägre volymer. Vår omsättning minskade med 3% till 302 miljarder kronor. Inte desto mindre förbättrades vår lönsamhet med en justerad rörelsemarginal på 7,0% för 2016. Detta beror på vår förmåga att hantera volymförändringar i olika marknader liksom fortsatta kostnadssänkningar och produktivitetsförbättringar. Det fjärde kvartalet följde mönstret från föregående kvartal med en något förbättrad lönsamhet trots lägre volymer. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 5.660 Mkr, motsvarande en marginal på 6,9%”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
1860x1050-interim-report-2016-q4

DET FJÄRDE KVARTALET 2016

  •  Under Q4 2016 ökade nettoomsättningen med 4% till 82,6 miljarder kronor (79,6). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter minskade den med 1%.

  •  Det justerade rörelseresultatet under Q4 2016 uppgick till 5.660 Mkr (4.573), motsvarande en rörelsemarginal på 6,9% (5,7), exklusive en reavinst från försäljningen av fastigheter på 1.371 Mkr.

  •  Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 336 Mkr.

  •  Det operativa kassaflödet i industriverk-samheten uppgick till 4,8 miljarder kronor (14,7). Justerat för EU:s konkurrensutredning och försäljningen av fastigheter var det operativa kassaflödet 8,7 miljarder kronor.

HELÅRET 2016
 

  •  För helåret 2016 minskade nettoomsättningen med 3% till 301,9 miljarder kronor (312,5).
     
  •  Det justerade rörelseresultatet under helåret 2016 uppgick till 21.094 Mkr (20.235), motsvarande en rörelsemarginal på 7,0% (6,5).

  •  Det operativa kassaflödet i industriverksamheten uppgick till 3,5 miljarder kronor (18,3).
  •  Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,25 kronor per aktie (3,00).


Press- och analytikerkonferens.

En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information under Aktieägare på www.volvogroup.se

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790                             Kontaktuppgifter Investor Relations:
Investor Relations, VHK                                                      Christer Johansson      031-66 13 34
405 08 Göteborg                                                                    Anders Christensson   031-66 11 91
Tel 031-66 00 00                                                                    Anna Sikström             031-66 13 36 
www.volvogroup.se                                                             

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2015 cirka 313 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1februari 2017 kl. 07.20 CET.