Operatoriem un vadītājiem paredzētais paziņojums par konfidencialitāti
  

Šī versija tika publicēta un ir derīga no 13.5.2021.
 

Šajā paziņojumā (turpmāk tekstā — “Paziņojums par konfidencialitāti”) ir sniegta informācija par to, kā Volvo Group apstrādā Volvo Group produktu operatoru un vadītāju personas datus. Ja esat vai esat bijis kravas automašīnas, autobusa, būvniecības mašīnas, kuģa dzinēja vai jebkura cita piemērojama produkta vai risinājuma vadītājs, kurā integrēts šāds produkts, ko pārdod vai ražo kāds no Volvo Group piederošajiem uzņēmumiem (turpmāk tekstā kopīgi — “Volvo transportlīdzekļi”), mēs varam apstrādāt datus par jums vai tos, kurus var saistīt ar jums.
 

Šajā paziņojumā “Volvo Group” apzīmē AB Volvo (publ.) un struktūrvienības, ko tieši vai netieši kontrolē AB Volvo, tostarp (bet ne tikai) struktūrvienības, kas pieder kādai no Volvo Group galvenajām uzņēmējdarbības jomām un Truck Divisions (kas var pastāvēt laika gaitā) (piemēram, Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions un Volvo Energy.
 

Šis Paziņojums par konfidencialitāti attiecas tikai uz gadījumiem, kad Volvo Group vāc vai citādi apstrādā personas datus Volvo Group mērķiem (t. i., kad Volvo Group (vai nu viens pats, vai kopīgi ar citām struktūrvienībām) ir datu pārzinis, un tāpēc tas nosaka mērķus un veidu, kādā visi personas dati tiek apstrādāti).
 

Šis Paziņojums par konfidencialitāti neattiecas uz gadījumiem, kad Volvo Group vāc vai citādi apstrādā personas datus cita uzņēmuma, piemēram, Volvo Group neatkarīgo izplatītāju, importētāju, piegādātāju un klientu, vārdā.
 

Skaidrības labad ņemiet vērā, ka šis Paziņojums par konfidencialitāti attiecas tikai uz Volvo Group veikto personas datu apstrādi attiecībā uz Volvo transportlīdzekļu operatoriem un vadītājiem. Sīkāku skaidrojumu par apstrādājamo datu kategorijām skatiet sadaļā “Kādas personas datu kategorijas Volvo var apstrādāt, uz kāda tiesiskā pamata un kādiem mērķiem?” tālāk.
 

Uz jebkādu citu personas datu apstrādi, ko jūs sniedzat vai jūsu vārdā sniedz saistībā ar produktu, risinājumu un pakalpojumu pirkšanu, īri vai līzingu no Volvo Group vai tā trešo pušu izplatītājiem, attiecas klientu pārstāvjiem paredzētais paziņojums par konfidencialitāti, lūdzu, skatiet šeit: Klientu pārstāvjiem paredzēts paziņojums par konfidencialitāti.
 

Papildus šim Paziņojumam par konfidencialitāti dažām Volvo Group sistēmām, lietojumprogrammām un procesiem, kā arī piemērojamiem Volvo Group pētniecības un attīstības projektiem var būt savi paziņojumi par konfidencialitāti, kuros iekļauta papildinformācija par to, kādi konkrēti personas dati tiek apkopoti un kā tie tiek glabāti, lietoti un pārsūtīti.

 

 

Atlasīt valodu

Volvo Group uzņēmums, kas ir pārdevis un/vai piegādājis Volvo transportlīdzekli, ko vadāt vai lietojat (turpmāk tekstā — “Volvo”), ir to personas datu pārzinis vai apstrādātājs, ko Volvo iegūst no jums un citiem tālāk aprakstītajiem avotiem.

“Datu pārzinis” nozīmē, ka tieši Volvo izlemj par jūsu personas datu apstrādes mērķi un līdzekļiem. Volvo ir atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem.  

Ja jums ir jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, sazinieties ar Volvo Group konfidencialitātes speciālistu, rakstot uz gpo.office@volvo.com vai sazinoties pa pastu vai pa tālruni:

AB Volvo,
adrese: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Zviedrija 
+46 (0)31 66 00 00

Volvo apstrādā dažāda veida datus, ko ģenerē vai ražo Volvo transportlīdzeklis vai kas tiek ģenerēti vai ražoti tajā, ieskaitot tos, kurus mēs saucam par datiem, kas ir saistīti ar transportlīdzekļiem, kas ietver (i) datus, kas saistīti ar paša Volvo transportlīdzekļa stāvokli un veiktspēju, (ii) datus, kas saistīti ar faktiskā Volvo transportlīdzekļa darbību, (iii) datus, kas saistīti ar attiecīgā Volvo transportlīdzekļa apkārtni, un (iv) datus, kas vai nu ir saistīti ar Volvo transportlīdzekļa identifikāciju, vai arī to ir sniegusi/ģenerējusi persona. Kad šos datus atsevišķi vai kopā ar citiem datiem var saistīt ar jums kā Volvo transportlīdzekļa vadītāju vai operatoru, tie kļūst par personas datiem.

Šajā Paziņojumā par konfidencialitāti jēdziens “process” vai “apstrāde” nozīmē jebkādu personas datu izmantošanu, ieskaitot (bet ne tikai) to vākšanu, reģistrēšanu, kārtošanu, glabāšanu, pielāgošanu, pārveidošanu, pārsūtīšanu, publiskošanu, bloķēšanu, dzēšanu vai iznīcināšanu.

Tiesiskais pamats

Volvo var apstrādāt jūsu personas datus, pamatojoties uz vienu vai vairākiem tālāk norādītajiem tiesiskajiem pamatiem. Skatiet arī sīkāku informāciju tālāk.

 • Līgumsaistības. Volvo var apstrādāt jūsu datus, ja šāda apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumsaistības pret jums (piemēram, garantijas un pakalpojumu līgumi, ja esat gan Volvo transportlīdzekļa klients, gan vadītājs vai operators).
 • Juridiskais pienākums. Volvo var apstrādāt jūsu personas datus, ja šāda apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, piemēram, lai izpildītu tiesas rīkojumus un likumīgas ziņošanas prasības.
 • Likumīgās intereses. Volvo var apstrādāt jūsu personas datus, ja šāda apstrāde ir nepieciešama Volvo vai trešās personas likumīgo interešu mērķiem. Parasti tiek uzskatīts, ka Volvo likumīgās interesēs ir pārvaldīt ikdienas darbības, tostarp uzlabot un turpmāk attīstīt piedāvātos produktus, risinājumus un pakalpojumus un stiprināt pārdoto produktu, risinājumu un pakalpojumu vispārējo pārvaldību.

  Ja šeit ir norādīts, ka Volvo noteiktā apstrādes nolūkā paļaujas uz savām likumīgajām interesēm, Volvo uzskata, ka tā likumīgās intereses nav aizskārušas jūsu intereses, tiesības vai brīvību, garantējot (i) pārredzamību, ko Volvo sniedz apstrādes procesam, (ii) Volvo konfidencialitāti, kas atbilstīgi pielāgota, (iii) Volvo regulāru konfidencialitātes pārskatīšanu un (iv) jūsu tiesības, kādas jums ir apstrādes procesā. Ja vēlaties iegūt papildinformāciju par šo līdzsvaroto testa pieeju, lūdzu, sazinieties ar Volvo Group konfidencialitātes speciālistu, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.
 • Būtiskās intereses. Volvo var apstrādāt jūsu personas datus, lai aizsargātu jūsu un citu personu būtiskās intereses, ja Volvo ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka šāda jūsu personas datu apstrāde var novērst vai mazināt jebkādu būtisku iespējamo kaitējumu jums vai citiem.
 • Piekrišana. Izņēmuma gadījumos vai, ja nevar piemērot citu tiesisku pamatu, Volvo var lūgt jūsu tiešu piekrišanu noteiktu personas datu apstrādei. Šāda piekrišana ir jūsu izvēle un ir pilnībā brīvprātīga.

Volvo var apstrādāt šādas datu kategorijas, kas pašas par sevi vai kopā ar citiem datiem var būt personas dati, un veikt šādu apstrādi vispārīgiem mērķiem, kas norādīti 1. tabulā tālāk.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saraksts tālāk ir tikai piemēru saraksts, nav paredzēts kā pilnīgs saraksts un ka Volvo ne vienmēr apstrādās visus tālāk uzskaitītos datus par jums. Daži apstrādes mērķi pārklājas, un var būt vairāki mērķi, kas pamato mūsu personas datu izmantošanu.

1. tabula. Apstrādes kategorijas, mērķis un tiesiskais pamats

Personas datu kategorijas

Apstrādes mērķi

Apstrādes tiesiskais pamats

 

Transportlīdzekļa veiktspējas dati, piemēram, informācija no transportlīdzekļa komponentiem, akumulatora lietojums, motora dati (ieskaitot datus par izplūdes gāzu emisiju un degvielas patēriņu), enerģijas patēriņš, jaudas/griezes momenta dati, kļūdu kodi (ar laika zīmogiem un darba stundām)

 

 

 •   Līguma atbilstības pārbaude vai spēja sniegt līgumā paredzētos pakalpojumus

 

 •   Apstiprināšana, ka nepieciešamā apkope un apkope tiek veikta visā īres darbības laikā

 

 •    Nobraukuma pārbaude līgumos pēc lietojuma

 

 •    Proaktīvas un profilaktiskas apkopes un diagnostikas veikšana (ieskaitot programmatūras atjauninājumu nodrošināšanu transportlīdzeklim un saziņu ar vadītāju/operatoru ar servisa ieteikumiem)

 

 •    Kvalitātes problēmu novēršana un risināšana (ar kvalitāti saistīta attīstība)  

 

 •    Pētniecības un izstrādes veikšana, lai pārbaudītu, apstiprinātu, uzlabotu un uzturētu produktus, risinājumus un pakalpojumus un izstrādātu jaunus produktus, risinājumus un pakalpojumus, piemēram, izmantojot inovācijas un datu analīzi

 

 •    Ar apdrošināšanu saistītu produktu un pakalpojumu izstrāde un nodrošināšana, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar “saistīto apdrošināšanu”
 •   Nodrošināšana, ka transportlīdzekļi atbilst pašreizējiem un turpmākajiem tiesību aktiem un standartiem (tostarp emisiju līmenim un drošībai)
 •    Emisijas datu ziņošana kompetentajām iestādēm
 •    Atbilstības apliecinājums tipa apstiprināšanas noteikumiem
 •   Tirgus uzraudzības saistību ievērošana
 
 •    Likumīgā interese
 •    Juridiskais pienākums
 •    Līgumsaistības

 

Transportlīdzekļa lietošanas dati, piemēram, bremžu lietošana, pārnesumu pārslēgšana, paātrinājums/palēninājums, informācijas paneļa iestatījumi, jaudas/griezes momenta izmantošana, tehniskie dati, kas iegūti no motora (izplūdes gāzu emisijas dati, degvielas patēriņš); (ar laika zīmogiem un darba stundām)

 

 

 •   Līguma atbilstības pārbaude vai spēja sniegt līgumā paredzētos pakalpojumus

 

 •    Apstiprināšana, ka nepieciešamā apkope un apkope tiek veikta visā īres darbības laikā

 

 •   Nobraukuma pārbaude līgumos pēc lietojuma

 

 •    Pašreizējās tirgus vērtības pārbaude, atgūstot vai iegūstot struktūrvienību

 

 •    Profilaktiskas un proaktīvas apkopes un diagnostikas veikšana (ieskaitot programmatūras atjauninājumu nodrošināšanu transportlīdzeklim un saziņu ar vadītāju/operatoru ar servisa ieteikumiem)

 

 •    Kvalitātes problēmu novēršana un risināšana (ar kvalitāti saistīta attīstība)

 

 •   Pētniecības un izstrādes veikšana, lai pārbaudītu, apstiprinātu, uzlabotu un uzturētu produktus, risinājumus un pakalpojumus un izstrādātu jaunus produktus, risinājumus un pakalpojumus, piemēram, izmantojot inovācijas un datu analīzi

 

 •    Ar apdrošināšanu saistītu produktu un pakalpojumu izstrāde un nodrošināšana, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar “saistīto apdrošināšanu”

 

 •    Nodrošināšana, ka transportlīdzekļi atbilst pašreizējiem un turpmākajiem tiesību aktiem un standartiem (tostarp emisiju līmenim un drošībai)

 

 •   Emisijas datu ziņošana kompetentajām iestādēm

 

 •   Atbilstības apliecinājums tipa apstiprināšanas noteikumiem

 

 •    Tirgus uzraudzības saistību ievērošana

 

 

 •    Likumīgā interese

 

 •    Juridiskais pienākums

 

 •    Līgumsaistības

 

Transportlīdzekļu servisa un remonta dati, kā arī ārkārtas palīdzības dati, piemēram, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, dati attālinātai diagnostikai

 

 

 •   Negadījumu izmeklēšana

 

 •   Ārkārtas palīdzības sniegšana uz ceļa

 

 •    Profilaktiskas un proaktīvas apkopes un diagnostikas veikšana (ieskaitot programmatūras atjauninājumu nodrošināšanu transportlīdzeklim un saziņu ar vadītāju/operatoru ar servisa ieteikumiem)  

 

 •   Pētniecības un izstrādes veikšana, lai pārbaudītu, apstiprinātu, uzlabotu un uzturētu produktus, risinājumus un pakalpojumus un izstrādātu jaunus produktus, risinājumus un pakalpojumus, piemēram, izmantojot inovācijas un datu analīzi

 

 •  Kvalitātes problēmu novēršana un risināšana (ar kvalitāti saistīta attīstība)

 

 •   Iespēja piedāvāt drošības uzlabošanas programmas un saistītos apdrošināšanas produktus

 

 •   Nodrošināšana, ka transportlīdzekļi atbilst pašreizējiem un turpmākajiem tiesību aktiem un standartiem (tostarp emisiju līmenim un drošībai)

 

 •  Tirgus uzraudzības saistību ievērošana

 

 

 •    Likumīgā interese

 

 •   Būtiskā interese

 

 •    Līgumsaistības

 

Dati par transportlīdzekļa apkārtni, piemēram, ceļa un apkārtējās vides apstākļu dati, videoieraksti un/vai ieraksti, ko ģenerē optiski elektroniski instrumenti vai līdzīgs aprīkojums kravas automašīnas ārpusē un/vai kravas automašīnas apkārtnē (ar laika zīmogiem un darba stundām)

 

 

 •   Pētniecības un izstrādes veikšana, lai pārbaudītu, apstiprinātu, uzlabotu un uzturētu produktus, risinājumus un pakalpojumus un izstrādātu jaunus produktus, risinājumus un pakalpojumus, piemēram, izmantojot inovācijas un datu analīzi

 

 •   Kvalitātes problēmu novēršana un risināšana (ar kvalitāti saistīta attīstība)

 

 •    Likumīgā interese

 

 

Ar transportlīdzekli saistīti vai ar transportlīdzekli nesaistīti unikālie identifikatori, piemēram, transportlīdzekļa ID (ieskaitot VIN un šasijas ID), IP numuru, MAC adresi, SIM kartes numuru, IMEI

 

 

 •       Līguma atbilstības pārbaude vai spēja sniegt līgumā paredzētos pakalpojumus

 

 •       Apstiprināšana, ka nepieciešamā apkope un apkope tiek veikta visā īres darbības laikā

 

 •     Profilaktiskas un proaktīvas apkopes un diagnostikas veikšana (ieskaitot programmatūras atjauninājumu nodrošināšanu transportlīdzeklim un saziņu ar vadītāju/operatoru ar servisa ieteikumiem)

 

 •  Nobraukuma pārbaude līgumos pēc lietojuma

 

 •  Atrašanās vietas atbilstības pārbaude atbilstoši līguma noteikumiem un/vai tirdzniecības sankciju ierobežojumiem)

 

 •   Pētniecības un izstrādes veikšana, lai pārbaudītu, apstiprinātu, uzlabotu un uzturētu produktus, risinājumus un pakalpojumus un izstrādātu jaunus produktus, risinājumus un pakalpojumus, piemēram, izmantojot inovācijas un datu analīzi

 

 •   Kvalitātes problēmu novēršana un risināšana (ar kvalitāti saistīta attīstība)

 

 •   Nodrošināšana, ka transportlīdzekļi atbilst pašreizējiem un turpmākajiem tiesību aktiem un standartiem (tostarp emisiju līmenim un drošībai)

 

 •  Emisijas datu ziņošana kompetentajām iestādēm

 

 •    Atbilstības apliecinājums tipa apstiprināšanas noteikumiem

 

 • Tirgus uzraudzības saistību ievērošana

 

 

 •    Likumīgā interese

 

 •    Juridiskais pienākums

 

 •    Līgumsaistības

 

Vadītāja/operatora uzvedība un atrašanās vietas dati, piemēram, ātruma dati, autovadīšana paradumi; drošības jostas lietošana, vadītāja brīdinājumi, tūlītēji ģeogrāfiskās pozicionēšanas un atrašanās vietas dati (ar laika zīmogiem un darba stundām)

 

 

 •  Līguma atbilstības pārbaude vai spēja sniegt līgumā paredzētos pakalpojumus

 

 •  Apstiprināšana, ka nepieciešamā apkope un apkope tiek veikta visā īres darbības laikā

 

 • Nobraukuma pārbaude līgumos pēc lietojuma

 

 •  Kredīta riska parakstes nolūkos

 

 • Atrašanās vietas pārbaude, lai pārliecinātos par atbilstību līguma noteikumiem (piemēram, līguma ierobežojumi atļautai ģeogrāfiskai lietošanai) un/vai tirdzniecības sankciju ierobežojumiem, citām normatīvajām prasībām vai saskaņotiem atļautajiem lietošanas ierobežojumiem

 

 •  Vispārējās topoloģiskās struktūras auditu veikšana un atgūšana, ja uzskatīts par nepieciešamu

 

 •    Atjaunošana pēc standartiem

 

 •    Kvalitātes problēmu novēršana un risināšana (ar kvalitāti saistīta attīstība)  

 

 •   Pētniecības un izstrādes veikšana, lai pārbaudītu, apstiprinātu, uzlabotu un uzturētu produktus, risinājumus un pakalpojumus un izstrādātu jaunus produktus, risinājumus un pakalpojumus, piemēram, izmantojot inovācijas un datu analīzi

 

 •    Nodrošināšana, ka transportlīdzekļi atbilst pašreizējiem un turpmākajiem tiesību aktiem un standartiem (tostarp emisiju līmenim un drošībai)

 

 •   Atbilstības apliecinājums tipa apstiprināšanas noteikumiem

 

 •    Tirgus uzraudzības saistību ievērošana

 

 

 •    Likumīgā interese

 

 •  Juridiskais pienākums

 

 •  Līgumsaistības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar vadītāju/operatoru saistītie dati, ko vadītājs/operators var manuāli nodrošināt saistībā ar noteiktu Volvo transportlīdzekļu izmantošanu, piemēram, vadītāja ID, informācijas paneļa iestatījumi

 

 

 •   Līguma atbilstības pārbaude vai spēja sniegt līgumā paredzētos pakalpojumus

 

 •    Apstiprināšana, ka nepieciešamā apkope un apkope tiek veikta visā īres darbības laikā

 

 •   Proaktīvas apkopes un diagnostikas veikšana (ieskaitot programmatūras atjauninājumu nodrošināšanu transportlīdzeklim un saziņu ar vadītāju/operatoru ar servisa ieteikumiem)

 

 •    Nobraukuma pārbaude līgumos pēc lietojuma

 

