Ochrana osobných údajov


Táto verzia bola zverejnená a je platná od 13. 5. 2021
 

Spoločnosť Volvo Group berie ochranu osobných údajov veľmi vážne. Ceníme si dôveru, ktorú nám prejavujete poskytnutím svojich osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme vždy využívať spôsobom, ktorý je férový a hodný tejto dôvery.

 Vždy budeme voči vám transparentní ohľadom údajov, ktoré zhromažďujeme, a to, ako s nimi nakladáme, s kým ich zdieľame a na koho sa môžete obrátiť v prípade akýchkoľvek obáv.

Vyberte jazyk

Oznámenia o ochrane osobných údajov

Všeobecná ochrana osobných údajov na webovej stránke

Celú webovú stránku spoločnosti Volvo Group môžete využívať bez toho, aby ste odhalili svoju identitu. Detaily informácií, ktoré štandardne získavame pri vašom pripojení na webové stránky, sú popísané nižšie. Ak sa zaregistrujete k odberu akýchkoľvek našich služieb alebo nás kontaktujete prostredníctvom formulárov, uvidíte detailné informácie o tom, ako sú vaše údaje vrámci registrácie spracovávané.

Identita a kontaktné údaje prevádzkovateľa a osoby spoločnosti Volvo Group zodpovednej za ochranu osobných údajov

Spoločnosť AB Volvo („VOLVO”) je ako správca osobných údajov zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov podľa príslušných zákonov a nariadení o ochrane osobných údajov.

V prípade otázok o spracúvaní vašich osobných údajov sa obráťte na pracovníka VOLVO Group zodpovedného za ochranu osobných údajov spoločnosti na e-mailovej adrese gpo.office@volvo.com, poštou alebo telefonicky na:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Švédsko 

+46 (0)31 66 00 00 

Aké kategórie osobných údajov bude spoločnosť VOLVO spracovávať, na aké účely a na základe akého právneho základu?

Pri prístupe na akúkoľvek webovú stránku spoločnosti VOLVO je váš internetový prehliadač technicky nakonfigurovaný tak, aby automaticky prenášal nasledujúce údaje („log data”) na náš webový server, ktoré následne zaznamenávame v protokolových súboroch:

 • Dátum prístupu

  Čas prístupu

  Webová adresa príslušnej webovej lokality

  Prevzatý súbor

  Prenesený objem údajov

  Typ a verzia prehliadača

  Operačný systém

  Adresa IP

  Názov domény poskytovateľa vášho internetového pripojenia.

Jedná sa výhradne o také informácie, na základe ktorých vás nie je možné identifikovať. Tieto informácie sú potrebné na technické účely s cieľom správneho dodávania obsahu, ktorý chcete zobraziť, a ich zber je neoddeliteľnou súčasťou používania webových stránok. Údaje denníka sa analyzujú výhradne na štatistické účely s cieľom vylepšenia našej webovej stránky a jej základnej funkčnosti. Spoločnosť Volvo bude spracovávať vaše osobné údaje v legitímnom záujme založenom na právnom základe. Medzi legitímne záujmy spoločnosti VOLVO patrí záujem spravovať svoju webovú stránku podľa férových obchodných postupov a zachovať dostupnosť a funkčnosť webových stránok. 

Súbory cookie
Súbory cookie a tracking pixel používame na získavanie údajov o vašom používaní webovej stránky s cieľom prispôsobiť ju potrebám používateľov. Získavanie týchto údajov o používaní a vytváranie profilov prebieha anonymne pomocou identifikátora cookie. Tieto profily používania vytvárame a ukladáme výhradne v anonymnej podobe a nespájame ich s vašim menom ani inými informáciami o vašej osobe (napr. e-mailovou adresou), ktoré by mohli odhaliť vašu identitu.

Súbory cookies nie je možné použiť na spustenie programov ani na zaslanie vírusov do vášho počítača. Vďaka informáciám, ktoré sa nachádzajú v súboroch cookies, môžeme zjednodušiť navigáciu a napomôcť správnemu zobrazeniu našich webových stránok.

Každá webová stránka má vlastné vyhlásenie o súboroch cookies, kde vy ako užívateľ môžete vidieť presné používanie súborov cookies pre konkrétnu stránku. 

Preposielanie údajov tretím stranám

Ak je to potrebné z dôvodu spracovania osobných údajov alebo ak to vyžaduje zákon, môže spoločnosť VOLVO zdieľať vaše osobné údaje s inou spoločnosťou Volvo Group, vrátane spoločností mimo Európskej únie alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP). Ak je to potrebné z dôvodu spracovania osobných údajov, môže spoločnosť VOLVO zdieľať vaše osobné údaje aj so spoločnosťami a dodávateľmi tretích strán, vrátane spoločností a dodávateľov mimo EÚ/EHP.

Pri poskytovaní webových stránok spoločnosti Volvo Group spolupracujeme s množstvom rozličných poskytovateľov služieb. Spoločnosť VOLVO zabezpečí používanie náležitého zabezpečenia, ktoré poskytuje primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov podľa požiadaviek platného zákona o ochrane osobných údajov. .

Prepojenia na iné webové stránky

Naše webové stránky môžu obsahovať prepojenia na iné webové stránky. Nemáme žiadny vplyv na dodržiavanie alebo nedodržiavanie ustanovení o ochrane osobných údajov prevádzkovateľmi týchto webových stránok.

Ako dlho bude spoločnosť VOLVO uchovávať vaše osobné údaje?

Spoločnosť VOLVO bude uchovávať vaše osobné údaje tak dlho, ako je nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli osobné údaje zhromaždené. 

Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov

Od spoločnosti VOLVO máte právo vyžadovať informácie o spracovaní osobných informácií, ktoré spoločnosť VOLVO spracováva, a právo prístupu k týmto osobným údajom. Máte taktiež právo požadovať nápravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne, a požadovať vymazanie svojich osobných údajov. Okrem toho máte právo požadovať obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov, pod čím sa rozumie požiadavka, aby spoločnosť VOLVO za určitých okolností obmedzila spracovanie vašich osobných údajov.

Máte tiež právo namietať proti spracovávaniu na základe legitímneho záujmu alebo spracovávaniu na marketingové účely. Taktiež máte právo na prenositeľnosť údajov (prenos vašich osobných údajov inému správcovi údajov), ak je spracovávanie vašich osobných údajov spoločnosťou VOLVO založené na súhlase alebo zmluvnom záväzku a je automatizované. 

Máte tiež právo podať na dozorný orgán sťažnosť týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou VOLVO.

 

Ochrana osobných údajov Format PDF Size 182 KB