Årsstämma i AB Volvo

AB Volvos årsstämma äger rum tisdagen den 4 april 2017 kl 15.00 i Konserthuset, Götaplatsen, Göteborg.
1860x1050 investors next-annual-meeting-of-the-shareholders

Den som önskar delta i årsstämman måste dels vara upptagen som aktieägare i AB Volvos aktiebok per den 29 mars 2017, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till AB Volvo senast den 29 mars 2017.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras per telefon 020-39 14 50 eller
08-402 90 76, eller per post till AB Volvo (publ), ”Årsstämman”, Box 7841, 103 98 Stockholm, eller på www.volvogroup.com alternativt www.volvokoncernen.se. Observera att sista tidpunkt för anmälan per telefon är kl 16.00 den 29 mars 2017.

Media som önskar närvara vid årsstämman kan anmäla detta till Media Relations, AB Volvo, på telefon 0765-53 72 29.

Kallelsen till årsstämman följer nedan.

Välkomna!

AB Volvo

2017-03-01

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 95 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2016 cirka 302 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.

Kallelse till Årsstämma i AB VOLVO (publ)

AB Volvo (publ) kallar till årsstämma i Göteborg i Konserthuset, Götaplatsen, tisdagen den 4 april 2017 kl 15.00. Inpassering till årsstämman sker från kl 13.30.

Förslag till dagordning

Ärenden:

1.       Stämmans öppnande

2.       Val av ordförande vid stämman

3.       Justering av röstlängden

4.       Godkännande av dagordningen

5.       Val av justeringsmän och röstkontrollanter

6.       Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7.       Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens kommittéer

8.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av den verkställande direktören

9.       Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10.     Beslut om fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen

11.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12.     Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av

          stämman

13.     Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter

14.     Val av styrelse

          Valberedningen föreslår omval av följande styrelseledamöter:

              14.1   Matti Alahuhta

              14.2   Eckhard Cordes

              14.3   James W. Griffith

              14.4   Martin Lundstedt         

              14.5   Kathryn V. Marinello

              14.6   Martina Merz

              14.7   Hanne de Mora

              14.8   Håkan Samuelsson

              14.9   Helena Stjernholm

              14.10 Carl-Henric Svanberg

              14.11 Lars Westerberg

15.     Val av styrelseordförande

          Valberedningen föreslår omval av Carl-Henric Svanberg som styrelsens ordförande.

16.     Val av ledamöter till valberedningen

17.     Beslut om ändring av Instruktion för AB Volvos valberedning

18.     Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

19.     Förslag från aktieägaren Henrik Munck

          19.1   Policy för att betala bolagsskatt i Sverige

          19.2   Avveckling av Blue Chip Jet och policy mot användning av ”private jets”

          19.3   Granskning av så kallade representationsjakter på Rossareds Säteri

          19.4   Redovisning av resultat från medarbetarundersökning

          19.5   Utveckling av den så kallade Whistle blower-funktionen

          19.6   Avveckling av så kallad rörlig ersättning till ledande befattningshavare inom Volvokoncernen

          19.7   Policy för att stödja samhällskontraktet

          19.8   Ändring av bolagsordning för AB Volvo

Beslutsförslag

Punkt 2: Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger som ordförande vid stämman.

Punkt 10: Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 3,25 kr per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen torsdagen den 6 april 2017. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske tisdagen den 11 april 2017 genom Euroclear Sweden AB.

Punkt 12: Valberedningen föreslår elva ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande tillerkänns 3.400.000 (3.250.000) kr och övriga av årsstämman valda ledamöter 1.000.000 (950.000) kr var med undantag av verkställande direktören.

Valberedningen föreslår vidare att ordföranden i revisionskommittén tillerkänns 350.000 (300.000) kr och övriga ledamöter i revisionskommittén 160.000 (150.000) kr var samt att ordföranden i ersättningskommittén tillerkänns 140.000 (125.000) kr och övriga ledamöter i ersättningskommittén 105.000 (100.000) kr var. Valberedningen föreslår slutligen att ordföranden i den nya Volvo CE-kommittén tillerkänns 175.000 kr och övriga ledamöter i Volvo CE-kommittén 150.000 kr var.

Punkt 14-15: Valberedningens förslag framgår av förslaget till dagordning. En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på AB Volvos hemsida; www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.com.

Punkt 16: Valberedningen föreslår att Bengt Kjell, representerande AB Industrivärden, Lars Förberg, representerande Cevian Capital, Yngve Slyngstad, representerande Norges Bank Investment Management, Pär Boman, representerande Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen, samt styrelsens ordförande utses till ledamöter i valberedningen samt att arvode ej ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Punkt 17: Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Instruktion för AB Volvos valberedning. Den föreslagna ändringen innebär en anpassning till de nya regler om revisorer och revision som trätt ikraft under 2016.

Punkt 18: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för Volvokoncernens koncernledning.

Ledningens ersättning och andra anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga så att Volvokoncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ledningens totala ersättning består av fast lön, kort- och långfristig rörlig ersättning, pension och andra förmåner.

Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier relaterade till Volvokoncernens mål avseende rörelseresultat och kassaflöde, utformade med syfte att främja Volvokoncernens långsiktiga värdeskapande samt att stärka kopplingen mellan uppnådda prestationsmål och utfall. Kriterierna för rörliga ersättningar ska fastställas årligen av styrelsen.

Kortfristig rörlig ersättning får, såvitt avser den verkställande direktören, uppgå till högst 100% av den fasta ersättningen och, såvitt avser övriga ledningspersoner, högst 80% av den fasta ersättningen.

Långfristig rörlig ersättning får, såvitt avser den verkställande direktören, uppgå till högst 100% av den fasta ersättningen och, såvitt avser övriga ledningspersoner, högst 80% av den fasta ersättningen. Det långsiktiga incitamentsprogrammet för koncernens högsta chefer, inklusive koncernledningen, är kontantbaserat.

Programmet innebär att utfallet, som är baserat på hur väl prestationsmålen för programmet har uppfyllts, utbetalas kontant till deltagarna på villkor att de investerar nettoutfallet i aktier i AB Volvo samt att de behåller aktierna under minst tre år. Nya aktierelaterade incitamentsprogram beslutas i förekommande fall av bolagsstämman, men något sådant program föreslås inte för närvarande.

För ledningspersoner som är bosatta i Sverige ska uppsägningstiden från företagets sida vara högst 12 månader och från individens sida högst 6 månader. Dessutom får personen, under förutsättning att det är företaget som sagt upp anställningen, ges rätt till högst 12 månaders avgångsvederlag.

Personer som är bosatta utanför Sverige eller som är bosatta i Sverige men har väsentlig anknytning till annat land eller tidigare har varit bosatta i annat land får erbjudas uppsägningstider och avgångsvederlag som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är eller har varit bosatta eller till vilket de har en väsentlig anknytning, företrädesvis lösningar motsvarande vad som gäller för ledningspersoner bosatta i Sverige.

Rätt att besluta om avvikelser från dessa riktlinjer

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Övriga upplysningar

Redan beslutade ersättningar till ledningen som inte har förfallit till betalning vid tidpunkt för årsstämman 2017 faller inom ramen för dessa riktlinjer. Detaljerad information om ersättningar finns i Volvokoncernens årsredovisning för 2016.

Punkt 19: Förslag från aktieägaren Henrik Munck om att årsstämman ska besluta:

19.1   Policy för att betala bolagsskatt i Sverige

   Att ge AB Volvos bolagsstyrelse i uppdrag att utarbeta en policy för att AB Volvo aktivt ska verka för att betala bolagsskatt i Sverige. Att denna policy rapporteras till årsstämman 2018.

19.2   Avveckling av Blue Chip Jet och policy mot användning av ”private jets”

19.2.1    Att ge AB Volvos bolagsstyrelse i uppdrag att tillsätta en oberoende granskning av företagets samlade användning av private jets sedan 2009, med fokus på totala kostnader för Volvokoncernen (inklusive ägandet i Blue Chip Jet), miljöpåverkan, och eventuella oegentligheter (liknande utredningen som gjordes kring SCA’s private jets). Att denna utredning rapporteras till årsstämman 2018.

19.2.2         Att ge AB Volvos bolagsstyrelse i uppdrag att utarbeta en policy för att ingen användning av private jets får förekomma inom Volvokoncernen. Att denna policy rapporteras till årsstämman 2018.

19.3   Granskning av så kallade representationsjakter på Rossareds Säteri

Att ge AB Volvos bolagsstyrelse i uppdrag att tillsätta en oberoende granskning av den samlade förekomsten och deltagande i så kallade representationsjakter sedan 2009, med fokus på totala kostnader för företaget inklusive verksamheten på Rossareds Säteri, och eventuella oegentligheter såsom mutor och skattebrott. Att denna utredning rapporteras till årsstämman 2018.

19.4   Redovisning av resultat från medarbetarundersökning

Att ge AB Volvos bolagsstyrelse i uppdrag att säkerställa att Års- och Hållbarhetsredovisningen from 2017 ska innehålla redovisning av resultat från medarbetarundersökningen nedbrutet på organisatoriska enheter som har 500 eller fler medarbetare. Att det för respektive enhet ska framgå vilka som är de fem mest positiva faktorerna samt vilka som är de fem mest angelägna förbättringsområdena som kan identifieras i medarbetarundersökningen.

19.5   Utveckling av den så kallade Whistle blower-funktionen

19.5.1         Att ge AB Volvos bolagsstyrelse i uppdrag att under 2017 utveckla den så kallade Whistle blower-proceduren/processen så att en medarbetare garanteras att en oberoende utredning av en visselblåsning görs om medarbetaren så begär. Att den oberoende utredningen ska utföras av tredje part som står fri från övriga åtaganden gentemot Volvokoncernen.

Att en skriftlig redovisning av utredningens frågeställningar och slutsatser ska rapporteras direkt från den oberoende utredaren till både företaget, facklig företrädare, och medarbetaren personligen, utan att företaget ges möjlighet att redigera innehållet i rapporten.

19.5.2         Att ge AB Volvos bolagsstyrelse i uppdrag att säkerställa att Års- och Hållbarhetsredovisningen from 2017 ska innehålla redovisning av antalet anmälda visselblåsningar inom Volvokoncernen samt, när så är fallet, vilka principiella missförhållanden som avslöjats och korrigerats baserat på respektive års anmälningar till den så kallade Whistle blower-proceduren/processen.

19.6   Avveckling av så kallad rörlig ersättning till ledande befattningshavare inom Volvokoncernen

Att ge AB Volvos bolagsstyrelse i uppdrag att from 2018 avveckla rörlig ersättning till ledande befattningshavare inom Volvokoncernen och ersätta detta system med en marknadsanpassad fast ersättning.

19.7   Policy för att stödja samhällskontraktet

19.7.1         Att ge AB Volvos bolagsstyrelse i uppdrag att utarbeta en policy för att AB Volvo aktivt ska stödja möjligheten att kombinera jobb med politiska uppdrag, tex genom anpassning av arbetsuppgifter. Att denna policy ska innefatta att Volvokoncernen bör avstå från att kontakta en anställd medarbetare i hens egenskap av politiker, och inte heller utsätta hen för någon form av påverkan inom hens politiska ansvarsområden. Att denna policy rapporteras till årsstämman 2018.

19.7.2         Att ge AB Volvos bolagsstyrelse i uppdrag att säkerställa att Års- och Hållbarhetsredovisningen from 2017 ska innehålla redovisning av antalet medarbetare inom Volvokoncernen som tar ut ledighet för att kunna utföra politiska uppdrag i Sverige.

19.8   Ändring av bolagsordning för AB Volvo

Att § 2 i AB Volvos bolagsordning ändras till:

Bolaget skall – direkt eller genom dotterbolag – bedriva verksamhet företrädesvis inom affärsområdena hållbara transportmedel, hållbar energi, och finans (dock ej verksamhet som stadgas i lagarna om bankrörelse och kreditmarknadsbolag), förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan härmed förenlig verksamhet.”

Handlingar

Valberedningens fullständiga förslag och dess motiverade yttrande samt fullständiga förslag från aktieägaren Henrik Munck enligt punkten 19 i dagordningen, finns tillgängligt på www.volvokoncernen.se och www.volvogroup.com.

Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på www.volvokoncernen.se och www.volvogroup.com samt på AB Volvos huvudkontor, Gropegårdsgatan 2, Göteborg, senast från och med den 14 mars 2017.

Handlingarna kommer även, från den dag då de finns tillgängliga, att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 2.128.420.220, varav 492.522.176 aktier av serie A (1 röst per A-aktie) och 1.635.898.044 aktier av serie B (1/10 röst per B-aktie). Det totala antalet röster uppgick till 656.111.980,4. Bolagets innehav av egna aktier uppgick till 96.854.164, varav 20.728.135 aktier av serie A och 76.126.029 aktier av serie B, motsvarande 28.340.737,9 röster. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Rätt att delta i årsstämman

Rätt att delta i AB Volvos årsstämma har den som dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 mars 2017, dels senast den 29 mars 2017 till AB Volvo anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, låta ägarregistrera dessa aktier i eget namn. Sådan ägarregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd den 29 mars 2017 och bör därför begäras i god tid före den 29 mars 2017 hos den som förvaltar aktierna. Förvaltare brukar debitera en avgift för denna åtgärd.

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras:

• per telefon 020-39 14 50 eller 08-402 90 76

• per post till AB Volvo (publ), ”Årsstämman”, Box 7841, 103 98 Stockholm

• på AB Volvos hemsida; www.volvokoncernen.se och www.volvogroup.com

Vid anmälan bör aktieägare uppge:

• namn

• personnummer (organisationsnummer)

• adress och telefonnummer

• namn och personnummer avseende eventuellt ombud

• antal eventuellt medföljande biträde/n (högst två stycken)

Aktieägare som vill delta i årsstämman måste ha anmält detta senast den 29 mars 2017. Om biträde/n önskas medföras ska anmälan om antalet göras enligt ovan. Observera att sista tidpunkt för anmälan per telefon är kl 16.00 den 29 mars 2017.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.com. Fullmakten i original bör insändas till bolaget på ovan angivna adress i god tid före årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget.

Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig till bolaget enligt ovanstående instruktion samt vara upptagen som aktieägare i aktieboken den 29 mars 2017.

Övrigt

Konserthusets huvudentré öppnar kl 13.30. Lättare förtäring kommer att serveras i foajén före årsstämman.

Göteborg i mars 2017

AB Volvo (publ)                                                     

Styrelsen

To English speaking shareholders

The notice to attend the Annual General Meeting is available in English on www.volvogroup.com.