Volvokoncernen och Isuzu Motors tecknar bindande avtal om bildandet av en strategisk allians

Volvokoncernen och Isuzu Motors undertecknade idag bindande avtal om bildandet av en strategisk allians inom kommersiella fordon för att ta tillvara möjligheterna i den pågående omvandlingen av branschen, i enlighet med den avsiktsförklaring som undertecknades i december 2019. Avtalen inkluderar Isuzu Motors förvärv av UD Trucks från Volvokoncernen till ett värde av 243 miljarder yen (cirka 20 miljarder kronor). Transaktionen är beroende av uppfyllandet av vissa villkor, inklusive godkännande från konkurrensmyndigheter.
image1860x1050-volvo-isuzu-alliance

Alliansen mellan Volvokoncernen och Isuzu Motors syftar till att bygga en långsiktig och stabil relation som kommer att omfatta, men inte begränsas till:
•    Att bilda ett tekniksamarbete som syftar till att ta till vara parternas kompletterande kompetensområden inom både välkänd och ny teknik samt skapa en större volymbas för att kunna göra investeringar i teknik av världsklass. Tekniksamarbetet omfattar:
   –    Gemensam utveckling av Isuzu Motors och UD Trucks plattformar för tunga och medeltunga lastbilsmodeller för Japan och andra asiatiska marknader, bland annat genom att utnyttja Volvokoncernens teknik.
   –    Planerat samarbete kring ny teknik som autonom körning, uppkopplade fordon samt tunga och medeltunga elektriska fordon.

•    Att skapa de bästa långsiktiga förutsättningarna för en starkare verksamhet inom tunga lastbilar för UD Trucks och Isuzu Motors i Japan och på internationella marknader genom att överföra ägandet av hela UD Trucks från Volvokoncernen till Isuzu Motors. Detta kommer att påskynda tillväxten genom utnyttjandet av större volymer och kompletterande kompetenser, vilket skapar betydande synergier för Isuzu Motors.
   –    Som ett första steg diskuterar Isuzu Motors och UD Trucks villkoren för att UD Trucks ska förse Isuzu Motors med vissa lastbilsmodeller från 2022 och framåt.
   –    För att säkerställa att verksamheten inte påverkas i samband med överlåtelsen kommer Volvokoncernen under en övergångsperiod tillhandahålla vissa tjänster till UD Trucks samt även leverera komponenter till UD Trucks.

•    Utvärdera ytterligare möjligheter till ännu bredare och djupare samarbeten inom kommersiella fordon på fler geografiska marknader och inom fler produktområden för framtidens logistiklösningar i städer. Isuzu Motors är en av ledarna globalt inom segmentet 3,5 till 15 tons lätta och medeltunga lastbilar med volymer på 252.000 enheter under 2019.

•    Utvärdera samarbeten inom inköp och logistik genom att ta tillvara möjligheterna inom gemensam teknik, kompletterande geografisk täckning och volymtillväxt.

Volvokoncernen och Isuzu Motors kommer att inrätta en gemensam organisation för att driva alliansen med kontor både i Japan och Sverige. Organisationen kommer ledas av en styrelse bestående av Isuzu Motors VD, Volvokoncernens VD och andra viktiga befattningshavare från de två bolagen.

Volvokoncernen och Isuzu Motors kompletterar varandra mycket väl både ur ett geografiskt- och ett produktperspektiv. De två företagen har undertecknat ett ramavtal för alliansen som gäller i minst 20 år i syfte att ta sig an framtida möjligheter och utmaningar inom logistikbranschen och maximera värdeskapandet för kunder såväl som för samhället.

– Jag har stora förväntningar på denna strategiska allians, som kommer att göra Volvokoncernen och Isuzu Motors ännu mer konkurrenskraftiga inom sina respektive marknader och segment. Detta är en möjlighet att dela på teknikinvesteringar och att hjälpa varandra att växa. Jag är övertygad om att UD Trucks kommer att bli en bro mellan Volvokoncernen och Isuzu Motors och att den strategiska alliansen skapar förutsättningar för att fortsätta utveckla UD Trucks till en ny nivå inom Isuzu Motors. Jag vill också uttrycka min stolthet över hur UD Trucks-teamet har kunnat ta hand om kunderna och fortsätta att förbättra lönsamheten även under denna period som saknar motstycke, präglad av COVID-19-pandemin. Volvokoncernen kommer att fortsätta stödja UD Trucks och ha en närvaro i de asiatiska marknaderna genom denna allians, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen.

– Idag är en mycket spännande dag. Vi har undertecknat ett strategiskt alliansavtal med Volvokoncernen. Den svåra och oförutsägbara COVID-19-situationen har gjort den strategiska alliansen ännu mer värdefull och har byggt upp en stabil och tillitsfull relation mellan Isuzu och Volvokoncernen. Detta långsiktiga partnerskap kommer spänna över produkter, teknologier och regioner, och aktivt bidra till serviceförbättringar och stärkt kundnöjdhet samt stödja logistikbranschen. Jag är lyckligt lottad som får med UD Trucks i Isuzukoncernen. UD Trucks kommer att vara en viktig faktor i den strategiska alliansen när det gäller att skapa ett effektivt samarbete mellan Isuzu Motors och Volvokoncernen, säger Masanori Katayama, president och representativ chef för Isuzu Motors Limited.

Den överenskomna köpeskillingen på skuldfri basis, (enterprise value), för UD Trucks är 243 miljarder yen (cirka 20 miljarder kronor) som ska betalas till Volvokoncernen vid transaktionens genomförande. Avtalet inkluderar vidare en tilläggsköpeskilling (earnout), i vilken ett belopp upp till ytterligare 15 miljarder yen (cirka 1,2 miljarder kronor) ska betalas beroende på hur UD Trucks utvecklas under åren 2021-2023. UD Trucks intäkter för de senaste 12 månaderna (juli 2019-juni 2020) uppgick till 278 miljarder yen (cirka 23 miljarder kronor). Verksamheten hade en marginellt positiv påverkan på Volvokoncernens rörelseresultat under samma period. Vid tidpunkten för affärens genomförande förväntas transaktionen påverka Volvokoncernens rörelseresultat positivt med cirka 2 miljarder kronor och öka nettokassan i Volvokoncernens industriella verksamhet med cirka 20 miljarder kronor. Genomförandet av affären förväntas ske under det första halvåret 2021. Transaktionen är beroende av uppfyllandet av vissa villkor, inklusive godkännande från konkurrensmyndigheter.
 

30 oktober, 2020

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076 553 72 29
 

Denna information är sådan som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.50 den 30 oktober 2020.
  

För mer information, gå till volvogroup.se

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Prenumerationsservice

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release