Personvernerklæring for operatører og førere
  

Denne versjonen ble publisert og er gyldig fra 2021/05/13
 

Denne kunngjøringen inneholder informasjon om Volvo-konsernets behandling av personopplysninger om operatører og førere av Volvo-konsernets produkter (“Personvernerklæring”). Hvis du er eller har vært fører eller operatør av en lastebil, buss, anleggsmaskin, sjøgående fartøy eller annet relevant produkt eller løsning som integrerer et slikt produkt som er solgt eller produsert av noen av selskapene som tilhører Volvo-konsernet (nedenfor samlet betegnet som "Volvo-kjøretøy"), kan vi behandle data om deg eller som kan knyttes til deg.
 

I denne kunngjøringen betyr "Volvo-konsernet" AB Volvo (publ.) og enheter som er direkte eller indirekte kontrollert av AB Volvo, deriblant enheter som tilhører noen av Volvo-konsernets viktigste forretningsområder samt lastebilavdeling (slik det måtte forefinnes fra tid til annen) som Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions og Volvo Energy
 

Denne personvernerklæringen gjelder bare når Volvo-konsernet samler inn eller på annen måte behandler personopplysninger for Volvo-konsernets formål (dvs. når Volvo-konsernet (enten alene eller sammen med andre enheter) er behandlingsansvarlig og derfor bestemmer formålene for og måten den eventuelle personopplysninger blir behandlet på).
 

Denne personvernerklæringen gjelder ikke når Volvo-konsernet samler inn eller på annen måte behandler personopplysninger på vegne av et annet selskap, for eksempel Volvo-konsernets uavhengige forhandlere, importører, leverandører og kunder.
 

For å presisere skal du være oppmerksom på at denne personvernerklæringen bare omfatter Volvo-konsernets behandling av personopplysninger i forbindelse med operatører og førere av Volvo-kjøretøy. Vi vil forklare mer om kategoriene av data vi behandler i avsnittet "Hvilke kategorier personopplysninger kan Volvo behandle, på hvilket eller hvilke juridiske grunnlag og til hvilke formål?" under.
 

Behandlingen av andre personopplysninger som leveres av deg, eller på dine vegne, i forbindelse med kjøp, utleie eller leasing av produkter, løsninger og tjenester fra Volvo-konsernet eller dets tredjepartsforhandlere/-distributører, omfattes av kunderepresentantens personvernerklæring, se her: Personvernerklæring for kunderepresentanter.
 

I tillegg til denne personvernerklæringen, kan noen systemer, bruksområder og prosesser i Volvo-konsernet samt Volvo-konsernets aktuelle forsknings- og utviklingsprosjekter ha sine egne personvernerklæringer med ytterligere informasjon om hvilke spesifikke personopplysninger som samles inn og hvordan de oppbevares, brukes og overføres.

 

 

Velg språk

Volvo-konsernet som har solgt og/eller levert Volvo-kjøretøyet du kjører eller opererer (nedenfor betegnet som "Volvo") er den behandlingsansvarlige eller databehandleren for personopplysningene som Volvo innhenter fra deg og de andre kildene som er beskrevet nedenfor.

"Behandlingsansvarlig" betyr at det er Volvo som bestemmer formålet og midlene for behandlingen av dine personopplysninger. Volvo er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler om personvern.  

Hvis du har spørsmål angående behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte Volvo-konsernets personvernombud på gpo.office@volvo.com eller per post eller telefon på:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Avd AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Sverige
+46 (0) 31 66 00 00

Volvo behandler forskjellige typer data, enten generert i eller av et Volvo-kjøretøy, inkludert det vi betegner som kjøretøyrelaterte data, som inkluderer (i) data knyttet til tilstanden og ytelsen til selve Volvo-kjøretøyet, (ii) data knyttet til faktisk drift av Volvo-kjøretøyet, (iii) data knyttet til omgivelsene til det aktuelle Volvo-kjøretøyet, og (iv) data som enten er knyttet til identifikasjonen av et Volvo-kjøretøy eller levert/generert av en person. Når disse dataene, enten alene eller i kombinasjon med andre data, kan knyttes til deg som fører eller operatør av et Volvo-kjøretøy, blir dette personopplysninger.

I denne personvernerklæringen betyr begrepet "behandle" eller "behandling" enhver bruk av personopplysninger, herunder innsamling, innspilling, organisering, lagring, tilpasning, endring, overføring, tilgjengeliggjøring, blokkering, sletting eller ødeleggelse av personopplysninger.

Juridisk hjemmel

Volvo kan behandle personopplysningene dine basert på ett eller flere av følgende juridiske hjemler, se også ytterligere detaljer nedenfor.

 • Kontraktsforpliktelse. Volvo kan behandle dataene dine hvis en slik behandling er nødvendig for å oppfylle en kontraktsforpliktelse overfor deg (for eksempel garantier og serviceavtaler hvis du både er kunde og fører eller operatør av et Volvo-kjøretøy).
 • Juridisk forpliktelse. Volvo kan behandle personopplysningene dine hvis slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse, f.eks. For å overholde rettskjennelser og juridiske rapporteringskrav.
 • Legitime interesser. Volvo kan behandle personopplysningene dine hvis slik behandling er nødvendig for å oppfylle en berettiget interesse for Volvo eller en tredjepart. Det anses generelt å være i Volvos berettigede interesse å administrere den daglige driften, inkludert å forbedre og videreutvikle sine produkter, løsninger og tjenestetilbud og å sikre den overordnede styringen av solgte produkter, løsninger og tjenester.

  Der det fremgår her at Volvo er avhengig av sine berettigede interesser for et gitt behandlingsformål, er Volvo av den oppfatning at dens berettigede interesser ikke overstyres av dine interesser, rettigheter eller friheter gitt (i) transparensen Volvo gir om behandlingsaktiviteten, (ii) Volvos personvern etter designtilnærming, (iii) Volvos vanlige personverngjennomgang og (iv) rettighetene du har i forhold til behandlingsaktiviteten. Hvis du ønsker å få mer informasjon om denne formen for avveining, kan du kontakte Volvo-konsernets personvernombud via kontaktinformasjonen ovenfor.
 • Viktige interesser. Volvo kan behandle personopplysningene dine for å beskytte din og andres vitale interesser hvis Volvo har rimelig grunn til å tro at en slik behandling av dine personopplysninger kan forhindre eller redusere vesentlig potensiell skade for deg eller andre.
 • Samtykke. I unntakstilfeller eller hvis ingen andre juridiske hjemler kan anvendes, kan Volvo be om ditt uttrykkelige samtykke til å behandle visse personopplysninger. Et slikt samtykke er ditt valg og er helt frivillig.

Volvo kan behandle følgende datakategorier som i seg selv eller i kombinasjon med andre data kan utgjøre personopplysninger, og for de generelle formålene som er angitt i tabell 1 nedenfor.

Vær oppmerksom på at listen nedenfor bare er en liste med eksempler og ikke ment som en uttømmende liste, og at Volvo ikke nødvendigvis vil behandle alle opplysningene nedenfor om deg. Noen av formålene med behandlingen vil overlappe hverandre, og det kan være flere formål som rettferdiggjør vår bruk av dine personopplysninger.

Tabell 1 - Kategorier, formål og juridisk hjemmel for behandling

Kategorier av personopplysninger

Formål med behandling

Juridisk hjemmel for behandling

 

Data om kjøretøyets ytelse, for eksempel informasjon fra kjøretøykomponenter, batteribruk, motordata (inkludert avgassutslippsdata og drivstofforbruk), energiforbruk, effekt/dreiemomentdata, feilkoder (med tidsstempler og driftstimer)

 

 

 •   Verifisering av kontraktssamsvar eller for å kunne levere avtalte tjenester;

 

 •   Bekrefte at nødvendig vedlikehold og service utføres gjennom hele leiekontraktsperioden;

