Volvo Aero participating in major programme for environmentally sound aircraft engines

Volvo Aero is playing a major role in the newly started EU development project, VITAL. VITAL is a four-year programme with 53 partners and a total budget of EUR 90 M (slightly more than SEK 800 M), including EUR 50 M (SEK 450 M) in funding from the EU. Volvo Aero is investing about SEK 85 M in the project.
VITAL, an acronym for Environmentally Friendly Aero Engine, shall deliver the technological breakthroughs required for the industry to meet the goals of lower fuel consumption and lower noise set by the European aerospace industry for 2020. These goals are a 50% reduction in noise and carbon dioxide emissions as well as an 80% reduction in nitrogen oxides (NOx).

Lower noise levels (reduction by 5 to 8 dB) will be achieved and a 7% reduction in CO2 emissions as a result of lowers fuel consumption. The reduced fuel consumption is a result of increased propulsion efficiency due to the larger fans. Simply stated, a lower amount of air will be accelerated to unnecessarily higher speeds in the flow through the engine. Lower fuel consumption is achieved both as a result of the enhanced efficiency of the engine as well as by developing components in lightweight materials.

Chalmers is participating in the project by evaluating what effect the different technologies that are developed will have when assembled into a complete engine.

Volvo Aero is leading a subproject within VITAL with 14 European partners that involves development and testing of load-bearing structures in the engine. Volvo Aero will produce a fan frame in polymer composite material and test it in a full-scale fan rig.

An important partner for Volvo Aero is SICOMP, the Swedish Institute of Composites. Volvo Aero will be responsible for design, while SICOMP will contribute with specialist expertise in production simulation and damage tolerance.

Within the structures subproject, Volvo Aero will also develop automation concepts and new production technology for titanium, as an alternative technology for lighter components. In this area, Volvo Aero will cooperate with the University of Trollhättan/Uddevalla.

"As the result of our efforts here and in combination with the expertise network we develop with our partners, we strengthen our position as a leading company within aircraft engine structures," says Anders Sjunnesson, project leader for Volvo Aero's efforts in VITAL.

In another subproject within VITAL, Volvo Aero is involved in the design of the engine's booster compressor. In this area, the company is applying its expertise from the military segment to develop a high-performance, low-pressure compressor for commercial engines. An important partner for Volvo Aero in this subproject is FOI (Swedish Defense Research Agency) where the compressor will be tested.

Volvo Aero's subsidiary in Kongsberg, Volvo Aero Norway (VAN) is participating in yet another subproject in VITAL, involving the development of technologies for stiffer engine shafts, which is required for future higher fan torques.

Volvo Aero's total share of the project is EUR 8.4 M (of which EUR 4.2 M from the EU). Sweden's total share in the project is EUR 10 M (of which EUR 5.4 M from the EU). Volvo Aero's budget is EUR 1.065 M, with an EU contribution of EUR 0.54 M.

VITAL was launched officially at a ceremony in Paris on January 18, 2005. VITAL aims to develop the technologies to meet the industry's environmental standards in 2020. However, Volvo Aero foresees great possibilities that the subproject results and concepts studied in VITAL can lead the way to engines for the next generation of short-haul aircraft, the successors to the Boeing 737 and Airbus 320.


February 15, 2005

For further information, please contact:

Volvo Aero
Anders Sjunnesson +46 520-93577, Robert Lundberg, + 46 70-5775375

Volvo Aero Norge
Jan-Erik Torjusen +47 32 289482

Chalmers
Tomas Grönstedt, +46 31 7721409

HTU
Per Nylén, +46 520 47 50 61

SICOMP
Anders Holmberg +46 911 74408

FOI
Bengt Hultqvist, +46 8 55 50 4339

.........................................................................................................................

