Våra utfästelser

Vi vill vara en förebild

Vi vill vara de som leder utvecklingen inom industrin och formar framtidens mobilitet genom att skapa dialog med beslutsfattare och samhällsintressenter. Volvokoncernen har undertecknat FN:s Global Compact. Vi erkänner och stöder dessutom flera internationella konventioner och principer, däribland internationella regelverket för mänskliga rättigheter, ILO:s åtta konventioner om grundläggande rättigheter, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 

First Movers Coalition

Volvokoncernen är en av grundarna av First Movers Coalition (FMC), ett globalt initiativ som använder företagens köpkraft till att fasa ut användandet av fossila bränslen i sju svårhanterade industriella sektorer som för närvarande står för 30 % av de globala utsläppen: aluminium, flyg, kemikalier, betong, frakt, stål och lastbilstransporter, tillsammans med innovativ teknik för upptag av koldioxid.

De drygt 50 företag som ingår i sammanslutningen vill sända en tydlig signal till marknaden att de strävar efter att kommersialisera koldioxidfria tekniska lösningar. Det unika med First Movers Coalition är att företag inom den tunga industrin och fjärrtransportsektorn, som står för en tredjedel av de globala utsläppen, gemensamt lovar att öka inköpen av produkter och tjänster med låga koldioxidutsläpp. För att dessa sektorer ska kunna fasa ut användandet av fossila källor i den hastighet som är nödvändig för att 1,5-gradersmålet ska vara möjligt att uppfylla behöver de teknik med låga koldioxidutsläpp som ännu inte är konkurrenskraftig i förhållande till nuvarande kolintensiva lösningar men måste nå kommersiell skala senast 2030 för att nettonollutsläpp ska vara möjligt på global nivå år 2050.

För att hjälpa marknaden på traven har medlemmarna åtagit sig att förhandsköpa en del av det industrimaterial och de fjärrtransporter de behöver från leverantörer som använder lösningar med nära noll eller noll utsläpp av koldioxid, trots den extra kostnaden.

Förutom de förhandsåtaganden om inköp som FMC:s medlemmar gjort lovar medlemmarna även att tillsammans arbeta för att lösa hindren för att säkra tillgången på nödvändig teknik med låga koldioxidutsläpp till år 2030. Sammanslutningen sammanför medlemmar med finansiella aktörer, leverantörer och andra partner i värdekedjan. Genom detta kan FMC säkra ytterligare att nyckelteknik utvecklas och att vi under kommande år lägger grunden för en framtid med nettonollutsläpp.

Läs mer 

Alliance of CEO Climate Leaders 

Som en del av Världsekonomiskt forums plattform för klimatåtgärder är Alliance of CEO Climate Leaders en grupp verkställande direktörer som kontinuerligt höjer ribban för att få saker och ting att hända inom alla sektorer och förmå beslutsfattare att se till att omställningen till nettonollutsläpp blir möjlig. Med Volvos vd i gruppen utnyttjar vi deras position och inflytande för att åstadkomma förändring.

Läs mer 

Road Freight Zero

Road Freight Zero är en sammanslutning som leds av Världsekonomiskt forums plattform för mobilitet och är en del av ett uppmärksammat mångårigt initiativ från forumet: ”Mission Possible”. Då efterfrågan på vägtransporter väntas tredubblas fram till år 2050 samarbetar vi med olika kunskapspartner för att hitta synergier med andra viktiga initiativ, exempelvis European Clean Trucking Alliance, och säkerställa att vår sektor nästan helt och hållet har fasat ut användandet av fossila bränslen till år 2050. Tillsammans tar vi fram en tydlig åtgärdsplan, en rad initiativ i syfte att reducera riskerna och ett ramverk för att finansiera omställningen.

Läs mer 

Call on Carbon

Som undertecknare av Call on Carbon, som tagits fram av Climate Leadership Coalition, arbetar vi tillsammans för att visa ett överväldigande stöd för att regeringar ska öka sina åtgärder för klimatinvesteringar och koldioxidpriser. Vi uppmuntrar regeringar att införa effektiva instrument för koldioxidpriser i enlighet med deras nettonollmål som fastställts i Parisavtalet och anpassa dem till andra länder där så är lämpligt, skapa en stabil och förutsägbar investeringsmiljö och slutgiltigt godkänna reglerna för den internationella marknadsmekanismen enligt artikel 6 i Parisavtalet.

Läs mer 

CALSTARTs Drive to Zero

Målet med CALSTARTs kampanj Drive to Zero är att få det globala utrymmet för nyttofordon med noll och nära noll utsläpp att växa snabbare så att de kan bli kommersiellt konkurrenskraftiga till 2025 och vara dominerande på marknaden 2040 i vissa fordonssegment och regioner. Drive to Zero bygger på en teknologisk strategi för förändring som kallas Beachhead Strategy – en strategi som identifierar de nyttofordonsmarknadssegment där teknik med noll och nära noll utsläpp har störst sannolikhet att bli framgångsrik och hjälpa till att främja tillväxten inom övriga segment. Som partner samarbetar vi med de andra för att skapa innovation och förbereda den första marknaden för lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner med noll utsläpp. 

Läs mer 

CEO Action Group för den europeiska gröna given

Enligt den europeiska gröna given lär det krävas investeringar på en biljon euro för att sänka utsläppen och få en cirkulär ekonomi. Målet är att EU ska vara koldioxidneutralt år 2050. För att denna omställning ska bli möjlig kan inte bara beslutsfattare göra sitt. Det krävs ett långtgående samarbete mellan industrin och näringslivet. Med stöd av Världsekonomiskt forum fungerar CEO Action Group för den europeiska gröna given som en plattform där företagsledare på hög nivå kan få hjälp med konkreta planer och idéer för att öka ambitionen i de klimatpositiva åtgärderna och visa att de åtagit sig att fullfölja den europeiska gröna given. CEO Action Group stöder också hållbara metoder i en rad olika modellprojekt och uppmanar den privata sektorn att investera i den gröna omställningen.

Läs mer 

Industry4Climate

Industry4climate en grupp industri- och teknikföretag inom ramen för European Round Table for Industry med det gemensamma målet att minska koldioxidutsläppen så att industrin och industripolitiken kan fortsätta ha en central roll i den gröna omställningen. Med hjälp av våra resurser, medarbetare och ambitioner ser vi tillsammans till att klimatmålen för 2050 kan uppnås enligt Parisavtalet och den europeiska gröna given.

Läs mer 

FN:s Global Compact-initiativ

FN:s Global Compact är världens största hållbarhetsinitiativ för företag. Målet är att mobilisera en global rörelse av hållbara företag och intressenter som vill forma den värld vi vill ha. För att denna vision ska kunna förverkligas säkerställer Volvokoncernen att vår verksamhet följer de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption och FN:s mål för hållbar utveckling.

Läs mer 

Charge Forward to Zero Emissions Transportation

Eftersom transportsektorn är ansvarig för mer än 10 % av de totala globala utsläppen av växthusgaser måste vi snabba på utvecklingen av fordon med nollutsläpp. Därför har Volvokoncernen – tillsammans med andra företag, städer, regioner, stater och länder med samma ambition att nå nollutsläpp inom vägtransporter – åtagit sig att bidra till att den nödvändiga laddinfrastrukturen snabbt kan byggas ut i takt med att antalet elbilar ökar. Vi går samman för att fylla luckorna i investeringar och planering på nationell och lokal nivå, lösa flaskhalsar och fastställa nödvändiga kvantitativa och kvalitativa mål för att etablera en lämplig infrastruktur för elbilsladdning.

Läs mer

Våra initiativ 

Vi vill vara en förebild

Vi är aktiva i flera initiativ och samarbetsplattformar som mer specifikt fokuserar på att minska koldioxidutsläppen. Vår ambition är att föregå med gott exempel och sträva efter att vårt eget transportsystem ska ha en hållbarhet i världsklass.