 

 •    Bekrefte kjørelengde ved bruksbaserte kontrakter;

 

 •    Utføre proaktivt og forebyggende vedlikehold og diagnostikk (inkludert levering av programvareoppdateringer til kjøretøyet og kontakte fører/operatør i forbindelse med serviceanbefalinger);

 

 •    Forebygge og løse kvalitetsspørsmål (kvalitetsrelatert utvikling);  

 

 •    Utføre forskning og utvikling for å verifisere, validere, forbedre og vedlikeholde produkter, løsninger og tjenester og for å utvikle nye produkter, løsninger og tjenester, for eksempel gjennom innovasjon og dataanalyse;

 

 •    Utvikling og levering av forsikringsrelaterte produkter og tjenester, inkludert, men ikke begrenset til "tilknyttet forsikring";
 •   Sikre at kjøretøy overholder gjeldende og fremtidig lovgivning og standarder (inkludert utslippsnivå og sikkerhet);
 •    Rapportering av utslippsdata til kompetente myndigheter;
 •    Demonstrere overholdelse av regelverk for typegodkjenning; og
 •   Overholdelse av markedsovervåkingsforpliktelser
 
 •    Berettiget interesse
 •    Juridisk forpliktelse
 •    Kontraktsforpliktelse

 

Bruksdata for kjøretøyet, som bruk av bremser, girskift, akselerasjon/retardasjon, instrumentbordinnstillinger, utnyttelse av effekt/dreiemoment, tekniske data generert fra motoren (avgassutslippsdata, drivstofforbruk); (med tidsstempler og driftstimer)

 

 

 •   Verifisering av kontraktssamsvar eller for å kunne levere avtalte tjenester;

 

 •    Bekrefte at nødvendig vedlikehold og service utføres gjennom hele leiekontraktsperioden;

 

 •   Bekrefte kjørelengde ved bruksbaserte kontrakter;

 

 •    Verifisere gjeldende markedsverdier ved retur eller tilbakeføring av en enhet;

 

 •    Utføre forebyggende og proaktivt vedlikehold og diagnostikk (inkludert levering av programvareoppdateringer til kjøretøyet og kontakte fører/operatør i forbindelse med serviceanbefalinger);

 

 •    Forebygge og løse kvalitetsspørsmål (kvalitetsrelatert utvikling);

 

 •   Utføre forskning og utvikling for å verifisere, validere, forbedre og vedlikeholde produkter, løsninger og tjenester og for å utvikle nye produkter, løsninger og tjenester, for eksempel gjennom innovasjon og dataanalyse;

 

 •    Utvikling og levering av forsikringsrelaterte produkter og tjenester, inkludert, men ikke begrenset til "tilknyttet forsikring";

 

 •    Sikre at kjøretøy overholder gjeldende og fremtidig lovgivning og standarder (inkludert utslippsnivå og sikkerhet);

 

 •   Rapportering av utslippsdata til kompetente myndigheter;

 

 •   Demonstrere overholdelse av regelverk for typegodkjenning; og

 

 •    Overholdelse av markedsovervåkingsforpliktelser

 

 

 •    Berettiget interesse

 

 •    Juridisk forpliktelse

 

 •    Kontraktsforpliktelse

 

Data om service og reparasjon av kjøretøy i tillegg til nødhjelpsdata, som geografisk posisjon, data for ekstern diagnostikk

 

 

 •   Utføre ulykkesforskningsundersøkelser;

 

 •   Utføre nødhjelp på veien;

 

 •    Utføre forebyggende og proaktivt vedlikehold og diagnostikk (inkludert levering av programvareoppdateringer til kjøretøyet og kontakte fører/operatør i forbindelse med serviceanbefalinger);  

 

 •   Utføre forskning og utvikling for å verifisere, validere, forbedre og vedlikeholde produkter, løsninger og tjenester og for å utvikle nye produkter, løsninger og tjenester, for eksempel gjennom innovasjon og dataanalyse;

