Årsstämma i AB Volvo

Vid årsstämman i AB Volvo den 3 april 2019 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 5,00 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 5,00 kronor per aktie i extrautdelning. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 5 april 2019.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att till aktieägarna dela ut en ordinarie utdelning om 5,00 kronor per aktie och en extra utdelning om 5,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 5 april 2019. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 10 april 2019 genom Euroclear Sweden AB.

Styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna samt vd beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2018.

Till styrelseledamöter omvaldes Matti Alahuhta, Eckhard Cordes, Eric Elzvik, James W. Griffith, Martin Lundstedt, Kathryn V. Marinello, Martina Merz, Hanne de Mora, Helena Stjernholm och Carl-Henric Svanberg.
Till styrelsens ordförande omvaldes Carl-Henric Svanberg.

De individuella arvodena till styrelsens ledamöter fastställdes enligt följande. Styrelsens ordförande tillerkändes 3 600 000 kronor och en var av övriga stämmovalda ledamöter 1 060 000 kronor med undantag av vd, som inte erhåller något styrelsearvode. Därutöver tillerkändes ordföranden i revisionskommittén 380 000 kronor och övriga ledamöter i revisionskommittén 175 000 kronor var. Ordföranden i ersättningskommittén tillerkändes 160 000 kronor och övriga ledamöter i ersättningskommittén 115 000 kronor var. Ordföranden i Technology and Business Transformation Committee tillerkändes 190 000 kronor och övriga ledamöter i Technology and Business Transformation Committee 160 000 kronor var.

Till ledamöter i valberedningen valdes Bengt Kjell (AB Industrivärden), Carine Smith Ihenacho (Norges Bank Investment Management), Pär Boman (Svenska Handelsbanken, SHB Pensionsstiftelse, SHB Personalstiftelse, SHB Pensionskassa och Oktogonen), Ramsay Brufer (Alecta) samt styrelsens ordförande. Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till ledamöterna i valberedningen. Stämman antog även valberedningens förslag om ändring av Instruktion för AB Volvos valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

3 april 2019

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta chefen för mediarelationer Claes Eliasson 076-553 72 29.

För fler nyheter besök www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter 105 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. 2018 omsatte Volvokoncernen cirka 391 miljarder kronor. Volvokoncernen är ett publikt aktiebolag med huvudkontor i Göteborg. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

LADDA NER

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release