Årsstämma 2019

Årsstämma i AB Volvo (publ) hölls onsdagen den 3 april 2019 i Göteborg.
Överblick över Götaplatsen med Volvos produkter uppställda

Protokoll
Protokoll från årsstämman 2019 (PDF, 28 KB)
Bilaga B (dagordning) (PDF, 2.4 MB)

Webbsändning
Länk till webbsändning

Aktieutdelning 2019
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att till aktieägarna dela ut 5,00 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 5,00 konor per aktie i extra utdelning. Avstämningsdag fastställdes till den 5 april 2019. Utbetalning av utdelningen beräknas ske onsdagen den 10 april 2019 genom Euroclear Sweden AB.

Kallelse
AB Volvo kallar till årsstämma i Göteborg onsdagen den 3 april 2019 kl 15.00.
Länk till kallelse (PDF, 262 KB)
(Kallelse på engelska) (PDF, 199 KB)

Styrelsens förslag
Styrelsens förslag framgår i sin helhet i kallelsen.

Valberedningens förslag och motiverat yttrande
Valberedningens förslag till årsstämman 2019.
Länk till förslag (PDF, 340 KB)
Länk till bilaga (PDF, 171 KB)

Förslag från aktieägare Carl Axel Bruno
Länk till förslag (PDF, 213 KB)

Revisorsyttrande
Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts. (PDF, 49 KB)

Volvokoncernens årsredovisning för år 2018
Volvokoncernens årsredovisning för år 2018 publicerades den 12 mars 2019.
Länk till årsredovisning (PDF, 12.2 MB)

Information till aktieägare
Aktieägare som önskar delta i stämman måste dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 mars 2019, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 28 mars 2019.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan.
Länk till fullmaktsformulär (PDF, 156 KB)