 

 •  Forebygge og løse kvalitetsspørsmål (kvalitetsrelatert utvikling);

 

 •   Gjøre det mulig å tilby sikkerhetsforbedringsprogrammer og tilknyttede forsikringsprodukter;

 

 •   Sikre at kjøretøy overholder gjeldende og fremtidig lovgivning og standarder (inkludert utslippsnivå og sikkerhet); og

 

 •  Overholdelse av markedsovervåkingsforpliktelser

 

 

 •    Berettiget interesse

 

 •   Viktig interesse

 

 •    Kontraktsforpliktelse

 

Data om kjøretøyets omgivelser, for eksempel data om veien og omgivelsene, videoopptak og/eller opptak generert av optisk-elektroniske instrumenter eller sammenlignbart utstyr på utsiden av lastebilen og/eller lastebilens omgivelser (med tidsstempler og driftstimer)

 

 

 •   Utføre forskning og utvikling for å verifisere, validere, forbedre og vedlikeholde produkter, løsninger og tjenester og for å utvikle nye produkter, løsninger og tjenester, for eksempel gjennom innovasjon og dataanalyse; og

 

 •   Forebygge og løse kvalitetsproblemer (kvalitetsrelatert utvikling)

 

 •    Berettiget interesse

 

 

Kjøretøy- eller ikke-kjøretøyrelaterte unike identifikatorer, for eksempel kjøretøy-ID (inkludert VIN og chassis-ID), IP-nummer, MAC-adresse, SIM-kortnummer, IMEI

 

 

 •       Verifisering av kontraktssamsvar eller for å kunne levere avtalte tjenester;

 

 •       Bekrefte at nødvendig vedlikehold og service utføres gjennom hele leiekontraktsperioden;

 

 •     Utføre forebyggende og proaktivt vedlikehold og diagnostikk (inkludert levering av programvareoppdateringer til kjøretøyet og kontakte fører/operatør i forbindelse med serviceanbefalinger);

 

 •  Bekrefte kjørelengde ved bruksbaserte kontrakter;

 

 •  For å verifisere sted for overholdelse av kontraktsbetingelser og/eller handelssanksjonsbegrensninger);

 

 •   Utføre forskning og utvikling for å verifisere, validere, forbedre og vedlikeholde produkter, løsninger og tjenester og for å utvikle nye produkter, løsninger og tjenester, for eksempel gjennom innovasjon og dataanalyse;

 

 •   Forebygge og løse kvalitetsspørsmål (kvalitetsrelatert utvikling);

 

 •   Sikre at kjøretøy overholder gjeldende og fremtidig lovgivning og standarder (inkludert utslippsnivå og sikkerhet);

 

 •  Rapportering av utslippsdata til kompetente myndigheter;

 

 •    Demonstrere overholdelse av regelverk for typegodkjenning; og

 

 • Overholdelse av markedsovervåkingsforpliktelser

 

 

 •    Berettiget interesse

 

 •    Juridisk forpliktelse

 

 •    Kontraktsforpliktelse

 

Førers/operatørs atferd og stedsdata, som hastighetsdata, kjøremønster; bilbeltebruk, førervarsler, øyeblikkelig geoposisjonsdata og stedsdata (med tidsstempler og driftstimer)

 

 

 •  Verifisering av kontraktssamsvar eller for å kunne levere avtalte tjenester;

 

 •  Bekrefte at nødvendig vedlikehold og service utføres gjennom hele leiekontraktsperioden;

 

 • Bekrefte kjørelengde ved bruksbaserte kontrakter;

 

 •  Kredittforsikringsformål;

 

 • For å verifisere plassering for overholdelse av kontraktsbetingelser (for eksempel kontraktsmessige begrensninger på tillatt geografisk bruk) og/eller handelssanksjonsbegrensninger, andre regulatoriske krav eller avtalte tillatte bruksbegrensninger

 

 •  Gjennomføre planleggingskontroller og tilbakeføringer der det anses nødvendig;

