Årsstämma 2012

Årsstämma i AB Volvo (publ) hölls onsdagen den 4 april 2012 i Lisebergshallen, Göteborg.
Årsstämma 2012

Event information

Protokoll från årsstämman 2012 (PDF, 1.35 MB)
Bilaga B (dagordning) (PDF, 357 KB)

Koncernchef Olof Perssons presentation vid årsstämman
Presentationsmaterial (PDF, 4.61 MB)

Webbsändning
Länk till bandad webbsändning från årsstämman 2012 

Aktieutdelning 2012
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att till aktieägarna dela ut 3,00 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 11 april 2012. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 16 april 2012 genom Euroclear Sweden AB.

Kallelse
AB Volvo kallar till årsstämma i Göteborg onsdagen den 4 april 2012 kl 15.00
Länk till kallelse (PDF, 176 KB)
(Kallelse på engelska) (PDF, 106 KB)

Styrelsens förslag rörande fördelning av vinstmedlen
(punkt 10) (PDF, 23.6 KB)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 16) (PDF, 58.6 KB)

Förslag
Valberedningens förslag till årsstämman 2012
Länk till förslag (PDF, 211 KB)

Volvokoncernens årsredovisning för år 2012
Volvokoncernens årsredovisning för år 2011 publicerades den 14 mars 2012
Länk till årsredovisningen

Revisorsyttrande
Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts (PDF, 1.21 MB)

Information till aktieägare
Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken den 29 mars 2012, dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast den 29 mars 2012

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan
Länk till fullmaktsformulär (PDF, 125 KB)

Documents