Volvokoncernen – det fjärde kvartalet och helåret 2023

”För helåret 2023 ökade vi nettoomsättningen med nästan 80 miljarder kronor till 553 miljarder kronor och det justerade rörelseresultatet till 77,6 miljarder kronor (50,5), med en justerad rörelsemarginal på 14,0% (10,7). Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten steg till 36,7% (27,4). Vi genererade också ett starkt operativt kassaflöde på 45,8 miljarder kronor (35,3) och avslutade året med en nettokassa på 83,4 miljarder kronor i Industriverksamheten, exklusive pensions- och leasingskulder. Tack vare våra starka finanser kan vi fortsätta att ge god avkastning till våra aktieägare och samtidigt investera i och ta vara på möjligheter i den pågående transformationen av våra branscher till mer hållbara lösningar. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 7,50 kronor per aktie och en extra utdelning om 10,50 kronor per aktie”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
VolvoGroup-Q423-1860x1050

DET FJÄRDE KVARTALET 2023

 • Under Q4 2023 ökade nettoomsättningen med 10% till 148,1 miljarder kronor (134,3). Justerat för valutakursförändringar steg nettoomsättningen med 8%.
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 18.384 Mkr (12.171), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 12,4% (9,1). Det justerade rörelseresultatet är exklusive negativa effekter på totalt 1.490 Mkr.
 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 16.894 Mkr (11.541).
 • Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 1.106 Mkr.
 • Resultatet per aktie uppgick till 5,93 kronor (3,26).
 • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 22.655 Mkr (18.918).
   

HELÅRET 2023

 • För helåret uppgick nettoomsättningen till 552,8 miljarder kronor (473,5).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 77.638 Mkr (50.467) med en justerad rörelsemarginal på 14,0% (10,7).
 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 66.784 Mkr (45.712).
 • Resultatet per aktie uppgick till 24,50 kronor (16,09).
 • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 45.821 Mkr (35.327).
 • Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten uppgick till 36,7% (27,4).
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 7,50 kronor per aktie och en extra utdelning på 10,50 kronor per aktie.
   

Telefonkonferens för press och analytiker

En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Länk till webbsändningen: https://qreport.volvogroup.com.

Mer information, inklusive en intervju med vd och koncernchef Martin Lundstedt, finns på https://www.volvogroup.com/se/investors.html
26 januari, 2024
Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790  
 
Investor Relations  
405 08 Göteborg, Sweden  
Tel. 031-66 00 00  
www.volvogroup.com  

Kontaktuppgifter Media Relations:  
Claes Eliasson              0765-53 72 29  

Kontaktuppgifter Investor Relations:  
Johan Bartler              0739-02 21 93  
Anders Christensson    0765-53 59 66  


Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 26 januari 2024.


För mer information, gå till volvogroup.se  
För löpande uppdateringar, följ oss på X: @volvogroupse 

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2022 uppgick nettoförsäljningen till cirka 473 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release