Årsstämma I Ab Volvo

AB Volvo (publ) kallar till årsstämma onsdagen den 6 april 2022. Volvo välkomnar deltagande i årsstämman genom förhandsröstning och uppmuntrar aktieägare att ställa frågor i förväg via post eller e-post.
Volvo skylt | Volvo Group

AB Volvos årsstämma kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Liksom förra året blir det alltså en stämma utan fysiskt deltagande och utan vanliga arrangemang i anslutning till stämman.

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. AB Volvo vet att många aktieägare vill ställa frågor om koncernen, och uppmuntrar frågor i förväg med post till AB Volvo (publ), AA12600, Attn Head of Investor Relations, 405 08 Göteborg, eller via e-post till agm@volvo.com, senast den 27 mars 2022. Styrelseordföranden och den verkställande direktören kommer att adressera frågor från aktieägarna i anföranden som kommer att finnas tillgängliga på AB Volvos webbplats, volvogroup.se, från den 5 april 2022 omkring kl. 09.00.

Rätt att, genom förhandsröstning, delta i AB Volvos årsstämma har den som dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 mars 2022, dels senast den 5 april 2022 till AB Volvo anmält sig, genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna i kallelsen.

Kallelsen till årsstämman följer nedan.

AB Volvo

2 mars, 2022

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076 553 72 29

För mer information, gå till volvogroup.se

För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 95 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2021 uppgick nettoförsäljningen till cirka 372 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Kallelse Till Årsstämma I Ab Volvo (publ)

AB Volvo (publ) kallar till årsstämma onsdagen den 6 april 2022.

AB Volvos årsstämma kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Liksom förra året blir det alltså en stämma utan fysiskt deltagande och utan vanliga arrangemang i anslutning till stämman.

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. AB Volvo vet att många aktieägare vill ställa frågor om koncernen, och uppmuntrar frågor i förväg med post till AB Volvo (publ), AA12600, Attn Head of Investor Relations, 405 08 Göteborg, eller via e-post till agm@volvo.com, senast den 27 mars 2022. Styrelseordföranden och den verkställande direktören kommer att adressera frågor från aktieägarna i anföranden som kommer att finnas tillgängliga på AB Volvos webbplats, www.volvogroup.se, från den 5 april 2022 omkring kl. 09.00. För det fall att en aktieägare önskar sin fråga besvarad skriftligen, samt att frågan och svaret publiceras på Volvos webbplats, så ska frågan ställas på det sätt som anges nedan under rubriken Handlingar och ytterligare information.

AB Volvo välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 6 april 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.
En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 29 mars 2022 och (ii) anmäla sig till stämman senast den 5 april 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 29 mars 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 31 mars 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på AB Volvos hemsida www.volvogroup.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 5 april 2022. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till AB Volvo (publ), ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via AB Volvos hemsida. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 020-39 14 50 eller 08-402 90 76 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Förslag till dagordning
Ärenden:

1.       Val av ordförande vid stämman

2.       Val av personer att justera protokollet     

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.       Godkännande av dagordningen

5.       Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

6.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7.       Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

8.       Beslut om fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen

9.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10.     Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman

11.     Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter

12.     Val av styrelse

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

              12.1   Matti Alahuhta (omval)

              12.2   Jan Carlson (nyval)

              12.3   Eric Elzvik (omval)

              12.4   Martha Finn Brooks (omval)

              12.5   Kurt Jofs (omval)

              12.6   Martin Lundstedt (omval)         

              12.7   Kathryn V. Marinello (omval)

              12.8   Martina Merz (omval)

              12.9   Hanne de Mora (omval)

              12.10 Helena Stjernholm (omval)

              12.11 Carl-Henric Svanberg (omval)

13.     Val av styrelseordförande

          Valberedningen föreslår att Carl-Henric Svanberg omväljs som styrelsens ordförande

14.     Fastställande av arvode åt revisorerna

15.     Val av revisorer och revisorssuppleanter

16.     Val av ledamöter till valberedningen

17.     Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

18.     Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

19.     Förslag från aktieägaren Carl Axel Bruno om utveckling av en säker batterilåda till elektriska långtradare och bussar

Beslutsförslag

Punkt 1: Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

Punkt 2: Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås advokaten Erik Sjöman och chefsjuristen Martin Jonasson (Andra AP-fonden) eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som valberedningen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3: Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 8: Styrelsen föreslår att en ordinarie utdelning ska utgå med 6,50 kr per aktie och en extra utdelning om 6,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen fredagen den 8 april 2022. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen ske onsdagen den 13 april 2022 genom Euroclear Sweden AB.

