Volvokoncernen – det första kvartalet 2007

Första kvartalet präglades av överlag fortsatt hög efterfrågan på koncernens produkter och tjänster. Vi genomförde också strategiskt betydelsefulla förvärv som stärker positionen på viktiga marknader och produktområden.

• Nettoomsättningen det första kvartalet minskade med 3% till 61,0 Mdr (62,7) 1)
Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter steg försäljningen med 2%

• Rörelseresultatet minskade med 2% till 5 328 Mkr (5 430)

• Periodens resultat sjönk med 6% till 3 756 Mkr (3 998)

• Resultatet per aktie uppgick till 1,85 kronor (1,96) efter utspädning 2)

• Förvärvet av Nissan Diesel fullföljt
I mars fullföljde Volvokoncernen förvärvet av den japanska lastbilstillverkaren Nissan Diesel. Aktiviteten är för närvarande hög för att integrera Nissan Diesel i koncernen och därmed uppnå samordningsvinster. Nissan Diesel konsolideras i Volvokoncernens balansräkning från och med utgången av det första kvartalet 2007. Försäljning och resultat redovisas från och med början av det andra kvartalet.

• Volvo köper Ingersoll Rands division för väganläggningsmaskiner
Det andra kvartalet slutförde Volvokoncernen förvärvet av amerikanska Ingersoll Rands division för väganläggningsmaskiner. Det pågår ett intensivt arbete med att skapa en ny division för vägbyggnadsmaskiner inom Volvo Construction Equipment.

 

 

Volvokoncernen

 

 

Första kvartalet

 

 

 

2007

2006

Förändring

Nettoomsättning, Mkr 1)

 

 

61 036

62 735

-3%

   Rörelseresultat Industriverksamheten, Mkr

 

4 933

5 026

-2%

   Rörelseresultat Kundfinansiering, Mkr

 

395

404

-2%

Rörelseresultat Volvokoncernen, Mkr

 

5 328

5 430

-2%

Rörelsemarginal Volvokoncernen, %

 

8,7

8,7

 

Resultat efter finansiella poster, Mkr

 

5 407

5 472

-1%

Periodens resultat, Mkr

 

 

3 756

3 998

-6%

Resultat per aktie efter utspädning, kronor 2)

 

1,85

1,96

 

Avkastning på eget kapital, %

 

 

18,6 

18,2 

 

 

1) Inklusive Kundfinansieringsverksamheten. För mer information om Volvokoncernens nya finansiella rapporteringsstruktur  se Redovisningsprinciper på sidan 14.
2) Resultatet per aktie är beräknat efter genomförd aktiesplit på 6:1, med automatisk inlösen, där var sjätte aktie inlöses av AB Volvo för 25 kronor per aktie, vilket innebär att antalet aktier har femfaldigats.

För ytterligare information kontakta:

Investor Relations
Christer Johansson +46 31 66 13 34
Joakim Wahlström +46 31 66 11 91
John Hartwell +1 212 418 7432
Noah Weiss +1 212 418 7431

För att se hela rapporten, gå till Ekonomiska rapporter >>

Download

Volvo_Q1_2007_sv.pdf Format PDF Size 378 KB