Årsstämma i AB Volvo

AB Volvo har hållit årsstämma den 27 mars 2024. Stämman hölls på Konserthuset i Göteborg, med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Anföranden där bolagets styrelseordförande och verkställande direktör beskriver styrelsens arbete och Volvokoncernens verksamhet finns tillgängliga på AB Volvos webbplats www.volvokoncernen.se.
ABVolvoArsstamma2024 1860x1050

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 7,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 10,50 kronor per aktie i extrautdelning. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 2 april 2024.

Styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Till styrelseledamöter omvaldes Matti Alahuhta, Bo Annvik, Jan Carlson, Eric Elzvik, Martha Finn Brooks, Kurt Jofs, Martin Lundstedt, Kathryn V. Marinello, Martina Merz och Helena Stjernholm. Till ny ledamot valdes Pär Boman. Till styrelsens ordförande valdes Pär Boman.

De individuella arvodena till styrelsens ledamöter fastställdes enligt följande. Styrelsens ordförande tillerkändes 4.100.000 kronor och en var av övriga stämmovalda ledamöter 1.230.000 kronor med undantag för den verkställande direktören, som inte erhåller något styrelsearvode. Vidare tillerkändes ordföranden i revisionskommittén 600.000 kronor och övriga ledamöter i revisionskommittén 325.000 kronor var samt tillerkändes ordföranden i ersättningskommittén 175.000 kronor och övriga ledamöter i ersättningskommittén 130.000 kronor var. Därutöver tillerkändes ordföranden i Transformation Committee 315.000 kronor och övriga ledamöter i Transformation Committee 210.000 kronor var.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025 i enlighet med valberedningens förslag och styrelsens och revisionskommitténs rekommendation.

Till ledamöter i valberedningen valdes Fredrik Persson (AB Industrivärden), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Carina Silberg (Alecta), Anders Algotsson (AFA Försäkring) och styrelsens ordförande. Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport.

Protokoll från stämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på AB Volvos webbplats, www.volvokoncernen.se.

 

 

 

27 mars, 2024

 

 

 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef, 076 553 72 29
press@volvo.com

 

 

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på X: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2023 uppgick nettoförsäljningen till cirka 553 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Dokument

Årsstämma-i-AB-Volvo Format PDF Size 294 KB
Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter