Ett överraskande hinder för elbilar i Europa

UPPDATERING APRIL 2022: På senare år har politikerna varit väldigt entusiastiska över den ökade elbilsanvändningen men så här långt har det inte skett någon betydande förbättring i ljuset av de problem som miljöorganisationen Transport & Environment tar upp i sin rapport. Elbilsförsäljningen slog alla rekord i Europa under 2021 – vilket visserligen är lovande inför framtiden – men det återstår fortfarande hinder längs vägen som kommer bli en utmaning en del år framåt.
Ett överraskande hinder för elbilar i Europa

Kommentar från redaktören: Den här artikeln var ursprungligen publicerad av European Transport Forum (ETF), en plattform för öppen debatt om den europeiska transportsektorns framtid, för att sprida kunskap om aktuella mobilitetrelaterade ämnen. De åsikter som uttrycks här speglar nödvändigtvis inte Volvos officiella ställning i frågan.

Dessutom var den ursprungliga artikeln publicerad den 22 april 2020. Innehållet har omarbetats beträffande dess riktighet och omfattning.

Under 2021 steg elbilsförsäljningen i Europa med nästan 70 % till 2,3 miljoner varav cirka hälften var laddhybrider. Det tyder på att omställningen är i gång men inte riktigt på allvar ännu. Bland de problem som kunde bestyrkas finns en dåligt utvecklad andrahandsmarknad för elbilar, viss osäkerhet kring olika abonnemang på laddtjänster och en ökad oro för tillgången på och nedbrytningen av batterier. Till sist återstår det som många elbilsskeptiker såg som ett stort hinder, det vill säga svårigheten att köra längre sträckor för att det inte finns tillräckligt många laddstationer i EU. 2021 fanns det i snitt fem (pdf, 4000 kB) allmänna snabbladdstolpar per 100 km.

Dessutom närmare tredubblades marknaden för ellastbilar, vilken förväntas växa med mer än 18 % per år under perioden 2020–2025 enligt prognosen. Men tyvärr finns det praktiskt taget ingen allmän laddinfrastruktur för lastbilar. Trots det är Magnus Broback, ansvarig för laddningslösningar på Volvo Lastvagnar, optimistisk: ”[…] tills alldeles nyligen fanns det ingen affärsnytta med det. Men nu när vi börjar se alltfler ellastbilar ute på vägarna finns det all anledning att verkligen investera i nätverk för elbilsladdning.”

På europeisk nivå har elbilsproblemet fått allt större uppmärksamhet efter att EU:s klimatkommissionär Frans Timmermans sade: ”Omställningen till elfordon går mycket snabbare än någon någonsin hade kunnat föreställa sig […] så laddinfrastrukturen borde vara på plats.” Och ”den förändringen är redan i gång”, konstaterade också kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal om tillståndet i unionen 2021. Men ytterligare politiska insatser kommer behövas både på nationell nivå och på EU-nivå för att den nödvändiga infrastrukturen ska kunna byggas.

Säljpriserna på elbilar och ellastbilar stiger inte bara i EU utan även i stora delar av övriga världen. Sedan december i fjol har Kina haft det största antalet lagliga laddhybridbilar för landsväg motsvarande 46 % av alla elbilar i trafik i världen. Kina är också dominerande när det gäller infrastruktur för lätta laddnyttofordon och elbussar.

Dessutom levereras alltfler ellastbilar i USA för var vecka. Men hur väl detta faller ut beror på hur tillförlitlig laddstolparnas elförsörjning kommer bli samt andra relevanta incitament. Bidenadministrationen har lovat bygga 500 000 laddstationer runtom i USA men kritiker menar att ambitionen inte är tillräckligt hög. Det räcker inte att förse delstaterna med fler laddstationer. Enligt experterna finns det fyra parametrar som avgör om en elektrifiering av lastbilsbeståndet är genomförbar: lastbilarna, batterierna, laddstolparna och tillräckligt mer elkraft. Regeringar världen över måste hålla sina parallella åtgärdsprogram vid liv inom de här områdena om de verkligen vill lösa den globala efterfrågan och utmaningarna den medför – samt sätta fart på elektrifieringen av fordonsindustrin.

Utöver de utmaningar som redan finns måste världen också hantera konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina, vilken bland mycket annat leder till uteblivna leveranser och i förlängningen skulle kunna dra ned produktionen med miljontals bilar under en tvåårsperiod, enligt experterna. Konflikten har orsakat problem i logistiken och försörjningskedjan och en brist på delar av viktiga fordonskomponenter. Problemen försvårar för en försörjningskedja som på grund av coronaviruspandemin redan är ansträngd.

ORIGINALARTIKEL 2020-04-22: Det här borde vara rätta tidpunkten för elbilar. Det råder en samsyn i Europa och andra delar av världen om att koldioxidutsläppen måste ned. EU har enats om ambitiösa åtgärder för minskade utsläpp och där vissa medlemsländer och storstäder valt att gå ett steg längre. Alla större fordonstillverkare satsar på elbilar. Antalet modeller i Europa förväntas öka från 100 till 175 under 2020 (och kommer ha fördubblats till 330 år 2025).

Men trots det finns det fortfarande ett stort hinder för elbilarna. Det är inte kostnaden för batteriet, för att vara tydlig. Det var den stora frågan för tio år sedan men är i dag något som såväl branschen som politikerna har tagit itu med. Nej, det som bromsar elrevolutionen är något helt annat: laddinfrastrukturen.

Tre miljoner laddningspunkter behövs

Enligt en ny rapport publicerad av miljöorganisationen Transport & Environment den 8 januari måste Europa ha ökat antalet allmänna laddningspunkter femton gånger fram till 2030 om EU:s mål om ”klimatneutralitet” år 2050 ska vara möjligt att uppnå. Om 44 miljoner elbilar ska kunna rulla på de europeiska vägarna 2030, vilket är målsättningen, måste det enligt rapporten finnas tre miljoner allmänna laddningspunkter.

I dag finns det bara 185 000 allmänna laddningspunkter i EU, vilket betyder att en rejäl ökning måste till. Det är också avsevärt mycket mer än den miljon allmänna laddstolpar fram till år 2025 som EU-kommissionen planerar enligt den europeiska gröna given som publicerades i december.

Det är också något som fordonstillverkarna har lyft fram som ett problem. Den europeiska bilindustriföreningen ACEA har framhållit att det är bråttom att få ett heltäckande nät av laddningspunkter och tankstationer runtom i EU på plats. I november 2019 sade Tysklands förbundskansler Angela Merkel att landet fram till 2030 borde ha installerat en miljon laddningspunkter för elfordon.

Laddinfrastrukturen spelar en avgörande roll för beslutet att köpa elbil 

Laddningspunkterna är viktiga för köparna, framförallt för dem som ska köpa sin första elbil. Det handlar inte bara om att bilen har annan motor under huven. Det är ett helt nytt system som behöver olika stödtjänster. Enligt en undersökning som General Motors (GM) genomfört är det främsta skälet till att konsumenter väljer bort elbilen bristen på laddstationer. Samma sak gäller även för nyttofordonssektorn. Laddinfrastrukturen är avgörande.

För att elfordon ska vinna bred acceptans måste tillverkare, laddföretag, branschorganisationer och regeringar samverka på samtliga plan för att det ska finnas möjlighet att ladda på så många platser som möjligt. Det är också viktigt med privata laddstationer. Forskning visar att närmare 80 % av alla som äger en elbil laddar hemma och nästan 15 % på jobbet och resterande andel på allmänna laddstationer.

Hönan eller ägget

Transport & Environment uppskattar kostnaden för att bygga en heltäckande laddinfrastruktur över Europa till cirka 20 miljarder euro de kommande 11 åren – varav 20–30 % av laddstolparna måste vara i ogynnsamma områden eller glesbygd. Man uppmanar EU att revidera direktivet för infrastrukturen för alternativa bränslen i år i stället för under 2021 för att säkerställa en snabb och enhetlig utbyggnad av laddmöjligheter över Europa – och att omorganisera kraftnätsmarknaderna och de digitala betalsystemen efter fjolårets uppgörelse mellan Eurelectric, ACEA och Transport & Environment angående elektromobilitet.

Trots den ökade försäljningen på senare år står elbilar fortfarande för bara ungefär 1 % av den europeiska bilmarknaden. Men saker och ting är på gång. Regleringar och investeringar kommer tillsammans förändra sektorn i grunden. Fordonstillverkarna världen över planerar att lägga cirka 300 miljarder dollar på elektrifieringen de närmaste tio åren. När exakt det blir av är en annan sak, men med bättre laddinfrastruktur skulle det kunna gå mycket fortare.