Volvo Aero deltar i en stor satsning på miljövänliga flygmotorer

Volvo Aero får en tongivande roll i ett nystartat EU-projekt som har till syfte att minska såväl buller som bränsleförbrukning och utsläpp från flyget kraftigt i framtiden. Projektet, VITAL, omfattar 53 partner och löper över fyra år, med en total budget på 90 miljoner euro (drygt 800 miljoner kronor), varav 50 miljoner euro (450 miljoner) kommer från EU. Totalt satsar Volvo Aero cirka 85 miljoner kronor på projektet.


VITAL, som står för Environmentally Friendly Aero Engine, ska svara för de teknologiska genombrott som krävs för att möta de mål på lägre bränsleförbrukning och lägre buller som Europas flygbransch satt upp för år 2020. Dessa mål är halverat buller, halverade koldioxidutsläpp samt en minskning av kväveoxidutsläppen med 80 %. Genom projektet ska man åstadkomma både lägre buller (ska minskas med mellan 5 och 8 dB) och 7 % lägre CO2-utsläpp genom minskad bränsleförbrukning. Minskad bränsleförbrukning åstadkoms både genom att motorn i sig blir effektivare, men också genom att man utvecklar komponenter i lättviktsmaterial.

Chalmers deltar i projektet med att utvärdera vilken effekt de olika teknologierna som utvecklas får när de sätts samman i en hel motor.Volvo Aero leder ett delprojekt inom VITAL med 14 europeiska partner som handlar om att utveckla och prova lastbärande strukturer i motorn. Volvo Aero kommer att ta fram ett fläktstativ i plastkompositmaterial och prova detta i en fläktrigg i full storlek.

En viktig partner för Volvo Aero är det svenska kompositforskningsinstitutet SICOMP. Volvo Aero står för konstruktion medan SICOMP kommer att utnyttja sina starka kompetenser inom tillverkningssimulering och skadetålighet.
 
Inom delprojektet strukturer kommer Volvo Aero även att utveckla automationskoncept och ny tillverkningsteknik för titan, som en alternativ väg till lättare komponenter. Inom detta område samarbetar man med HTU, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.

”Vår insats här och det kompetensnätverk vi utvecklar med våra partners gör att vi stärker vår position som det ledande företaget inom flygmotorstrukturer”, säger Anders Sjunnesson, projektledare för Volvo Aeros insats i VITAL.

I ett annat delprojekt inom VITAL arbetar Volvo Aero med konstruktion av motorns kompressor. Här använder man sig av kompetens från företagets militära sida för att utveckla en högpresterande kommersiell motors lågtryckskompressor. En viktig partner för Volvo Aero i detta delprojekt är FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut, där kompressorn kommer att provas.

Volvo Aeros dotterbolag i Kongsberg, Volvo Aero Norge (VAN), deltar i ytterligare ett annat av delprojekten i VITAL, nämligen med att ta fram teknologi för styvare motoraxel, vilket behövs för framtidens större fläktvridmoment.

Volvo Aeros totala del i projektet är 8,4 miljoner euro (varav 4,2 miljoner euro från EU). Sveriges totala del i projektet är 10 miljoner euro (varav 5,4 från EU). Volvo Aero Norges budget är 1 065 miljoner euro, med ett EU-bidrag på 0,54 miljoner euro.

VITAL startades officiellt vid en ceremoni i Paris den 18 januari 2005.
VITAL siktar på att ta fram teknologier för att möta branschens miljömål år 2020. På Volvo Aero ser man dock stora möjligheter att delresultat och koncept studerade i VITAL kan finna en väg in i motorerna till nästa generation kortdistansplan, dvs efterträdarna till dagens Boeing 737 och Airbus A320.

2005-02-15

För ytterligare information, kontakta:

Volvo Aero
Anders Sjunnesson 0520-93577, Robert Lundberg, 070-5775375

Volvo Aero Norge
Jan-Erik Torjusen +47 32 289482

Chalmers
Tomas Grönstedt, 031 7721409

HTU
Per Nylén, 0520 47 50 61

SICOMP
Anders Holmberg 0911 74408

FOI
Bengt Hultqvist, 08 55 50 4339