Årsstämma i AB Volvo

AB Volvo kallar till årsstämma torsdagen den 18 juni 2020. Mot bakgrund av den extraordinära situationen kommer årsstämman att hållas utan fysiskt deltagande. Volvo välkomnar deltagande i årsstämman genom förhandsröstning och uppmuntrar aktieägare att ställa frågor i förväg via post eller e-post.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin kommer AB Volvos årsstämma att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande. Därför kommer det inte heller att genomföras någon produktutställning eller andra sedvanliga arrangemang i anslutning till stämman.

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. AB Volvo vet att många aktieägare vill ställa frågor om koncernen, och uppmuntrar frågor i förväg med post till AB Volvo (publ), AA12600, Attn Head of Investor Relations, 405 08 Göteborg, eller via e-post till investorrelations@volvo.com, senast den 8 juni 2020. Styrelsens ordförande och verkställande direktören kommer att adressera frågor från aktieägarna i anföranden som kommer att finnas tillgängliga på AB Volvos webbplats, www.volvokoncernen.se och www.volvogroup.com, den 18 juni 2020, omkring kl 15.

Rätt att, genom förhandsröstning, delta i AB Volvos årsstämma har den som dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 juni 2020, dels senast den 17 juni 2020 till AB Volvo anmält sig, genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna i kallelsen.

Kallelsen till årsstämman följer nedan.

AB Volvo

14 maj, 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvo Group Media Relations, 076 553 72 29

För mer information, gå till volvogroup.se/press
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 104 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
 

Kallelse Till Årsstämma I Ab Volvo (publ)

AB Volvo (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 18 juni 2020.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin kommer AB Volvos årsstämma att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande. Därför kommer det inte heller att genomföras någon produktutställning eller andra sedvanliga arrangemang i anslutning till stämman.

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. AB Volvo vet att många aktieägare vill ställa frågor om koncernen, och uppmuntrar frågor i förväg med post till AB Volvo (publ), AA12600, Attn Head of Investor Relations, 405 08 Göteborg, eller via e-post till investorrelations@volvo.com, senast den 8 juni 2020. Styrelsens ordförande och verkställande direktören kommer att adressera frågor från aktieägarna i anföranden som kommer att finnas tillgängliga på AB Volvos webbplats, www.volvokoncernen.se och www.volvogroup.com, den 18 juni 2020, omkring kl 15.

AB Volvo välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 18 juni 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. 

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förutsättningar för deltagande
Rätt att, genom förhandsröstning, delta i AB Volvos årsstämma har den som dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 juni 2020, dels senast den 17 juni 2020 till AB Volvo anmält sig, genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, låta ägarregistrera dessa aktier i eget namn. Sådan ägarregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd den 12 juni 2020 och bör därför begäras i god tid före den 12 juni 2020 hos den som förvaltar aktierna. 

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på AB Volvos hemsida www.volvokoncernen.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. 

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 17 juni 2020. Formuläret kan skickas med e-post till generalmeetingservices@euroclear.eu eller med post till AB Volvo (publ), ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via AB Volvos hemsida. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 020-39 14 50 eller 08-402 90 76 (måndag-fredag kl. 08.30-16.00).

Dagordning

Ärenden: 
1.     Val av ordförande vid stämman
2.     Val av personer att justera protokollet
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd
4.     Godkännande av dagordningen
5.     Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7.     Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8.     Beslut om fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen
9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10.   Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman
11.   Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter 
12.   Val av styrelse 
        Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

             12.1    Matti Alahuhta (omval)
             12.2    Eckhard Cordes (omval)
             12.3    Eric Elzvik (omval)
             12.4    James W. Griffith (omval)
             12.5    Kurt Jofs (nyval)
             12.6    Martin Lundstedt (omval)    
             12.7    Kathryn V. Marinello (omval)
             12.8    Martina Merz (omval)
             12.9    Hanne de Mora (omval)
             12.10  Helena Stjernholm (omval)
             12.11  Carl-Henric Svanberg (omval)

13.    Val av styrelseordförande 
         Valberedningen föreslår att Carl-Henric Svanberg omväljs som styrelsens ordförande 
14.    Val av ledamöter till valberedningen
15.    Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16.    Beslut om ändring av bolagsordningen
17.    Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier
18.    Förslag från aktieägaren Carl Axel Bruno om begränsning av bolagets betalningar till stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola

Beslutsförslag

Punkt 1: Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

Punkt 2: Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås advokaten Erik Sjöman och chefsjuristen Martin Jonasson (Andra AP-fonden) eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som valberedningen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 

Punkt 3: Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 8: Med ändring av styrelsens tidigare förslag föreslår styrelsen att ingen utdelning betalas och att hela det disponibla beloppet balanseras i ny räkning. 

Punkt 10: Valberedningen föreslår elva ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 11: Valberedningen föreslår att styrelsens arvoden kvarstår oförändrade innebärande att styrelsens ordförande tillerkänns 3.600.000 kr och övriga av årsstämman valda ledamöter 1.060.000 kr var med undantag av verkställande direktören. Valberedningen föreslår vidare att ordföranden i revisionskommittén tillerkänns 380.000 kr och övriga ledamöter i revisionskommittén 175.000 kr var samt att ordföranden i ersättningskommittén tillerkänns 160.000 kr och övriga ledamöter i ersättningskommittén 115.000 kr var. Valberedningen föreslår slutligen att ordföranden i Technology and Business Transformation Committee tillerkänns 190.000 kr och övriga ledamöter i Technology and Business Transformation Committee 160.000 kr var.

Punkt 12-13: Valberedningens förslag framgår av förslaget till dagordning. En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på AB Volvos hemsida; www.volvokoncernen.se.

Punkt 14: Valberedningen föreslår att Bengt Kjell (AB Industrivärden), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Ramsay Brufer (Alecta) och Carine Smith Ihenacho (Norges Bank Investment Management) samt styrelsens ordförande utses till ledamöter i valberedningen samt att arvode ej ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. 

Dessa riktlinjer (AB Volvos ersättningspolicy) avser ersättning och andra anställningsvillkor för Volvokoncernens ledning (ledande befattningshavare).

Riktlinjerna är framåtblickande, vilket innebär att de ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter att dessa föreslagna riktlinjer antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Nya aktierelaterade incitamentsprogram beslutas i förekommande fall av bolagsstämman, men något sådant program föreslås inte för närvarande. 

Riktlinjernas främjande av Volvokoncernens affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet 

En framgångsrik implementering av Volvokoncernens affärsstrategi och tillvaratagandet av koncernens långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att koncernen kan rekrytera, behålla och utveckla ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer möjliggör för AB Volvo att kunna erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig totalersättning. Ytterligare information om Volvokoncernens affärsstrategi finns tillgänglig i Volvokoncernens års- och hållbarhetsrapport.

Ersättningsformer

Volvokoncernens ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av följande komponenter: grundlön, kort- respektive långfristig rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. 

Kortfristig rörlig ersättning får, såvitt avser den verkställande direktören, uppgå till högst 100 procent av grundlönen och, såvitt avser övriga ledande befattningshavare, högst 80 procent av grundlönen. 

Långfristig rörlig ersättning får, såvitt avser den verkställande direktören, uppgå till högst 100 procent av grundlönen och, såvitt avser övriga ledande befattningshavare, högst 80 procent av grundlönen. Det nuvarande långfristiga incitamentsprogrammet för koncernens högsta chefer, inklusive de ledande befattningshavarna, introducerades i samband med årsstämman 2016. Programmets syfte är att stärka intressegemenskapen mellan koncernens högsta chefer och aktieägarna. Programmet åstadkommer detta genom att kombinera en prestationsbaserad tilldelning med krav att köpa och inneha aktier i AB Volvo. Programmet finansieras årligen genom en tilldelning baserad på prestationsmål fastställda av styrelsen. Nettoutfallet (efter skatt) av betalningen måste omedelbart investeras i AB Volvo-aktier, som sedan måste behållas i minst tre år. På detta sätt belönas de högsta cheferna årligen baserat på koncernens prestation samtidigt som de kommer att ha ett långsiktigt intresse i aktiernas värdeutveckling. Vid utgången av treårsperioden får de högsta cheferna avyttra aktier förutsatt att de då uppfyller kravet på innehav av aktier. Kravet innebär att verkställande direktören ska inneha aktier värda minst två bruttoårslöner och övriga ledande befattningshavare aktier värda minst en bruttoårslön. Innehavskraven för ledande befattningshavare ska upphöra om den ledande befattningshavarens anställning upphör, och styrelsen får medge andra undantag från kraven efter vad styrelsen bedömer vara lämpligt. 

Ytterligare kontantersättning får utgå under extraordinära omständigheter förutsatt att sådana särskilda arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare eller som ersättning för extraordinära insatser utanför individens ordinarie uppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 procent av den årliga grundlönen. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningskommittén. 

Pensionsförmåner till verkställande direktören ska baseras på en premiebestämd pensionsplan med undantag för de fall där lag eller kollektivavtal kräver en förmånsbestämd pension. Den pensionsgrundande lönen ska omfatta grundlön och kortfristig rörlig ersättning. Pensionsavsättningarna till verkställande direktören hänförliga till den årliga grundlönen ska inte uppgå till mer än 35 procent av grundlönen och avsättningar hänförliga till kortfristiga ersättningar ska inte överstiga motsvarande andel. 

