Volvo Truck Corporation amongst sixteen parties at the Mont Blanc Trial

Volvo Truck Corporation confirms that it is one of sixteen parties charged in the criminal trial starting on 31 January 2005, investigating the fire which occurred in the Mont Blanc Tunnel on 24 March 1999 in which 39 people tragically died. The Company regrets that it was a Volvo Truck Model FH12-420hp which was involved in the fire but confirms that there is no indication that the fire was started because of a design or manufacturing fault in the Volvo FH12-420hp truck.
The truck model in question was introduced on the market in 1993 and is a well-tested and successful Volvo model, known for its reliability and quality, with over 300'000 Volvo FH12 trucks having been sold throughout the world to date. The truck involved in the Mont Blanc fire was manufactured in Volvo's plant in Ghent, Belgium in the Spring of 1998 and was delivered to the customer in July 1998. At the time of delivery, the truck had passed the Company's rigorous quality testing procedures and was in perfect running order. The truck had run 103'000 km at the time of the accident.

"We deeply regret that 39 people died in the accident, and our hearts go out to the victims and their families," said Tommy Kohle, Senior Vice President Corporate Communications at Volvo Trucks. "We do everything in our power to ensure that our trucks are in perfect working order when they leave our factory, conducting rigorous testing and quality control at all stages of production. We have worked with our experts to determine the cause of the fire, and there are indications that it was an accidental and sudden oil leakage which caused the truck to catch fire. However, the cause of the leakage has not been possible to determine, due to extreme temperatures and the fact that the fire continued for more than 50 hours. What we do know is that the fire did not start as a result of a design or manufacturing error."

Volvo Trucks is dedicated to engineering research and development, placing vehicle safety and durability at the centre of its company mission. Volvo Truck Corporation's Accident Research Team continuously monitors vehicle and road safety issues in order to learn from accidents and to enable Volvo Trucks to constantly increase the reliability and safety of its products. "Modern trucks of today often work 24 hours a day and are extremely reliable", continued Tommy Kohle. "Normally, a truck does not burn. Nevertheless, all types of motor vehicles can burn if damaged, as they contain oil, fuel, electrical systems and generate heat. This has to be taken into account in all road safety assessments throughout the entire infrastructure system in Europe. We at Volvo Truck Corporation have confidence in the French Judicial System and sincerely hope that the learnings from this trial will help to prevent similar tragedies from occurring in the future."

January 28, 2005

For further information, please contact: Claes Claeson, Media Relations Volvo Trucks, +46 31 663908 or +46 708 36 39 08
..............................................................................................................................................
Volvo Lastvagnar – en av 16 parter vid rättegången om Mont Blanc-olyckan

Volvo Lastvagnar är en av de sexton parter som står åtalade i brottmåls- rättegången som startar den 31 januari 2005 för att utreda den tragiska brand som ägde rum i Mont Blanc-tunneln den 24 mars 1999, i vilken 39 personer miste livet. Företaget beklagar att det var en av Volvos lastbilar av typen FH12-420hk som var inblandad i olyckan, men bekräftar att det inte finns något som pekar på att branden startade på grund av ett konstruktions- eller tillverkningsfel i den aktuella lastbilen.

Volvo FH12 lanserades på marknaden 1993. Det är en väl utprovad och framgångsrik modell, känd för sin pålitlighet och kvalitet. Över 300 000 lastbilar av typen Volvo FH12 har hittills sålts i världen. Den lastbil som var inblandad i Mont Blanc-branden hade tillverkats i Volvos fabrik i Gent i Belgien under våren 1998 och den levererades till kunden i juli 1998. Vid tidpunkten för leverans hade den  genomgått företagets rigorösa kvalitetsprovning och var i perfekt skick. Lastbilen hade gått 10 300 mil vid olyckstillfället.

“Vi beklagar djupt att 39 personer dog i olyckan och vi hyser den djupaste medkänsla med offren och deras familjer”, säger Tommy Kohle, informationsdirektör vid Volvo Lastvagnar. “Vi gör vi allt som står i vår makt för att garantera att våra lastbilar är i perfekt skick när de lämnar vår fabrik. Vi genomför rigorösa prov och kvalitets- kontroller i alla faser av tillverkningen. Vi har arbetat med våra experter för att fastställa brandorsaken, och det finns tecken som tyder på att det var ett oväntat och plötsligt oljeläckage som gjorde att lastbilen började att brinna. Däremot har det inte varit möjligt att fastställa orsaken till läckaget på grund av de extremt höga temperaturerna och det faktum att branden pågick i över 50 timmar. Det vi vet med säkerhet är att branden inte startade på grund av ett konstruktions- eller tillverkningsfel.”

Volvo Lastvagnar satsar stora resurser på teknisk forskning och utveckling. Fordonens säkerhet och tillförlitlighet är centrala i företagets produktfilosofi. Volvo Lastvagnars Haverikommision övervakar kontinuerligt frågor som gäller fordons- och trafiksäkerhet för att dra lärdom av olyckor och göra det möjligt för Volvo Lastvagnar att kontinuerligt göra produkterna bättre och säkrare.

“Dagens lastbilar går ofta 24 timmar om dygnet och de är mycket pålitliga”, fortsätter Tommy Kohle. “Normalt sett brinner inte lastbilar. Trots det kan alla motorfordon brinna om de skadas, eftersom de innehåller olja, bränsle och elsystem och eftersom de genererar värme. Detta måste tas i beaktande när man utvärderar trafiksäkerheten i de europeiska infrastrukturnäten.”

2005-01-28

För ytterligare information, kontakta Claes Claeson, Volvo Lastvagnar, tel 031-663908 eller 0708-36 39 08