 •    Atrašanās vietas atbilstības pārbaude atbilstoši līguma noteikumiem un/vai tirdzniecības sankciju ierobežojumiem)

 

 •   Pētniecības un izstrādes veikšana, lai pārbaudītu, apstiprinātu, uzlabotu un uzturētu produktus, risinājumus un pakalpojumus un izstrādātu jaunus produktus, risinājumus un pakalpojumus, piemēram, izmantojot inovācijas un datu analīzi

 

 •    Kvalitātes problēmu novēršana un risināšana (ar kvalitāti saistīta attīstība)

 

 

 •    Likumīgā interese

 

 •    Līgumsaistības

 

 

Volvo parasti iegūst jūsu personas datus:

 •  Interaktīvi bezvadu tīklā saistībā ar Volvo transportlīdzekļu izmantošanu (piemēram, izmantojot telemātikas vārteju); vai
 • Izmantojot diagnostikas rīkus (piemēram, saistībā ar proaktīviem apkopes un remonta pakalpojumiem).

Papildus iepriekš minētajam Volvo var iegūt noteiktus papildu datus no jūsu darba devēja vai arī no jums, ja esat manuāli ievadījis personas datus saistībā ar Volvo transportlīdzekļa izmantošanu (piemēram, informācijas paneļa iestatījumus, piemēram, valodas preferences, radio preferences, sēdekļa slīpuma iestatījumus).

Ja un kad izmantojat Volvo transportlīdzekli, Volvo automātiski iegūs transportlīdzekļa radītos un citus ar transportlīdzekli saistītos datus, kas saistīti ar to, kā izmantojat Volvo transportlīdzekli. Noteiktu transportlīdzekļa ģenerētu un ar transportlīdzekli saistītu datu apstrāde ir nepieciešama, ja vēlaties izmantot visas Volvo transportlīdzekļu iespējas un funkcijas, piemēram, reāllaika paziņojumus un attālās diagnostikas pakalpojumus. 

Jūsu personas dati var tikt koplietoti ar citiem Volvo Group uzņēmumiem un noteiktām trešo pušu kategorijām (kā sīkāk aprakstīts tālāk), kas var ietvert jūsu personas datu pārsūtīšanu uz citām valstīm.

Personas datu koplietošana Volvo Group ietvaros

Volvo Group ir globāla organizācija, kurai ir biroji un kura praktizē uzņēmējdarbību visā pasaulē, un jūsu personas dati var tikt pārsūtīti vai būt pieejami starptautiski visā Volvo Group, kā arī starp dažādām organizācijas struktūrvienībā un saistītajām filiālēm. Jebkuru jūsu personas datu pārsūtīšanu citiem Volvo Group uzņēmumiem (ieskaitot pārsūtīšanu no ES/EEZ uz valstīm ārpus ES/EEZ) regulēs starpuzņēmumu līgums, kas balstīts uz ES apstiprinātām standarta līguma klauzulām vai citiem mehānismiem, kurus laiku pa laikam atzīs vai apstiprina attiecīgās iestādes. Šāds līgums atspoguļo standartus, kas ietverti Eiropas datu aizsardzības tiesību aktos (tostarp ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā). Šī līguma noslēgšana nozīmē, ka visām Volvo Group struktūrvienībām ir jāievēro vieni un tie paši iekšējie noteikumi. Tas arī nozīmē, ka jūsu tiesības paliek nemainīgas neatkarīgi no vietas, kur Volvo Group apstrādā jūsu datus.

Personas datu kopīgošana ar trešām pusēm ārpus Volvo Group

Papildus personas datu koplietošanai starp Volvo Group uzņēmumiem, kā noteikts iepriekš, Volvo var arī koplietot jūsu personas datus ar noteiktām trešo pušu kategorijām, tostarp tālāk norādītajām.

