Årstämma i AB Volvo

AB Volvo (publ) (”Volvo”) kallar till årsstämma i Göteborg i Konserthuset, Götaplatsen, onsdagen den 27 mars 2024 kl. 15.00.
VolvoGroup 1860x1050

Volvo önskar sina aktieägare varmt välkomna till årsstämman. Konserthusets huvudentré öppnar för inpassering kl. 14.00 och årsstämman startar kl. 15.00. Det kommer att serveras fika i samband med årsstämman.

Aktieägare kan delta i årsstämman genom att närvara i stämmolokalen (personligen eller genom ombud) eller genom förhandsröstning (poströstning). Vänligen se kallelsen för ytterligare instruktioner kring deltagande i mötet. Årsstämman kommer att hållas på svenska och simultant översättas till engelska.

Kallelsen till årsstämman följer nedan.

AB Volvo

 
 

21 februari 2024


 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef, 076 553 72 29
press@volvo.com


 


 

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på X: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2023 uppgick nettoförsäljningen till cirka 553 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

 

 

 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB VOLVO (publ)

 

AB Volvo (publ) (”Volvo”) kallar till årsstämma i Göteborg i Konserthuset, Götaplatsen, onsdagen den 27 mars 2024 kl. 15.00.

Volvo önskar sina aktieägare varmt välkomna till årsstämman. Konserthusets huvudentré öppnar för inpassering kl. 14.00 och årsstämman startar kl. 15.00. Det kommer att serveras fika i samband med årsstämman.

Aktieägare kan delta i årsstämman genom att närvara i stämmolokalen (personligen eller genom ombud) eller genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman kommer att hållas på svenska och simultant översättas till engelska.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen (personligen eller genom ombud) ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 19 mars 2024 och (ii) senast den 21 mars 2024 anmäla sig genom post, telefon eller på AB Volvos hemsida.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras:

  • per telefon till 020-39 14 50 eller 08-402 90 76 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00),
  • per post till AB Volvo (publ), ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, och
  • på AB Volvos hemsida; www.volvogroup.com/se/.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på www.volvogroup.com/se/. Fullmakten bör sändas till bolaget enligt ovan i god tid före årsstämman. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person bör registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning (poströstning) ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 19 mars 2024 och (ii) senast den 21 mars 2024 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningarna nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på www.volvogroup.com/se/ eller kan erhållas via post genom beställning per telefon till 020-39 14 50 eller 08-402 90 76 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00). Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till AB Volvo (publ), ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via www.volvogroup.com/se/. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.volvogroup.com/se/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas.

Om en aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under årsstämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under årsstämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per den 19 mars 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 21 mars 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

Ärenden:

1.          Stämmans öppnande

2.         Val av ordförande vid stämman

3.         Upprättande och godkännande av röstlängd

4.         Godkännande av dagordningen

5.         Val av personer att justera protokollet          

6.         Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7.         Redogörelser från styrelseordföranden och den verkställande direktören

8.         Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9.         Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10.       Beslut om fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen

11.        Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12.       Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av

             stämman

13.       Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter

14.       Val av styrelse

             Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

                   14.1     Matti Alahuhta (omval)

                   14.2    Bo Annvik (omval)

                   14.3    Pär Boman (nyval)

                   14.4    Jan Carlson (omval)

                   14.5    Eric Elzvik (omval)

                   14.6    Martha Finn Brooks (omval)

                   14.7    Kurt Jofs (omval)

                   14.8    Martin Lundstedt (omval)

                   14.9    Kathryn V. Marinello (omval)

                   14.10  Martina Merz (omval)

                   14.11   Helena Stjernholm (omval)

15.       Val av styrelseordförande

             Valberedningen föreslår att Pär Boman väljs som styrelsens ordförande

16.       Fastställande av arvode åt revisorerna

17.       Val av revisorer och revisorssuppleanter

18.       Val av ledamöter till valberedningen

19.       Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Beslutsförslag

Punkt 2: Valberedningen föreslår advokaten Erik Sjöman som ordförande vid stämman.

Punkt 10: Styrelsen föreslår att en ordinarie utdelning ska utgå med 7,50 kr per aktie och en extra utdelning om 10,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen tisdagen den 2 april 2024. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen ske fredagen den 5 april 2024 genom Euroclear Sweden AB.

Punkt 12: Valberedningen föreslår att elva ordinarie ledamöter och inga suppleanter väljs av stämman.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande tillerkänns 4.100.000 (3.925.000) kr och övriga av årsstämman valda ledamöter 1.230.000 (1.175.000) kr var med undantag för den verkställande direktören. Valberedningen föreslår vidare att ordföranden i revisionskommittén tillerkänns 600.000 (445.000) kr, övriga ledamöter i revisionskommittén 325.000 (250.000) kr var, ordföranden i ersättningskommittén 175.000 (175.000) kr, övriga ledamöter i ersättningskommittén 130.000 (130.000) kr var, ordföranden i Transformation Committee 315.000 (300.000) kr och övriga ledamöter i Transformation Committee 210.000 (200.000) kr var.

Punkt 14-15: Valberedningens förslag framgår av förslaget till dagordning. En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på www.volvogroup.com/se/.

Punkt 16: Valberedningen föreslår att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 17: Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens och revisionskommitténs rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2025.

Punkt 18: Valberedningen föreslår att Fredrik Persson (AB Industrivärden), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Carina Silberg (Alecta), Anders Algotsson (AFA Försäkring) samt styrelsens ordförande utses till ledamöter i valberedningen samt att arvode ej ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Handlingar och ytterligare information

Valberedningens fullständiga förslag och dess motiverade yttrande finns tillgängliga på www.volvogroup.com/se/.

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse, ersättningsrapporten och revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på www.volvogroup.com/se/ samt på AB Volvos huvudkontor, Gropegårdsgatan 2, 417 15 Göteborg. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 2.033.452.084, varav 444.986.150 aktier av serie A (1 röst per A-aktie) och 1.588.465.934 aktier av serie B (1/10 röst per B-aktie). Det totala antalet röster uppgick till 603.832.743,4.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

AB Volvo (publ) har organisationsnummer 556012-5790 och säte i Göteborg.

    

Göteborg i februari 2024

AB Volvo (publ)                                                                            

Styrelsen

   

  

To English speaking shareholders

The notice to attend the Annual General Meeting is available in English on www.volvogroup.com.

Dokument

Årstämma-i-AB-Volvo Format PDF Size 948 KB
Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter