Årsstämma i AB Volvo

Vid årsstämman i AB Volvo den 5 april 2018 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 4,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 9 april 2018.
Cityvy över Avenyn i Göteborg

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att till aktieägarna dela ut 4,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 9 april 2018. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 12 april 2018 genom Euroclear Sweden AB.

Styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna samt vd beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017.

Till styrelseledamöter omvaldes Matti Alahuhta, Eckhard Cordes, James W. Griffith, Martin Lundstedt, Kathryn V. Marinello, Martina Merz, Hanne de Mora, Helena Stjernholm och Carl-Henric Svanberg. Till ny ledamot valdes Eric Elzvik. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl-Henric Svanberg.

De individuella arvodena till styrelsens ledamöter fastställdes enligt följande. Styrelsens ordförande tillerkändes 3 500 000 kronor och en var av övriga stämmovalda ledamöter 1 030 000 kronor med undantag av vd, som inte erhåller något styrelsearvode. Därutöver tillerkändes ordföranden i revisionskommittén 360 000 kronor och övriga ledamöter i revisionskommittén 165 000 kronor var samt tillerkändes ordföranden i ersättningskommittén 150 000 kronor och övriga ledamöter i ersättningskommittén 110 000 kronor var. Ordföranden i Volvo CE-kommittén tillerkändes 180 000 kronor och övriga ledamöter i Volvo CE-kommittén 155 000 kronor var.

Revisionsbolaget Deloitte AB valdes till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2022 i enlighet med valberedningens förslag.

Till ledamöter i valberedningen valdes Bengt Kjell, representerande AB Industrivärden, Yngve Slyngstad, representerande Norges Bank Investment Management, Pär Boman, representerande Svenska Handelsbanken, SHB Pensionsstiftelse, SHB Personalstiftelse, SHB Pensionskassa och Oktogonen, Ramsay Brufer, representerande Alecta, samt styrelsens ordförande. Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till ledamöterna i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

5 april 2018

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Joakim Kenndal,
tel.031-323 7229  eller 0765-53 72 29. 

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se .