Extra bolagsstämma 2021

Extra bolagsstämma hölls tisdagen den 29 juni 2021.
Extra bolagsstämma 2021

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om begränsningar av sammankomster för att minska risken för smittspridning genomfördes AB Volvos extra bolagsstämma enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde inte rum.

Protokoll
Protokoll från extra bolagsstämma (PDF, 14.5 KB)
Bilaga 1 (Kallelse) (PDF, 177.5 KB)
Bilaga 2 (Poströstningsformulär) (PDF, 167.8 KB)
Bilaga 3 (Sammanställning av poströster) (PDF, 102.7 KB)

Kallelse
AB Volvo kallar till extra bolagsstämma.
Länk till kallelse (PDF, 111 KB)
(Kallelse på engelska) (PDF, 104 KB)

Styrelsens förslag
Styrelsen föreslår (punkt 6) att likviden från avyttringen av UD Trucks som slutfördes i april i år ska delas ut till aktieägarna och föreslår därför en extra utdelning om 9,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för den extra utdelningen ska vara den 1 juli 2021. Beslutar den extra bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas Euroclear Sweden betala ut utdelningen den 6 juli 2021.

Styrelsens yttrande
Länk till styrelsen yttrande enligt 18.4 ABL (PDF, 62 KB)
Länk till styrelsens yttrande enligt 18.6 ABL (PDF, 62 KB)

Revisorernas yttrande
Länk till revisorernas yttrande (PDF, 256 KB)

Volvokoncernens årsredovisning för år 2020
Volvokoncernens års- och hållbarhetsredovisning för år 2020
Länk till årsredovisning (PDF, 11.1 MB)

Fullmakt
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan.
Länk till fullmaktsformulär (PDF, 82KB) 

Anmälan och förhandsröstning
En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 18 juni 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast den 28 juni 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på denna länk. Vidare instruktioner finns i förhandsröstningsformuläret. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.