 • Biznesa partneri, piemēram:

- Volvo pilnvarotie izplatītāji un servisa centri, lai nodrošinātu Volvo transportlīdzekļu apkalpošanu un remontu, kā arī nolūkiem, kas saistīti ar mūsu finanšu un apdrošināšanas piedāvājumiem;

- Volvo piegādātāji un pakalpojumu sniedzēji, kas atbalsta Volvo produktu, risinājumu un pakalpojumu piegādi, tostarp IT piegādātāji un pakalpojumu sniedzēji;

- Volvo biznesa un sadarbības partneri tādiem mērķiem kā biznesa inteliģence un analītika (tomēr vairumā gadījumu dati tiek kopīgoti tikai anonimizēti un apkopoti); un

 - trešās puses, ar kurām mēs veicam darījumus vai sadarbojamies, lai nodrošinātu produktus, risinājumus vai pakalpojumus, un citas trešās puses, ar kurām mēs cenšamies ieviest jauninājumus, izstrādāt un piegādāt jaunus vai uzlabotus produktus, risinājumus un pakalpojumus klientiem vai jaunus vai uzlabotus iekšējos procesus un darbības, tas viss galu galā uzlabo to, kā mēs varam atbalstīt savus klientus.

 • Profesionāli konsultanti, piemēram, apdrošinātāji, juristi un citi profesionāli konsultanti saistībā ar apdrošināšanas atlīdzībām, revīzijām un konsultāciju pakalpojumu saņemšanu
 • Darījumu partneri un viņu konsultanti, saistībā ar apvienošanas un pārņemšanas projektiem.
 • Neatliekamās palīdzības dienesti, piemēram, policija, ugunsdzēsēji, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un palīdzība uz ceļa, lai aizsargātu jūsu un citu cilvēku svarīgās intereses, piemēram, saistībā ar neatliekamo palīdzību.
 • Tiesībsargājošās iestādes, uzraudzības iestādes un citas valsts un tiesu iestādes saistībā ar juridiskām saistībām, piemēram, tiesas rīkojumiem vai juridiskām ziņošanas prasībām, vai, ja tiek uzskatītas par nepieciešamu izņēmuma gadījumos, lai aizsargātu jūsu vai citu cilvēku būtiskās intereses.

Paredzams, ka jebkuri trešo pušu pakalpojumu sniedzēji un profesionāli konsultanti, kuriem tiek atklāti jūsu personas dati, aizsargās jūsu personas datu konfidencialitāti un drošību, un viņi drīkst izmantot jūsu personas datus tikai saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem.

Turklāt, ja kāds Volvo Group uzņēmums, kas atrodas ES/EEZ, pārsūta personas datus ārējām trešām pusēm, kas atrodas ārpus ES/EEZ, attiecīgais Volvo Group uzņēmums pārliecinās, ka ir piemēroti drošības pasākumi, kas garantē atbilstošu jūsu personas datu aizsardzības līmeni, kā to prasa piemērojamie datu aizsardzības likumi (tostarp ES Vispārīgā datu aizsardzības regula). Piemēram, tas var ietvert ES apstiprinātu standarta līguma klauzulu vai cita veida mehānismu izmantošanu, ko attiecīgās iestādes laiku pa laikam ir atzinušas vai apstiprinājušas.

Ja jums ir jautājumi par to, kā Volvo koplietos jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar Volvo Group konfidencialitātes speciālistu, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju

Lai pienācīgi aizsargātu personas datus, Volvo izmanto piemērotus un pamatotus juridiskos, tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, tostarp informācijas tehnoloģiju un fiziskās drošības pasākumus.

Šie pasākumi ir piemēroti riskiem, ko rada personas datu apstrāde, un personas datu jutīgumam, un tajos tiek ņemtas vērā piemērojamo vietējo tiesību aktu prasības. Turklāt pasākumi tiek nepārtraukti uzlaboti atbilstoši pieejamo drošības produktu un pakalpojumu attīstībai.

Volvo pieprasa visām personām, lietojot Volvo sistēmas, ievērot piemērojamo drošības politiku, kas saistīta ar personas datiem.

