Affärsetik och ansvar

Att uppträda etiskt och bedriva ett ansvarsfullt företagande med integritet och i enlighet med lagen är en förutsättning för att vara ett ansvarsfullt företag och vinna våra kunders, affärspartners och samhällets tillit. Tillit är ett av Volvokoncernens viktigaste värden och vår uppförandekod fungerar som ett ramverk för allt vi gör avseende affärsetik och ansvar. 

Vi använder ett riskbaserat tillvägagångssätt inom detta område där relevanta delar av vår organisation fokuserar på företagskontroller, en ökad medvetenhet och samarbeten. Det övergripande syftet är att få våra kolleger och affärspartner att integrera en ansvarsfull affärsetik och praxis i hela värdekedjan.

Ansvarsfull verksamhet i värdekedjor

Affärsetik och efterlevnad

Vi har nolltolerans mot korruption och mutor. Vår uppförandekod anger att vi ska konkurrera på ett rättvist sätt baserat på våra produkters och tjänsters meriter. Vi betraktar efterlevnaden av bolagsskatter som en fråga om ansvarsfullt företagande. Vi bedriver ingen aggressiv skatteplaneringsverksamhet via olika upplägg i skatteparadis eller liknande. 

Mänskliga rättigheter

Respekten för mänskliga rättigheter är en viktig faktor för att nå FN:s mål för hållbar utveckling. Vi arbetar helhjärtat för att respektera mänskliga rättigheter och fortsätter utveckla och stärka implementeringen av vårt program för mänskliga rättigheter. Det här arbetet anpassas till innehållet i internationella ramverk som FN:s Global Compact-initiativ och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (PDF-fil, 1,08 MB).

Läs mer om vårt arbete med mänskliga rättigheter

Ansvarsfulla inköp

Vi har utvecklat nära samarbeten med våra partner i leverantörskedjan och vi anser att detta är en nyckelfaktor för att skapa mer hållbara försörjningskedjor. Vår uppförandekod för leverantörer anger minimikraven och ambitionerna för våra leverantörspartners affärsetik och ansvarsfulla företagande. 

Ansvarsfull försäljning

Våra produkter säljs på cirka 190 marknader, som alla har olika möjligheter och utmaningar. Vi strävar efter att skapa nära relationer med våra distributörer och kunder för att förstå hur våra produkter och lösningar kan uppfylla deras behov. Samtidigt är det även viktigt för oss att bedriva ett ansvarsfullt företagande, identifiera och lindra hållbarhetsrisker vid försäljningar – framförallt under användningsfasen för våra produkter.

Läs mer om ansvarsfull försäljning

Läs mer