Årsstämma i AB Volvo

AB Volvos årsstämma äger rum torsdagen den 5 april 2018 kl 15.00 i Konserthuset, Götaplatsen, Göteborg.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Den som önskar delta i årsstämman måste dels vara upptagen som aktieägare i AB Volvos aktiebok per den 28 mars 2018, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till AB Volvo senast den 28 mars 2018.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras per telefon 020-39 14 50 eller
08-402 90 76, eller per post till AB Volvo (publ), ”Årsstämman”, Box 191,
101 23 Stockholm, eller på www.volvogroup.com alternativt www.volvogroup.se. Observera att sista tidpunkt för anmälan per telefon är kl 16.00 den 28 mars 2018.

Media som önskar närvara vid årsstämman kan anmäla detta till Media Relations,
AB Volvo, på telefon 0765-53 72 29.

Kallelsen till årsstämman följer nedan.

Välkomna!

AB Volvo

2018-03-02

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.

Kallelse Till Årsstämma I Ab Volvo(publ)

AB Volvo (publ) kallar till årsstämma i Göteborg i Konserthuset, Götaplatsen, torsdagen den 5 april 2018 kl 15.00. Inpassering till årsstämman sker från kl 13.30.

Förslag till dagordning

Ärenden:

1.       Stämmans öppnande

2.       Val av ordförande vid stämman

3.       Justering av röstlängden

4.       Godkännande av dagordningen

5.       Val av justeringsmän och röstkontrollanter

6.       Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7.       Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens kommittéer

8.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av den verkställande direktören

9.       Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10.     Beslut om fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen

11.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12.     Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman

13.     Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter

14.     Val av styrelse

          Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

              14.1   Matti Alahuhta

              14.2   Eckhard Cordes

              14.3   Eric Elzvik (nyval)

              14.4   James W. Griffith

              14.5   Martin Lundstedt         

              14.6   Kathryn V. Marinello

              14.7   Martina Merz

              14.8   Hanne de Mora

              14.9   Helena Stjernholm

              14.10 Carl-Henric Svanberg

15.     Val av styrelseordförande

          Valberedningen föreslår att Carl-Henric Svanberg omväljs som styrelsens ordförande.

16.     Fastställande av arvode åt revisorerna

17.     Val av revisorer och revisorssuppleanter

18.     Val av ledamöter till valberedningen

19.     Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

20.     Förslag från aktieägaren Carl Axel Bruno om begränsning av bolagets betalningar till   stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola

Beslutsförslag

Punkt 2: Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger som ordförande vid stämman.

Punkt 10: Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 4,25 kr per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen måndagen den 9 april 2018. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske torsdagen den 12 april 2018 genom Euroclear Sweden AB.

Punkt 12: Valberedningen föreslår tio ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande tillerkänns 3.500.000 (3.400.000) kr och övriga av årsstämman valda ledamöter 1.030.000 (1.000.000) kr var med undantag av verkställande direktören. Valberedningen föreslår vidare att ordföranden i revisionskommittén tillerkänns 360.000 (350.000) kr och övriga ledamöter i revisionskommittén 165.000 (160.000) kr var samt att ordföranden i ersättningskommittén tillerkänns 150.000 (140.000) kr och övriga ledamöter i ersättningskommittén 110.000 (105.000) kr var. Valberedningen föreslår slutligen att ordföranden i Volvo CE-kommittén tillerkänns 180.000 (175.000) kr och övriga ledamöter i Volvo CE-kommittén 155.000 (150.000) kr var.

Punkt 14-15: Valberedningens förslag framgår av förslaget till dagordning. En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på AB Volvos hemsida; www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.com.

Punkt 16: Valberedningen föreslår att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 17: Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2022.

Punkt 18: Valberedningen föreslår att Bengt Kjell, representerande AB Industrivärden, Yngve Slyngstad, representerande Norges Bank Investment Management, Pär Boman, representerande Svenska Handelsbanken, SHB Pensionsstiftelse, SHB Personalstiftelse, SHB Pensionskassa och Oktogonen, Ramsay Brufer, representerande Alecta, samt styrelsens ordförande utses till ledamöter i valberedningen samt att arvode ej ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Punkt 19: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för Volvokoncernens koncernledning.

Ledningens ersättning och andra anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga så att Volvokoncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ledningens totala ersättning består av fast lön, kort- och långfristig rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier relaterade till Volvokoncernens mål avseende rörelseresultat och kassaflöde, utformade med syfte att främja Volvokoncernens långsiktiga värdeskapande samt att stärka kopplingen mellan uppnådda prestationsmål och utfall. Kriterierna för rörliga ersättningar ska fastställas årligen av styrelsen.

Kortfristig rörlig ersättning får, såvitt avser den verkställande direktören, uppgå till högst 100% av den fasta ersättningen och, såvitt avser övriga ledningspersoner, högst 80% av den fasta ersättningen.

Långfristig rörlig ersättning får, såvitt avser den verkställande direktören, uppgå till högst 100% av den fasta ersättningen och, såvitt avser övriga ledningspersoner, högst 80% av den fasta ersättningen. Det långsiktiga incitamentsprogrammet för koncernens högsta chefer, inklusive koncernledningen, är kontantbaserat. Programmet innebär att utfallet, som är baserat på hur väl prestationsmålen för programmet har uppfyllts, utbetalas kontant till deltagarna på villkor att de investerar nettoutfallet i aktier i AB Volvo samt att de behåller aktierna under minst tre år. Nya aktierelaterade incitamentsprogram beslutas i förekommande fall av bolagsstämman, men något sådant program föreslås inte för närvarande.

För ledningspersoner som är bosatta i Sverige ska uppsägningstiden från företagets sida vara högst 12 månader och från individens sida högst 6 månader. Dessutom får personen, under förutsättning att det är företaget som sagt upp anställningen, ges rätt till högst 12 månaders avgångsvederlag.

Personer som är bosatta utanför Sverige eller som är bosatta i Sverige men har väsentlig anknytning till annat land eller tidigare har varit bosatta i annat land får erbjudas uppsägningstider och avgångsvederlag som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är eller har varit bosatta eller till vilket de har en väsentlig anknytning, företrädesvis lösningar motsvarande vad som gäller för ledningspersoner bosatta i Sverige.

Rätt att besluta om avvikelser från dessa riktlinjer

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Övriga upplysningar

Redan beslutade ersättningar till ledningen som inte har förfallit till betalning vid tidpunkt för årsstämman 2018 faller inom ramen för dessa riktlinjer. Detaljerad information om ersättningar finns i Volvokoncernens årsredovisning för 2017.

Punkt 20: Förslag från aktieägaren Carl Axel Bruno om att årsstämman ska besluta om en begränsning av bolagets betalningar till stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola till maximalt 3 miljoner kronor per år.

Handlingar

Valberedningens fullständiga förslag och dess motiverade yttrande samt fullständigt förslag från aktieägaren Carl Axel Bruno enligt punkten 20 i dagordningen, finns tillgängliga på www.volvokoncernen.se och www.volvogroup.com.

Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på www.volvokoncernen.se och www.volvogroup.com samt på AB Volvos huvudkontor, Gropegårdsgatan 2, Göteborg, senast från och med den 15 mars 2018.

Handlingarna kommer även, från den dag då de finns tillgängliga, att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 2.128.420.220, varav 479.975.071 aktier av serie A (1 röst per A-aktie) och 1.648.445.149 aktier av serie B (1/10 röst per B-aktie). Det totala antalet röster uppgick till 644.819.585,9. Bolagets innehav av egna aktier uppgick till 96.449.631, varav 20.728.135 aktier av serie A och 75.721.496 aktier av serie B, motsvarande 28.300.284,6 röster. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Rätt att delta i årsstämman

Rätt att delta i AB Volvos årsstämma har den som dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 mars 2018, dels senast den 28 mars 2018 till AB Volvo anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, låta ägarregistrera dessa aktier i eget namn. Sådan ägarregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd den 28 mars 2018 och bör därför begäras i god tid före den 28 mars 2018 hos den som förvaltar aktierna. Förvaltare brukar debitera en avgift för denna åtgärd.

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras:

• per telefon 020-39 14 50 eller 08-402 90 76 (vardagar kl. 08.30-16.00)

• per post till AB Volvo (publ), ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden, Box 191,
101 23 Stockholm

• på AB Volvos hemsida; www.volvokoncernen.se och www.volvogroup.com

Vid anmälan bör aktieägare uppge:

• namn

• personnummer (organisationsnummer)

• adress och telefonnummer

• namn och personnummer avseende eventuellt ombud

• antal eventuellt medföljande biträde/n (högst två stycken)

Aktieägare som vill delta i årsstämman måste ha anmält detta senast den 28 mars 2018. Om biträde/n önskas medföras ska anmälan om antalet göras enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.com. Fullmakten i original bör insändas till bolaget på ovan angivna adress i god tid före årsstämman.

Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig till bolaget enligt ovanstående instruktion samt vara upptagen som aktieägare i aktieboken den 28 mars 2018.

Övrigt

Konserthusets huvudentré öppnar kl 13.30. Lättare förtäring kommer att serveras i foajén före årsstämman.

Göteborg i mars 2018

AB Volvo (publ)                                                     

Styrelsen

To English speaking shareholders

The notice to attend the Annual General Meeting is available in English on www.volvogroup.com.

Relaterad länk

 

För mer information och anmälningslänk.

 

Årsstämma 2018 

LADDA NER