 

 •    Utføre inkasso ved mislighold;

 

 •    Forebygge og løse kvalitetsspørsmål (kvalitetsrelatert utvikling);  

 

 •   Utføre forskning og utvikling for å verifisere, validere, forbedre og vedlikeholde produkter, løsninger og tjenester og for å utvikle nye produkter, løsninger og tjenester, for eksempel gjennom innovasjon og dataanalyse;

 

 •    Sikre at kjøretøy overholder gjeldende og fremtidig lovgivning og standarder (inkludert utslippsnivå og sikkerhet);

 

 •   Demonstrere overholdelse av regelverk for typegodkjenning; og

 

 •    Overholdelse av markedsovervåkingsforpliktelser

 

 

 •    Berettiget interesse

 

 •  Juridisk forpliktelse

 

 •  Kontraktsforpliktelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fører-/operatørrelaterte data som kan leveres manuelt av føreren/operatøren i forbindelse med bruk av visse Volvo-kjøretøy, som fører-ID, instrumentbordinnstillinger

 

 

 •   Verifisering av kontraktssamsvar eller for å kunne levere avtalte tjenester;

 

 •    Bekrefte at nødvendig vedlikehold og service utføres gjennom hele leiekontraktsperioden;

 

 •   Utføre proaktivt vedlikehold og diagnostikk (inkludert levering av programvareoppdateringer til kjøretøyet og kontakte føreren/operatøren i forbindelse med serviceanbefalinger);

 

 •    Bekrefte kjørelengde ved bruksbaserte kontrakter;

 

 •    For å verifisere sted for overholdelse av kontraktsbetingelser og/eller handelssanksjonsbegrensninger);

 

 •   Utføre forskning og utvikling for å verifisere, validere, forbedre og vedlikeholde produkter, løsninger og tjenester og for å utvikle nye produkter, løsninger og tjenester, for eksempel gjennom innovasjon og dataanalyse; og

 

 •    Forebygge og løse kvalitetsspørsmål (kvalitetsrelatert utvikling);

 

 

 •    Berettiget interesse

 

 •    Kontraktsforpliktelse

 

 

Volvo innhenter vanligvis dine personopplysninger;

 •  Interaktivt over det trådløse nettverket i forbindelse med bruk av Volvo-kjøretøy (f.eks. via telematikk-gateway); eller
 • Ved hjelp av diagnostiske verktøy (f.eks. i forbindelse med proaktive vedlikeholds- og reparasjonstjenester).

I tillegg til det ovennevnte kan Volvo innhente visse tilleggsdata fra arbeidsgiveren din, eller fra deg hvis du har angitt personopplysninger manuelt i forbindelse med din bruk av et Volvo-kjøretøy (f.eks. innstillinger på instrumentpanelet, som språkpreferanser, radioinnstillinger, innstillinger for setehelling).

Hvis og når du bruker et Volvo-kjøretøy, vil Volvo automatisk innhente kjøretøygenererte og andre kjøretøyrelaterte data knyttet til din bruk av Volvo-kjøretøyet. Behandlingen av visse genererte kjøretøydata og andre kjøretøyrelaterte data er nødvendig hvis du vil bruke alle funksjonene og funksjonene til Volvo-kjøretøy, slik som sanntidsvarsler og eksterne diagnostiske tjenester. 

Personopplysningene dine kan deles med andre selskaper i Volvo-konsernet og med visse kategorier av tredjeparter (som nærmere beskrevet nedenfor), noe som kan innebære overføring av personopplysningene dine til andre land.

