Volvokoncernen – det andra kvartalet 2023

”Under Q2 2023 fortsatte Volvokoncernen att utvecklas väl, med fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet. Vi ökade vår nettoomsättning med 18% till 140,8 miljarder kronor och det justerade rörelseresultatet med 8,0 miljarder till 21,7 miljarder kronor, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 15,4% (11,6). Tack vare ett starkt kommersiellt fokus har vi lyckats förbättra marginalerna samtidigt som vi hanterat kostnadsinflation och ökade störningar i leverantörskedjan”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
2023Q2 1860x1050
  • Under Q2 2023 ökade nettoomsättningen med 18 % till 140,8 miljarder kronor (118,9). Justerat för valutakursförändringar var ökningen 11%.
  • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 21.732 Mkr (13.745), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 15,4% (11,6). Det justerade rörelseresultatet är exklusive en negativ effekt på 1.270 Mkr relaterad till en tidigare offentliggjord avsättning för omstruktureringskostnader i Nova Bus samt kostnader på 6.000 Mkr relaterade till anspråk som härrör från EU-kommissionens förlikningsbeslut från 2016 om överträdelse av konkurrensreglerna.
  • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 14.462 Mkr (13.745).
  • Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 817 Mkr.
  • Resultatet per aktie uppgick till 5,30 kronor (5,14).
  • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 12.553 Mkr (7.199).
  • Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten uppgick till 30,2% (26,8).Telefonkonferens för press och analytiker
En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Länk till webbsändningen: https://qreport.volvogroup.comMer information, inklusive en intervju med vd och koncernchef Martin Lundstedt, finns på https://www.volvogroup.com/se/investors.html.19 juli 2023
Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790 

Investor Relations 
405 08 Göteborg, Sweden 
Tel. 031-66 00 00 
www.volvogroup.com

Kontaktuppgifter Media Relations: 
Claes Eliasson                                 0765-53 72 29 

Kontaktuppgifter Investor Relations: 
Johan Bartler                                 0739-02 21 93 
Anders Christensson                        0765-53 59 66 


 

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 19 juli 2023.


 

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2022 uppgick nettoförsäljningen till cirka 473 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter