Årsstämma i AB Volvo

AB Volvo har hållit årsstämma den 18 juni 2020. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Anförande där bolagets styrelseordförande och verkställande direktör beskriver situationen för Volvokoncernen och adresserar frågor från aktieägare inför stämman finns tillgängligt på AB Volvos webbplats www.volvokoncernen.se.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade att ingen utdelning betalas och att hela det disponibla beloppet balanseras i ny räkning. 

Styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna och vd beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2019.

Till styrelseledamöter omvaldes Matti Alahuhta, Eckhard Cordes, Eric Elzvik, James W. Griffith, Martin Lundstedt, Kathryn V. Marinello, Martina Merz, Hanne de Mora, Helena Stjernholm och Carl-Henric Svanberg. Till ny ledamot valdes Kurt Jofs. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl-Henric Svanberg.

De individuella arvodena till styrelsens ledamöter beslutades kvarstå oförändrade, innebärande att styrelsens ordförande tillerkändes 3 600 000 kronor och en var av övriga stämmovalda ledamöter 1 060 000 kronor med undantag av vd, som inte erhåller något styrelsearvode. Därutöver tillerkändes ordföranden i revisionskommittén 380 000 kronor och övriga ledamöter i revisionskommittén 175 000 kronor var. Ordföranden i ersättningskommittén tillerkändes 160 000 kronor och övriga ledamöter i ersättningskommittén 115 000 kronor var. Ordföranden i Technology and Business Transformation Committee tillerkändes 190 000 kronor och övriga ledamöter i Technology and Business Transformation Committee 160 000 kronor var.

Till ledamöter i valberedningen valdes Bengt Kjell (AB Industrivärden), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Ramsay Brufer (Alecta), Carine Smith Ihenacho (Norges Bank Investment Management) och styrelsens ordförande. Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman antog styrelsens förslag om en ändrad bolagsordning, varigenom en ny paragraf införs i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna förhandsrösta.

Stämman antog vidare styrelsens förslag om en minskning av aktiekapitalet med indragning av bolagets ca 95 miljoner egna aktier och en fondemission utan utgivande av nya aktier i syfte att återställa aktiekapitalet. 

Protokoll från stämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på AB Volvos webbplats, www.volvokoncernen.se

 

18 juni, 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, chef för Volvo Group Media Relations, 076 553 72 29

 

För mer information, gå till volvogroup.se/press
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 104 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Download

Form background image

Prenumerationsservice

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release