Energy Transition Commission

Energy Transitions Commission (ETC) är en global sammanslutning av ledare från hela energisfären som tillsammans verkar för att snabba på omställningen för en framtid med noll utsläpp. I arbetet med att ta fram färdplaner och verktyg för denna omställning bistår vi med grundliga analyser och diskussioner med experter och aktörer i de energiintensiva värdekedjorna.

Läs mer

European Round Table for Industry 

Som medlem i European Round Table for Industry (ERT) har vi åtagit oss att bidra till ett starkt, öppet och konkurrenskraftigt Europa genom vilket vi främjar en hållbar tillväxt, arbetstillfällen och välstånd för alla. Tillsammans med verkställande direktörer och styrelseordföranden från runt 60 av Europas största företag inom industri- och tekniksektorn ger vi ut rapporter och artiklar som vi delar med allmänheten, beslutsfattare i europeiska och globala institutioner och nationella regeringar som underlag till diskussioner och åtgärder.

Läs mer

H2Accelerate

H2Accelerate är ett samarbete mellan Daimler Truck AG, IVECO, Linde, OMV, Shell, TotalEnergies och Volvokoncernen. Tillsammans arbetar vi med att ta fram evidensbaserade underlag och program för offentlig finansiering så att ett kommersiellt gångbart system för vätgasdrivna lastbilar kan etableras i Europa. Genom det här partnersamarbetet söker vi finansieringsmöjligheter, delar information med varandra och kommunicerar med beslutsfattare. 

Läs mer

Leadership Group for Industry Transition

Som medlem i Leadership Group for Industry Transition (LeadIT) samarbetar vi med länder och företag för att fastställa tydliga åtgärder för hur målen i Parisavtalet ska kunna nås. Genom det här samarbetet mellan offentliga och privata aktörer visar vi att vi delar synen att den energiintensiva industrin kan och måste hitta sätta att sänka sina koldioxidutsläpp med målet att nå nettonoll år 2050.

Läs mer

Mission Possible Partnership

Tillsammans med klimatledare arbetar vi för att de kommande 10 åren hitta lösningar för superladdning som kan hjälpa några av världens mest utsläppsintensiva branscher att fasa ut användandet av fossila bränslen, till exempel transportsektorn. Med ett växande nätverk av närmare 300 partner mobiliserar Mission Possible Partnership (MPP) hela värdekedjan för att fasa ut användandet av fossila bränslen i koldioxidintensiva sektorer. Genom partnersamarbeten, omställningsstrategier och säkra åtaganden är vårt mål att de koldioxidfria lösningarna ska ha nått marknaden i varje sektor år 2030. 

Läs mer

Race to Zero

Race to Zero är en världsomfattande kampanj som genomförs av FN:s ramkonvention om klimatförändringar. Syftet är att samla ledare och stöd från olika företag, städer, regioner och investerare för en sund och hållbar omställning till noll koldioxidutsläpp som förhindrar framtida hot, skapar anständiga arbeten och öppnar upp för en inkluderande hållbar tillväxt. Som den största alliansen någonsin som förbundit sig att uppnå nettonollutsläpp av koldioxid till år 2050 står vi enade för att sända en stark signal till regeringar världen över att vi alla är redo att uppfylla målen i Parisavtalet. 

Läs mer

Science Based Targets-initiativet

De vetenskapsbaserade målen är ett omfattande och tydligt sätt för Volvokoncernen att synliggöra det dagliga arbetet med att minska utsläppsnivåerna, vilket ytterst syftar till att fasa ut användandet av fossila bränslen. Initiativet ger oss metoder att sätta upp mål för att minska utsläppen av växthusgaser och gör vår affärsverksamhet redo för den framtida ekonomin med låga koldioxidutsläpp. De här målen ligger i linje med vad som enligt den senaste klimatforskningen är nödvändigt för att målen i Parisavtalet ska kunna uppfyllas – och den globala uppvärmningen begränsas till långt under 2 °C över förindustriella nivåer men med fortsätta ansträngningar för att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C.

Läs mer