Årsstämma i AB Volvo

AB Volvo har hållit årsstämma den 6 april 2022. Stämman genomfördes, med stöd av tillfälliga lagregler, enbart genom poströstning utan fysiskt deltagande. Anföranden där bolagets styrelseordförande och verkställande direktör beskriver situationen för Volvokoncernen finns tillgängliga på AB Volvos webbplats www.volvogroup.se.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 6,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 6,50 kronor per aktie i extrautdelning. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 8 april 2022.

Styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Till styrelseledamöter omvaldes Matti Alahuhta, Eric Elzvik, Martha Finn Brooks, Kurt Jofs, Martin Lundstedt, Kathryn V. Marinello, Martina Merz, Hanne de Mora, Helena Stjernholm och Carl-Henric Svanberg. Till ny ledamot valdes Jan Carlson. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl-Henric Svanberg.

De individuella arvodena till styrelsens ledamöter fastställdes enligt följande. Styrelsens ordförande tillerkändes 3 850 000 kronor och en var av övriga stämmovalda ledamöter 1 150 000 kronor med undantag för den verkställande direktören, som inte erhåller något styrelsearvode. Vidare tillerkändes ordföranden i revisionskommittén 405 000 kronor och övriga ledamöter i revisionskommittén 190 000 kronor var samt tillerkändes ordföranden i ersättningskommittén 170 000 kronor och övriga ledamöter i ersättningskommittén 125 000 kronor var. Därutöver tillerkändes ordföranden i Volvo CE Transformation Committee 200 000 kronor och övriga ledamöter i Volvo CE Transformation Committee 170 000 kronor var.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023 i enlighet med valberedningens förslag och revisionskommitténs rekommendation. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Till ledamöter i valberedningen valdes Pär Boman (AB Industrivärden), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Magnus Billing (Alecta), Anders Algotsson (AFA Försäkring) och styrelsens ordförande. Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman biföll inte aktieägaren Carl Axel Brunos förslag.

Protokoll från stämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på AB Volvos webbplats, www.volvogroup.se.

6 april 2022

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076 553 72 29

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 95 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2021 uppgick nettoförsäljningen till cirka 372 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Dokument

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release