Andra förmåner kan inkludera t.ex. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader hänförliga till sådana förmåner får inte uppgå till mer än 3 procent av verkställande direktörens årliga grundlön. 

För andra ledande befattningshavare ska utbetalning av pensionsförmåner baseras på en premiebestämd pensionsplan med undantag för de fall där lag eller kollektivavtal kräver en förmånsbestämd pension. Den pensionsgrundande lönen ska inkludera grundlön och kortfristiga ersättningar. Pensionsavsättningarna till andra ledande befattningshavare hänförliga till den årliga grundlönen ska inte uppgå till mer än 40 procent av grundlönen och avsättningar hänförliga till kortfristiga ersättningar ska inte överstiga motsvarande andel.

Andra förmåner kan inkludera t.ex. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader hänförliga till sådana förmåner får inte uppgå till mer än 10 procent av den årliga grundlönen för övriga ledande befattningshavare. 

Ersättning till ledande befattningshavare som är bosatta utanför Sverige eller som är bosatta i Sverige men har väsentlig anknytning till eller har varit bosatta i ett annat land än Sverige kan bli vederbörligen anpassad för att följa tvingande regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses. 

Utöver ersättning enligt ovan kan ledande befattningshavare som flyttar för eller med en befattning eller som arbetar i flera länder även erhålla ersättning och förmåner som är rimliga med hänsyn till de särskilda omständigheter som följer av sådana arrangemang, varvid hänsyn ska tas till dessa riktlinjers övergripande ändamål samt allmänna riktlinjer och rutiner för gränsöverskridande arbete inom Volvokoncernen.

Upphörande av anställning

Vid upphörande av en ledande befattningshavares anställning får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Grundlönen under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande grundlönen för två år. 

För ledande befattningshavare som är bosatta utanför Sverige eller som är bosatta i Sverige men har väsentlig anknytning till eller har varit bosatta i ett annat land än Sverige får erbjudas uppsägningstid och avgångsvederlag som är skäliga mot bakgrund av de särskilda omständigheterna, varvid hänsyn ska tas till dessa riktlinjers övergripande ändamål samt allmänna riktlinjer och rutiner inom Volvokoncernen.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.

Kort- och långfristig rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Kriterierna – som exempelvis kan vara knutna till EBIT, kassaflöde, avkastning på investerat kapital eller liknande nyckeltal eller hållbarhetsmål – ska vara utformade för att främja Volvokoncernens strategi och långsiktiga värdeskapande samt stärka kopplingen mellan uppnådda prestationsmål och utfall. Kriterierna för kortfristig och långfristig rörlig ersättning ska fastställas årligen av styrelsen, och i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts ska bedömas över årliga mätperioder. 

I vilken utsträckning kriterierna för tilldelning av rörlig ersättning har uppfyllts ska fastställas när den relevanta mätperioden avslutats. Styrelsen ansvarar för att fastställa rörlig ersättning till samtliga ledande befattningshavare.

Återbetalning och justeringar

Ledande befattningshavare som deltar i Volvokoncernens nuvarande kortfristiga och långfristiga incitamentsprogram är skyldiga att, under vissa omständigheter och under viss tid, återbetala hela eller delar av redan utbetalad rörlig ersättning om utbetalning skett av misstag eller baserats på avsiktligt förfalskad data eller i händelse av en väsentlig justering av Volvokoncernens finansiella resultat. Vidare får styrelsen besluta om ändringar av utbetalningar enligt incitamentsprogram (innan utbetalning skett) när extraordinära omständigheter föreligger eller för att justera för oförutsedda engångshändelser.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har styrelsen beaktat att de förmåner som erbjuds till ledande befattningshavare behöver ligga i linje med de allmänna strukturer som tillämpas för AB Volvos anställda, på nivåer som är konkurrenskraftiga på marknaden. Således har lön och anställningsvillkor för andra anställda inom AB Volvo beaktats genom att information om detta inkluderats i ersättningskommitténs och styrelsens beslutsunderlag vid bedömningen av om dessa riktlinjer och de begränsningar som följer av dem är rimliga.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat en ersättningskommitté. I kommitténs uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid bolagsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningskommittén ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom koncernen. Ersättningskommitténs ledamöter är oberoende i förhållande till AB Volvo och dess bolagsledning. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Volvokoncernens långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa koncernens ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningskommitténs uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar eventuella beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna 

Till följd av ny lagstiftning beslutad under 2019 är riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som läggs fram för årsstämman 2020 mer detaljerade än tidigare. Dessutom får kortfristig och långfristig ersättning kopplas till rörelseresultat, kassaflöde och avkastning på investerat kapital eller liknande nyckeltal eller hållbarhetsmål, i stället för som tidigare endast rörelseresultat och kassaflöde.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. En ny paragraf föreslås införas i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna förhandsrösta. Vidare föreslås ett antal redaktionella ändringar samt att bolagsordningen tar höjd för lagändringar. De föreslagna ändringarna följer nedan.

