Record year for Volvo Trucks

2004 was the best year yet in Volvo Trucks’ history. Deliveries increased by 29 percent to a record-beating 97,264 (75,312). There was considerable demand for heavy trucks on all the major markets in Europe, North and South America and Asia.
As in the previous two years, the demand for heavy trucks continued to increase in Europe last year. The total market expanded by 12 percent to 256,000 vehicles (228,000). In Western Europe, the German, French and Spanish markets increased by 17, 5 and 8 percent respectively. Sales in Eastern Europe expanded by a massive 29 percent, and the need for transport is expected to carry on rising since trade between Eastern and Western Europe is continuing to grow apace. The economies of the new EU member states in Eastern Europe continued to grow. One positive example is the  Polish truck market, which expanded by 58 percent.

The demand for heavy trucks in North America is very strong indeed. The total market increased by 42 percent to 255,000 vehicles (179,000), primarily owing to increased transportation and the haulage companies’ need to renew their vehicle fleets. Sales of Volvo trucks (class 8) rose markedly during the year, totalling 26,035 (17,160) units, corresponding to a 52 percent increase.

The International Division recorded its best-ever year, characterised by strong expansion, with deliveries totalling 26,304 units (18,379), an increase of 43 percent. On the Iranian market, sales increased by no less than 83 percent to 9,979 vehicles (5,463). The Brazilian market for heavy trucks was strong and increased by 34 percent to 48,500 vehicles (36,100) in 2004. Volvo Trucks delivered 6,336 units (+34%).

Appendix: Deliveries per region

February 10, 2005

For more information, please contact Tommy Kohle, Volvo Truck Corporation, tel. +46 31-66 65 17 or +46 706 -76 65 17  

.........................................................................................................................................

Rekordår för Volvo Lastvagnar

År 2004 blev det bästa året hittills i Volvo Lastvagnars historia. Leveranserna ökade med 29 procent till en rekordnivå på 97 264 (75 312). Efterfrågan på tunga lastbilar var stark på alla de större marknaderna i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien.


”Jag är mycket nöjd med årets resultat och vi ser att behovet av transporter kommer att vara fortsatt starkt under 2005. Prognoserna för både Europa och Nordamerika pekar på en positiv utveckling under det kommande året”, säger Staffan Jufors, vd för Volvo Lastvagnar.

Liksom de två föregående åren, fortsatte efterfrågan på tunga lastbilar att öka i Europa. Totalmarknaden ökade med 12 procent och uppgick till 256 000 fordon (228 000). I västra Europa ökade marknaderna i Tyskland, Frankrike och Spanien med 17 procent, 5 procent respektive 8 procent. Försäljningen i östra Europa ökade med hela 29 procent och behovet av transporter förväntas även i fortsättningen att öka då handeln mellan öst- och västeuropa blir alltmer omfattande. Ekonomin i de nya EU-medlemmarna i östra Europa fortsatte växa och betydande ökningar på lastbilsmarknaden noterades för Polen som växte med 58 procent.

I Nordamerika var efterfrågan på tunga lastbilar mycket stark. Totalmarknaden ökade med 42 procent och nådde 255 000 fordon (179 000), främst på grund av ökande transporter och transportörernas behov av att förnya sina vagnparker. Försäljningen av Volvolastbilar (klass 8) ökade markant under året och leveranserna uppgick till 26 035 (17 160) vilket var en ökning med 52 procent.

International Division gjorde sitt hittills bästa år med en stark utveckling och totalt levererades 26 304 enheter (18 379) vilket var en ökning med 43 procent. På den iranska marknaden ökade försäljningen med hela 83 procent till 9 979 fordon (5 463). Den brasilianska marknaden för tunga lastbilar var stark och ökade med 34 procent till 48 500 fordon (36 100) under 2004. Volvo Lastvagnar levererade 6 636 fordon (+34%).

Bilaga: Leveranser per region
 

2005-02-10

För ytterligare information, vänligen kontakta Tommy Kohle, Volvo Lastvagnar, tfn 031-66 65 17 eller 0706 -76 65 17  

 

appendix: deliveries per region

English

Swedish