Extra bolagsstämma i AB Volvo

AB Volvo kallar till extra bolagsstämma tisdagen den 29 juni 2021.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om begränsningar av sammankomster för att minska risken för smittspridning genomförs AB Volvos extra bolagsstämma enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

AB Volvo välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 29 juni 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken för stämman avseende förhållandena den 18 juni 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast den 28 juni 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna som anges i kallelsen till stämman. Ytterligare instruktioner följer i kallelsen till stämman och i det formulär som ska användas för förhandsröstning, som finns tillgängligt på AB Volvos hemsida www.volvokoncernen.se.

Kallelsen till den extra bolagsstämman följer nedan.

AB Volvo (publ)


3 juni, 2021

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076 553 72 29


För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

 

Kallelse Till Extra Bolagsstämma I Ab Volvo (publ)

AB Volvo (publ) kallar till extra bolagsstämma tisdagen den 29 juni 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om begränsningar av sammankomster för att minska risken för smittspridning genomförs AB Volvos extra bolagsstämma enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

AB Volvo välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 29 juni 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.
En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken för stämman avseende förhållandena den 18 juni 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast den 28 juni 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 18 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 22 juni 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på AB Volvos hemsida www.volvokoncernen.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 28 juni 2021. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till AB Volvo (publ), ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via AB Volvos hemsida. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 020-39 14 50 eller 08-402 90 76 (måndag-fredag kl. 08.30-16.00).

Dagordning

Ärenden:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av personer att justera protokollet
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om extra utdelning

Beslutsförslag

Punkt 1: Styrelsen föreslår advokaten Sven Unger, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

Punkt 2: Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås advokaten Erik Sjöman och chefsjuristen Martin Jonasson (Andra AP-fonden) eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3: Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 6: Styrelsen föreslår att likviden från avyttringen av UD Trucks som slutfördes i april i år ska delas ut till aktieägarna och föreslår därför en extra utdelning om 9,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för den extra utdelningen ska vara den 1 juli 2021. Beslutar den extra bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas Euroclear Sweden betala ut utdelningen den 6 juli 2021.

Handlingar och ytterligare information
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 §, samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 §, aktiebolagslagen finns tillgängliga på www.volvokoncernen.se samt på AB Volvos huvudkontor, Gropegårdsgatan 2, 417 15 Göteborg. Dessa handlingar framläggs på stämman genom att handlingarna finns tillgängliga på hemsidan enligt ovan. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på AB Volvos huvudkontor, Gropegårdsgatan 2, 417 15 Göteborg.

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på www.volvokoncernen.se.

Handlingarna kommer även, från den dag då de finns tillgängliga, att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till AB Volvo (publ), AA14200, Attn Head of Corporate Legal, 405 08 Göteborg, eller via e-post till corporatelegal@volvo.com, senast den 19 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos AB Volvo, Gropegårdsgatan 2, 417 15 Göteborg, och på www.volvokoncernen.se, senast den 24 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 2.033.452.084, varav 444.987.946 aktier av serie A (1 röst per A-aktie) och 1.588.464.138 aktier av serie B (1/10 röst per B-aktie). Det totala antalet röster uppgick till 603.834.359,8.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. AB Volvo (publ) har organisationsnummer 556012-5790 och säte i Göteborg.

Göteborg i juni 2021

AB Volvo (publ) 

Styrelsen

To English speaking shareholders
The notice to attend the Annual General Meeting is available in English on www.volvogroup.com.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release