Hållbarhetsstrategi

De val vi gör i dag formar morgondagens värld. Klimatförändringar, befolkningstillväxt och en ökande urbanisering förändrar landskapet och förväntningarna på transporter och infrastruktur. Vi måste därför överväga – i allt vi gör – hur vi kan minska vår klimatpåverkan, använda världens resurser mer effektivt och bedriva affärer på ett mer ansvarsfullt sätt.

Som undertecknare av FN:s Global Compact, partner i Världsnaturfondens Climate Savers-program och understödjare av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling tar vi – genom vår hållbarhetsstrategi vid utvecklingen av vårt sätt att arbeta – hänsyn till globala trender och utmaningar, internationella normer för ansvarsfullt företagande och intressenternas förväntningar.

Vi har åtagit oss att följa Science Based Targets-initiativet och har lanserat ett ramverk för grön finansiering för att påskynda omvandlingen till fossilfria lösningar.

Volvos ramverk för hållbarhet

Klimat

Utsläppen av växthusgas är ett av de största hoten mot vår planet. Det här är vad vi gör för att ersätta fossil energi med rena energikällor

Resurser

Vår planets resurser är begränsade. Det här är vad vi gör för att förbättra vår effektivitet och ta ett stort steg mot cirkularitet.

Människor

Vi är ett människocentrerat företag. Det här är vad vi gör för att skapa säkerhet, respektera mänskliga rättigheter och utnyttja vår fulla potential.

Klimat

Att minska utsläppen av växthusgaser är avgörande för att kunna uppfylla Parisavtalets klimatmål och Volvokoncernens hållbarhetsambitioner. En av de viktigaste sakerna vi kan göra är att hjälpa till att minska våra kunders utsläpp. En utveckling av lösningar som minskar koldioxidavtrycket har därför högsta prioritet i vår hållbarhetsstrategi. Vi fokuserar på att ta innovativa och konkurrenskraftiga lösningar till marknaden inom de områden där vi kan göra störst skillnad.

Vi utvärderar ständigt den klimat- och miljöpåverkan som vår industriella verksamhet ger upphov till. Vi minskar hela tiden mängden avfall och utsläpp, optimerar vår vattenanvändning och förbättrar hanteringen av lösningsmedel, oljor och kemikalier. Vi fokuserar på att ersätta fossil energi med förnybara energikällor som vindkraft, solenergi, biomassa och biobränslen.

Läs mer

Resurser

Vår planets resurser är begränsade. Vår ambition är att föregå med gott exempel och sträva efter att vårt eget transportsystem ska ha en hållbarhet i världsklass. Vi är dessutom övertygade om att det är möjligt att fördubbla produktiviteten i våra kunders logistiksystem. 

Det finns enorma incitament för att ompröva våra befintliga produktions- och konsumtionsmönster. Mängden avfall och föroreningar måste minskas redan på konstruktionsstadiet och produkter och material måste hållas i användning. Vårt ökade fokus på cirkularitet i våra hållbarhetsinitiativ kommer att resultera i förbättrad resurs- och materialeffektivitet, vilket ger möjlighet till betydande kostnadsbesparingar.

Läs mer

Människor 

Säkerhet har högsta prioritet i allt vi gör. Vi har en vision om noll olyckor med Volvokoncernens produkter och på våra arbetsplatser. Ambitionen med våra hållbarhetsinitiativ är att vara ett företag i världsklass när det gäller hälsa och säkerhet. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla kolleger kommer hem välbehållna varje dag.​

Vi är stolta över att vara den mest populära arbetsgivaren och kunna locka till oss och behålla de talanger vi behöver. Vi strävar, i vår roll som människocentrerat företag, efter att ha en positiv inverkan på människor runtomkring oss och att respektera mänskliga rättigheter i enlighet med Volvokoncernens hållbarhetsvision.

Hur vi agerar i vårt dagliga arbete lägger grunden för omvärldens uppfattning av Volvokoncernen. Vi arbetar ständigt med att skapa och utgöra en del av miljömässigt och socialt hållbara värdekedjor, och engagera oss i samhället enligt Volvokoncernens hållbarhetsstrategi.​

Läs mer

FN:s mål för hållbar utveckling

FN:s mål för hållbar utveckling utgör ett ramverk för världens gemensamma agenda inför 2030. Vi har förbundit oss att arbeta mot samtliga 17 mål eftersom de alla har någon form av koppling till vår verksamhet. 

Volvokoncernens bidrag till målen för hållbar utveckling 

Läs mer

Nyheter om hållbarhet