Punkt 10: Valberedningen föreslår elva ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 11: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande tillerkänns 3.850.000 (3.700.000) kr och övriga av årsstämman valda ledamöter 1.150.000 (1.100.000) kr var med undantag för den verkställande direktören. Valberedningen föreslår vidare att ordföranden i revisionskommittén tillerkänns 405.000 (390.000) kr, övriga ledamöter i revisionskommittén 190.000 (180.000) kr var, ordföranden i ersättningskommittén 170.000 (165.000) kr, övriga ledamöter i ersättningskommittén 125.000 (118.000) kr var, ordföranden i Volvo CE Transformation Committee 200.000 kr och övriga ledamöter i Volvo CE Transformation Committee
170.000 kr var.

Punkt 12-13: Valberedningens förslag framgår av förslaget till dagordning. En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på www.volvogroup.se.

Punkt 14: Valberedningen föreslår att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15: Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2023.

Punkt 16: Valberedningen föreslår att Pär Boman (AB Industrivärden), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Magnus Billing (Alecta), Anders Algotsson (AFA Försäkring) samt styrelsens ordförande utses till ledamöter i valberedningen samt att arvode ej ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Punkt 18: Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande ersättningsriktlinjer för ledande befattningshavare. Jämfört med nuvarande ersättningsriktlinjer, antagna på årsstämman 2021, föreslås två ändringar. För det första, i syfte att få den totala ersättningen till en mer marknadsmässig och konkurrenskraftig nivå, föreslås avseende det långfristiga incitamentsprogrammet en höjning av den maximala utfallsnivån för verkställande direktören, från nuvarande nivå på högst 100 procent av grundlönen till högst 150 procent av grundlönen. Att öka den maximala utfallsnivån för det långfristiga incitamentsprogrammet, där utbetalningen till 100 procent investeras i Volvo-aktier under en treårig innehavsperiod, kommer dessutom att ytterligare stärka gemenskapen med aktieägarnas långsiktiga intressen. För det andra föreslås att förtydliga att ersättningar enligt det långfristiga incitamentsprogrammet ska, i tillägg till ersättningar enligt det kortfristiga incitamentsprogrammet, betraktas som pensionsgrundande lön, om så krävs enligt lag eller kollektivavtal.

Riktlinjer avseende ersättning för Volvokoncernens ledning (ersättningspolicy)

Dessa riktlinjer (AB Volvos ersättningspolicy) avser ersättning och andra anställningsvillkor för Volvokoncernens ledning (ledande befattningshavare).

Riktlinjerna är framåtblickande, vilket innebär att de ska tillämpas på avtalade ersättningar, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter att dessa föreslagna riktlinjer antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Nya aktierelaterade incitamentsprogram beslutas i förekommande fall av bolagsstämman, men något sådant program föreslås inte för närvarande.

Riktlinjernas främjande av Volvokoncernens affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

En framgångsrik implementering av Volvokoncernens affärsstrategi och tillvaratagandet av koncernens långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att koncernen kan rekrytera, behålla och utveckla högre chefer. Dessa riktlinjer möjliggör för AB Volvo att kunna erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig totalersättning. Ytterligare information om Volvokoncernens affärsstrategi finns tillgänglig i Volvokoncernens års- och hållbarhetsrapport.

Ersättningsformer

Volvokoncernens ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av följande komponenter: grundlön, kortfristig respektive långfristig rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

Kortfristig rörlig ersättning får, såvitt avser den verkställande direktören, uppgå till högst 100 procent av grundlönen och, såvitt avser övriga ledande befattningshavare, högst 80 procent av grundlönen.

Långfristig rörlig ersättning får, såvitt avser den verkställande direktören, uppgå till högst 150 procent av grundlönen och, såvitt avser övriga ledande befattningshavare, högst 80 procent av grundlönen. Det nuvarande långfristiga incitamentsprogrammet för koncernens högsta chefer, inklusive de ledande befattningshavarna, introducerades i samband med årsstämman 2016. Programmets syfte är att främja långsiktigt värdeskapande och stärka intressegemenskapen mellan koncernens högsta chefer och aktieägarna. Detta uppnås genom att programmet, som utgår från en fyraårig cykel, har en prestationsbaserad årlig tilldelning som investeras i Volvo-aktier med ett obligatoriskt krav att behålla aktierna i tre år. Det blir ingen utbetalning under det långfristiga incitamentsprogrammet om den årsstämma som äger rum året efter prestationsåret beslutar att inte göra någon utdelning till aktieägarna. Programmet finansieras årligen genom en tilldelning baserad på prestationsmål fastställda av styrelsen. Nettoutfallet (efter skatt) av betalningen måste omedelbart investeras i AB Volvo-aktier, som sedan måste behållas i minst tre år. På detta sätt kommer de ledande befattningshavarna bygga upp ett aktieinnehav i bolaget och samtidigt ha ett långsiktigt intresse i aktiernas värdeutveckling. Vid utgången av treårsperioden får de ledande befattningshavarna avyttra sina aktier förutsatt att de då uppfyller kravet på innehav av aktier. Kravet innebär att verkställande direktören ska inneha aktier värda minst två bruttoårslöner och övriga ledande befattningshavare aktier värda minst en bruttoårslön. Innehavskraven för ledande befattningshavare ska upphöra om den ledande befattningshavarens anställning upphör, och styrelsen får medge andra undantag från kraven efter vad styrelsen bedömer vara lämpligt.

Ytterligare kontantersättning får utgå under extraordinära omständigheter förutsatt att sådana särskilda arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå, antingen i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära insatser utanför individens ordinarie uppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 procent av den årliga grundlönen. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningskommittén.

Pensionsförmåner till verkställande direktören ska baseras på en premiebestämd pensionsplan. Den pensionsgrundande lönen ska enbart omfatta grundlön. Pensionsavsättningarna till verkställande direktören hänförliga till den årliga grundlönen ska inte uppgå till mer än 35 procent av grundlönen.

Andra förmåner kan inkludera t.ex. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader hänförliga till sådana förmåner får inte uppgå till mer än 3 procent av verkställande direktörens årliga grundlön.

För andra ledande befattningshavare ska utbetalning av pensionsförmåner baseras på en premiebestämd pensionsplan med undantag för de fall där lag eller kollektivavtal kräver en förmånsbestämd pension. Den pensionsgrundande lönen ska inkludera grundlön och, när lag eller kollektivavtal så kräver, rörliga ersättningar. De totala pensionsavsättningarna till andra ledande befattningshavare ska inte uppgå till mer än 35 procent av grundlönen, om inte en högre procentsats uppkommer på grund av lag eller kollektivavtal.

Andra förmåner kan inkludera t.ex. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader hänförliga till sådana förmåner får inte uppgå till mer än 10 procent av den årliga grundlönen för övriga ledande befattningshavare.

Ersättning till ledande befattningshavare som är bosatta utanför Sverige eller som är bosatta i Sverige men har väsentlig anknytning till eller har varit bosatta i ett annat land än Sverige kan bli vederbörligen anpassad för att följa tvingande regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Utöver ersättning enligt ovan kan ledande befattningshavare som flyttar med anledning av sin befattning eller som arbetar i flera länder även erhålla ersättning och förmåner som är rimliga med hänsyn till de särskilda omständigheter som följer av sådana arrangemang, varvid hänsyn ska tas till dessa riktlinjers övergripande ändamål samt allmänna riktlinjer och rutiner för gränsöverskridande arbete inom Volvokoncernen.

Upphörande av anställning

Vid upphörande av en ledande befattningshavares anställning får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Grundlönen under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande grundlönen för två år.

För ledande befattningshavare som är bosatta utanför Sverige eller som är bosatta i Sverige men har väsentlig anknytning till eller har varit bosatta i ett annat land än Sverige får erbjudas uppsägningstid och avgångsvederlag som är skäliga mot bakgrund av de särskilda omständigheterna, varvid hänsyn ska tas till dessa riktlinjers övergripande ändamål samt allmänna riktlinjer och rutiner inom Volvokoncernen.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.

Kortfristig och långfristig rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Kriterierna – som exempelvis kan vara knutna till EBIT, kassaflöde, avkastning på investerat kapital eller liknande nyckeltal eller hållbarhetsmål – ska vara utformade för att främja Volvokoncernens strategi och långsiktiga värdeskapande samt stärka kopplingen mellan uppnådda prestationsmål och utfall. Kriterierna för kortfristig och långfristig rörlig ersättning ska fastställas årligen av styrelsen, och i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts ska bedömas över årliga mätperioder.

I vilken utsträckning kriterierna för tilldelning av rörlig ersättning har uppfyllts ska fastställas när den relevanta mätperioden avslutats. Styrelsen ansvarar för att fastställa rörlig ersättning till samtliga ledande befattningshavare.

Återbetalning och justeringar

Ledande befattningshavare som deltar i Volvokoncernens nuvarande kortfristiga och långfristiga incitamentsprogram är skyldiga att, under vissa omständigheter och under viss tid, återbetala hela eller delar av redan utbetalad rörlig ersättning om utbetalning skett av misstag eller baserats på avsiktligt förfalskad data eller i händelse av en väsentlig justering av Volvokoncernens finansiella resultat. Vidare får styrelsen besluta om ändringar av utbetalningar enligt incitamentsprogram (innan utbetalning skett) när extraordinära omständigheter föreligger eller för att justera för oförutsedda engångshändelser.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har styrelsen beaktat att de förmåner som erbjuds till ledande befattningshavare behöver ligga i linje med de allmänna strukturer som tillämpas för AB Volvos anställda, på nivåer som är konkurrenskraftiga på marknaden. Således har lön och anställningsvillkor för andra anställda inom AB Volvo beaktats genom att information om detta inkluderats i ersättningskommitténs och styrelsens beslutsunderlag vid bedömningen av om dessa riktlinjer och de begränsningar som följer av dem är rimliga.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat en ersättningskommitté. I kommitténs uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid bolagsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningskommittén ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom koncernen. Ersättningskommitténs ledamöter är oberoende i förhållande till AB Volvo och dess bolagsledning. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Volvokoncernens långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa koncernens ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningskommitténs uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar eventuella beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av ändringar i riktlinjerna m.m.

För att få den totala ersättningen till en mer marknadsmässig och konkurrenskraftig nivå föreslås en höjning av den maximala utfallsnivån för det långfristiga ersättningsprogrammet för den verkställande direktören, från nuvarande nivå på högst 100 % av grundlönen till högst 150 % av grundlönen. Att öka den maximala utfallsnivån för det långfristiga ersättningsprogrammet, där utbetalningen till 100 % investeras i Volvo-aktier under en treårig innehavsperiod, kommer dessutom att ytterligare stärka gemenskapen med aktieägarnas långsiktiga intressen.

Övriga ändringar som föreslås i ersättningspolicyn är endast redaktionella förändringar samt ett förtydligande av pensionsmedförande lön i relation till rörlig ersättning.

Under 2021 har bolaget noga övervägt synpunkter framförda av aktieägare och röstningsrådgivare i samband med årsstämman 2021 och på annat sätt under året. För ytterligare information, se avsnittet Framåtblick mot 2022 i ersättningsrapporten 2021.

Ytterligare information rörande ersättning till ledande befattningshavare inom Volvokoncernen finns i Volvokoncernens års- och hållbarhetsredovisning.

Punkt 19: Förslag från aktieägaren Carl Axel Bruno om utveckling av en säker batterilåda till elektriska långtradare och bussar som skall möjliggöra snabba utbyten av batterier med hjälp av olika sorters truckar.

Handlingar och ytterligare information
Valberedningens fullständiga förslag och dess motiverade yttrande samt fullständigt förslag från aktieägaren Carl Axel Bruno enligt punkten 19 i dagordningen finns tillgängliga på www.volvogroup.se.

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse, ersättningsrapporten och revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på www.volvogroup.se samt på AB Volvos huvudkontor, Gropegårdsgatan 2, 417 15 Göteborg. Dessa handlingar, jämte uppgifter om föreslagna styrelseledamöter som finns angivna i valberedningens fullständiga förslag, framläggs på stämman genom att handlingarna finns tillgängliga på hemsidan enligt ovan. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på AB Volvos huvudkontor, Gropegårdsgatan 2, 417 15 Göteborg. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till AB Volvo (publ), AA14200, Attn Head of Group Legal, 405 08 Göteborg, eller via e-post till GroupLegal@volvo.com, senast den 27 mars 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos AB Volvo, Gropegårdsgatan 2, 417 15 Göteborg, och på www.volvogroup.se, senast den 1 april 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 2.033.452.084, varav 444.987.946 aktier av serie A (1 röst per A-aktie) och 1.588.464.138 aktier av serie B (1/10 röst per B-aktie). Det totala antalet röster uppgick till 603.834.359,8.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

AB Volvo (publ) har organisationsnummer 556012-5790 och säte i Göteborg.

Göteborg i mars 2022

AB Volvo (publ)                                                      

Styrelsen

To English speaking shareholders

The notice to attend the Annual General Meeting is available in English on www.volvogroup.com.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release