Deling av personopplysninger innad i Volvo-konsernet

Volvo-konsernet er en global organisasjon med kontorer og virksomheter over hele verden, og dine personopplysninger kan overføres eller gjøres tilgjengelig internasjonalt i hele Volvo-konsernets globale virksomhet og mellom dets forskjellige enheter og tilknyttede selskaper. Overføring av dine personopplysninger til andre selskaper i Volvo-konsernet (inkludert overføringer fra EU/EØS til utenfor EU/EØS) vil være underlagt en konsernavtale basert på EU-godkjente standardkontraktsklausuler eller andre mekanismer som til enhver tid er anerkjent eller godkjent av relevante myndigheter. En slik avtale gjenspeiler standardene i europeiske personvernlover (deriblant EUs generelle personvernforordning, GDPR). Å ha denne avtalen på plass betyr at alle enheter i Volvo-konsernet må overholde de samme interne reglene. Det betyr også at rettighetene dine forblir de samme uansett hvor dataene dine behandles av Volvo-konsernet.

Deling av personopplysninger med tredjeparter utenfor Volvo-konsernet

I tillegg til deling av personopplysninger mellom selskaper i Volvo-konsernet som beskrevet ovenfor, kan Volvo også dele dine personopplysninger med visse kategorier tredjeparter, inkludert:

 • Forretningspartnere, som for eksempel:

- Volvos autoriserte forhandlere og servicesentre for å sikre service og reparasjon av Volvo-kjøretøy og for formål knyttet til vårt finans- og forsikringstilbud;

- Volvos leverandører og tjenesteleverandører som bistår Volvo ved levering av produkter, løsninger og tjenester, inkludert IT-leverandører og tjenesteleverandører;

- Volvos forretnings- og samarbeidspartnere, til formål som forretningsinformasjon og analyse (dataene deles imidlertid i de fleste tilfeller bare anonymisert og aggregert); og

 - Tredjeparter som vi handler med eller samarbeider om å levere produkter, løsninger eller tjenester samt andre tredjeparter som vi søker å innovere, utvikle og levere nye eller forbedrede produkter, løsninger og tjenester sammen med overfor våre kunder, eller nye eller forbedrede interne prosesser og operasjoner, som til syvende og sist forbedrer måten vi kan hjelpe kundene våre på.

 • Profesjonelle rådgivere, som forsikringsselskaper, advokater og andre profesjonelle rådgivere i forbindelse med forsikringskrav, revisjon og mottak av rådgivningstjenester.
 • Motparter og deres rådgivere, i forbindelse med fusjons- og oppkjøpsprosjekter.
 • Nødtjenesteleverandører, slik som politi, brannvesen, ambulanse og veihjelp for å beskytte den vitale interessen til deg og andre, for eksempel i forbindelse med nødhjelp.
 • Politi, tilsynsmyndigheter og andre offentlige og rettslige organer i forbindelse med juridiske forpliktelser som rettskjennelser eller lovfastsatte rapporteringskrav eller hvis det i unntakstilfeller anses nødvendig for å beskytte din eller andres vitale interesse.

Tredjeparts tjenesteleverandører og profesjonelle rådgivere som dine personopplysninger blir videreformidlet til, forventes og er pålagt å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten til dine personopplysninger, og kan bare bruke dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlover og forskrifter.

Videre, i tilfelle et Volvo-konsern som er lokalisert i EU/EØS overfører personopplysninger til eksterne tredjeparter som er lokalisert utenfor EU/EØS, vil det aktuelle Volvo-konsernet forsikre seg om at det forefinnes passende garantier som gir er tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dine personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning (inkludert EUs generelle personvernforordning, GDPR). For eksempel kan dette omfatte bruk av EU-godkjente standardkontraktsklausuler eller en tilsvarende mekanisme som har blitt anerkjent eller godkjent av relevante myndigheter fra tid til annen.

Hvis du har spørsmål om hvordan Volvo vil dele dine personopplysninger, kan du kontakte Volvo-konsernets personvernombud via kontaktinformasjonen ovenfor.

Volvo bruker hensiktsmessige og rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, inkludert informasjonsteknologisikkerhet og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger på tilstrekkelig vis.

Disse tiltakene er hensiktsmessige for risikoen ved behandling av personopplysninger og for følsomheten ved personopplysningene, og tar hensyn til kravene i gjeldende lokal lovgivning. I tillegg forbedres tiltakene kontinuerlig i tråd med utviklingen av tilgjengelige sikkerhetsprodukter og tjenester.