Volvo neapstrādās jūsu personas datus ilgāk, nekā tas ir nepieciešams, ņemot vērā apstrādes mērķi, ja vien likums neparedz vai neatļauj citādi.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja vien juridisku vai līgumsaistību dēļ netiek piemēroti īsāki glabāšanas laiki, ar konkrētu transportlīdzekli saistīti transportlīdzekļa radītie un citi ar transportlīdzekli saistītie personas dati var tikt apstrādāti visu paredzēto transportlīdzekļa darbības laiku, kas varētu būt līdz 25 gadiem (piemēram, pētniecības un attīstības projektiem vai ar mērķi nodrošināt, ka Volvo var pārvaldīt par produktu atbildības prasības).

Jums var būt tālāk norādītās tiesības, ja to paredz piemērojamie datu aizsardzības likumi un noteikumi.

 • Pieprasīt piekļuvi personas datiem par jums: šīs tiesības dod jums tiesības zināt, vai mums ir personas dati par jums, un, ja mūsu rīcībā tādi ir, iegūt informāciju par konkrētām personas datu daļām un kategorijām un to kopiju.
 • Pieprasīt savu personas datu labošanu: šīs tiesības dod jums iespēju labot jūsu personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.
 • Iebilst pret savu personas datu apstrādi: šīs tiesības dod jums iespēju pieprasīt, lai Volvo vairs neapstrādātu jūsu personas datus.
 • Pieprasīt savu personas datu dzēšanu: šīs tiesības dod jums iespēju pieprasīt savu personas datu dzēšanu, tostarp gadījumos, kad šādi personas dati vairs nebūtu vajadzīgi mērķu sasniegšanai.
 • Pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi: šīs tiesības dod jums iespēju pieprasīt, lai Volvo apstrādātu jūsu personas datus tikai ierobežotos apstākļos, tostarp ar jūsu piekrišanu.
 • Pieprasīt savu personas datu nodošanu tālāk: šīs tiesības dod jums iespēju saņemt savu personas datu kopiju (pārnēsājamā un, ja tas ir tehniski iespējams, viegli izmantojamā formātā), vai pieprasīt Volvo pārsūtīt šādus personas datus citam datu pārzinim.
 • Ja mūsu veiktā personas datu vai to daļas apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu, jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, tādā gadījumā Volvo pārtrauks jebkādas turpmākas jūsu personas datu vai to attiecīgās daļas apstrādes darbības (tomēr šāda atsaukšana neietekmēs datu apstrādes darbību likumību pirms atsaukšanas).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Volvo ne vienmēr var būt pienākums izpildīt dzēšanas, ierobežošanas, iebilšanas vai datu nodošanas tālāk pieprasījumu. Novērtējumu var veikt katrā gadījumā atsevišķi, pamatojoties uz Volvo juridiskajiem pienākumiem un izņēmumu attiecībā uz šādām tiesībām.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ierobežojumiem vai iebildumiem attiecībā uz noteiktu datu apstrādi var būt negatīvas sekas attiecībā uz jūsu Volvo transportlīdzekļu izmantošanu. Ja noteikti dati ir atspējoti, iespējams, nevarēsiet izmantot visas Volvo transportlīdzekļa iespējas un funkcijas, un Volvo, iespējams, nevarēs jums reāllaikā paziņot par problēmām ar transportlīdzekli. Tas var samazināt transportlīdzekļa funkcionalitāti un izraisīt transportlīdzekļa bojājumus vai nespēju darboties.   

Tāpat jums ir tiesības iesniegt jebkādas sūdzības uzraudzības iestādei par to, kā Volvo veic jūsu personas datu apstrādi. Lai iegūtu papildinformāciju par šīm tiesībām un to izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar Volvo Group konfidencialitātes speciālistu, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

Volvo mudina periodiski pārskatīt šo Paziņojumu par konfidencialitāti, lai būtu informēts par visām tajā veiktajām izmaiņām.

Mēs paturam tiesības vajadzības gadījumā grozīt šo Paziņojumu par konfidencialitāti. Kad mēs to izdarīsim, šī Paziņojuma par konfidencialitāti augšdaļā tiks atzīmēts datums, kad šādas izmaiņas tiek veiktas un/vai kad tās stājas spēkā.