Nuvarande lydelse                                        Föreslagen lydelse

§ 1 

Bolagets firma är Aktiebolaget Volvo. Bolaget är publikt (publ).

§ 1 

Bolagets firma företagsnamn är Aktiebolaget Volvo. Bolaget är publikt (publ).
§ 8 

Bolagsstämma skall hållas på någon av följande orter efter styrelsens bestämmande, nämligen Göteborg, Malmö eller Stockholm.

Aktieägare, som vill deltaga i bolagsstämma, skall anmäla sig hos bolaget före kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Då bolaget är avstämningsbolag, tillkommer rätten att deltaga i bolagsstämma den som upptagits såsom aktieägare i den utskrift eller annan framställning av aktieboken, som avses i 7 kap., 28 §, 3 st. aktiebolagslagen och som avser förhållandena fem vardagar före bolagsstämman.
§ 8 

Bolagsstämma skall hållas på någon av följande orter efter styrelsens bestämmande, nämligen Göteborg, Malmö eller Stockholm.

Aktieägare, som vill deltaga i bolagsstämma, skall anmäla sig hos bolaget före kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Då bolaget är avstämningsbolag, tillkommer rätten att deltaga i bolagsstämma den som upptagits såsom aktieägare i den utskrift eller annan framställning av aktieboken, som avses i 7 kap., 28 §, 3 st. aktiebolagslagen och som avser förhållandena fem vardagar före bolagsstämman.
 § 10

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
§ 11

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 
§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag en (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 

Eftersom det föreslås att lägga in en ny paragraf 10 föreslås omnumrering ske, gamla § 10 blir § 11 och gamla § 11 blir § 12.

Punkt 17: Bolaget innehar cirka 95 miljoner egna aktier. Eftersom styrelsen bedömer att det saknas behov av att inneha egna aktier föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med indragning av egna aktier samt en fondemission i syfte att återställa aktiekapitalet, i enlighet med punkterna (A) – (B) nedan. Besluten är villkorade av varandra och föreslås därför antas i ett sammanhang.  

     (A)    Minskning av aktiekapitalet med indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 113.961.763,2 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras genom indragning av 20.728.135 aktier av serie A och 74.240.001 aktier av serie B som innehas av bolaget. 

     (B)    Fondemission utan utgivande av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med 122.007.125,04 kronor genom överföring från fritt eget kapital (enligt bolagets balansräkning som fastställs av årsstämman 2020). Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Punkt 18: Förslag från aktieägaren Carl Axel Bruno om att årsstämman ska besluta om en begränsning av bolagets betalningar till stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola till maximalt 4 miljoner kronor per år. 

Majoritetsregler
För giltigt beslut av årsstämman avseende punkt 16 och 17 fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.  

Handlingar och ytterligare information
Valberedningens fullständiga förslag och dess motiverade yttrande, styrelsens fullständiga förslag samt revisorns och styrelsens yttranden under punkten 17 och skrivelse från aktieägaren Carl Axel Bruno avseende punkten 18, finns tillgängliga på www.volvokoncernen.se.

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga på www.volvokoncernen.se samt på AB Volvos huvudkontor, Gropegårdsgatan 2, 417 15 Göteborg. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på AB Volvos huvudkontor, Gropegårdsgatan 2, 417 15 Göteborg.

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på www.volvokoncernen.se.

Handlingarna kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till AB Volvo (publ), AA14200, Attn Head of Corporate Legal, 405 08 Göteborg, eller via e-post till corporatelegal@volvo.com, senast den 8 juni 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos AB Volvo, Gropegårdsgatan 2, 417 15 Göteborg, och på www.volvokoncernen.se, senast den 13 juni 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.
 
Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 2.128.420.220, varav 476.161.411 aktier av serie A (1 röst per A-aktie) och 1.652.258.809 aktier av serie B (1/10 röst per B-aktie). Det totala antalet röster uppgick till 641.387.291,9. Bolagets innehav av egna aktier uppgick till 94.968.136, varav 20.728.135 aktier av serie A och 74.240.001 aktier av serie B, motsvarande 28.152.135,1 röster. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

Behandling av personuppgifter 
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. AB Volvo (publ) har organisationsnummer 556012-5790 och säte i Göteborg.

 

Göteborg i maj 2020

AB Volvo (publ)    

Styrelsen

 

To English speaking shareholders
The notice to attend the Annual General Meeting is available in English on www.volvogroup.com.

 

Form background image

Prenumerationsservice

Relaterade nyheter