Volvo krever at alle personer overholder gjeldende sikkerhetsretningslinjer knyttet til personopplysninger når de bruker Volvos systemer

Volvo behandler ikke personopplysningene dine lenger enn nødvendig med tanke på formålet med behandlingen, med mindre annet er påkrevd eller tillatt i loven.

Vær oppmerksom på at med mindre det gjelder kortere oppbevaringstider på grunn av juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser, kan kjøretøygenererte og andre kjøretøyrelaterte personopplysninger knyttet til et bestemt kjøretøy behandles i hele den forventede levetiden for kjøretøystypen, som kan være opptil 25 år (for eksempel for forsknings- og utviklingsprosjekter eller for å sikre at Volvo kan håndtere produktansvarskrav).

Du kan være berettiget til, hvis det er fastsatt i gjeldende personvernlover og forskrifter, å:

 • Be om tilgang til personopplysningene som Volvo behandler om deg: denne retten gir deg rett til å vite om vi har personopplysninger om deg og, dersom vi har det, å innhente informasjon om og en kopi av de spesifikke delene og kategoriene av personopplysninger.
 • Be om rettelse av dine personopplysninger: denne retten gir deg rett til å få korrigert dine personopplysninger hvis de er unøyaktige eller ufullstendige.
 • Reise innvending mot behandlingen av dine personopplysninger: denne retten gir deg rett til å be om at Volvo ikke lenger behandler personopplysningene dine.
 • Be om sletting av dine personopplysninger: denne retten gir deg rett til å be om sletting av dine personopplysninger, inkludert der slike personopplysninger ikke lenger vil være nødvendige for å oppnå formålene.
 • Be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger: denne retten gir deg rett til å be om at Volvo behandler personopplysningene dine bare under begrensede omstendigheter, inkludert med ditt samtykke.
 • Be om portabilitet av dine personopplysninger: denne retten gir deg rett til å motta en kopi (i et bærbart og, hvis det er teknisk mulig, lett anvendelig format) av dine personopplysninger, eller be Volvo om å overføre slike personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig.
 • I tilfelle behandlingen av dine personopplysninger eller deler av dette er basert på ditt samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt, og i så fall Volvo vil avstå fra videre behandling av dine personopplysninger eller den relevante delen av det (uansett vil en slik tilbaketrekking ikke påvirke lovligheten av databehandlingsaktivitetene før tilbaketrekkingen).

Vær oppmerksom på at Volvo ikke alltid er forpliktet til å etterkomme en anmodning om sletting, begrensning, innsigelse eller dataportabilitet. Det kan foretas vurderinger fra tilfelle til tilfelle vedrørende Volvos juridiske forpliktelser og unntaket fra slike rettigheter.

Vær også oppmerksom på at begrensninger eller innvendinger ved behandling av visse data kan ha negative konsekvenser for din bruk av Volvo-kjøretøyet. Hvis visse data er deaktivert, vil du kanskje ikke kunne bruke alle funksjonene og funksjonene til Volvo-kjøretøyet, og Volvo vil kanskje ikke varsle deg om problemer med bilen i sanntid. Dette kan føre til redusert funksjonalitet i kjøretøyet og kan føre til skade eller manglende driftsevne.   

Du har også rett til å klage på Volvos behandling av dine personopplysninger til en tilsynsmyndighet. For mer informasjon om disse rettighetene og hvordan du kan utøve dem, vennligst kontakt Volvo-konsernets personvernombud via kontaktinformasjonen ovenfor.

Volvo oppfordrer til periodisk gjennomgang av denne personvernerklæringen for å være oppmerksom på eventuelle endringer i den.

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen etter behov. Når vi gjør det, vil vi nær begynnelsen av denne personvernerklæringen merke av datoen for da slike endringer er gjort og/eller når de trer i kraft.