Volvokoncernen – det första kvartalet 2019

”Volvokoncernens positiva utveckling fortsatte under Q1 2019. Vi ökade nettoomsättningen till 107,2 miljarder kronor (89,1), med bidrag från alla affärssegment och regioner. Både vår fordons- och serviceaffär växte i bra takt. De ökade försäljningsvolymerna tillsammans med en förbättring i hela vår verksamhet bidrog till en ökning av lönsamheten. Vårt justerade rörelseresultat steg med 53% till 12,7 miljarder kronor där samtliga affärssegment bidrog med högre vinster. Den justerade rörelsemarginalen steg till 11,8%”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
1860x1050-interim-report-2019-q1
  •  Under Q1 2019 ökade nettoomsättningen med 20% till 107,2 miljarder kronor (89,1). Justerat för förändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 12%.

  •  Det justerade rörelseresultatet uppgick till 12.696 Mkr (8.297), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 11,8% (9,3). Det justerade rörelseresultatet är exklusive reavinsten från försäljningen av aktier i WirelessCar uppgående till 1.466 Mkr.

  •  Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 14.162 Mkr (8.297). Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan om 1.211 Mkr.

  •  Resultatet per aktie efter utspädning steg till 5,22 kronor (2,78).

  •  Avkastningen på sysselsatt kapital i industriverksamheten uppgick till 25,5% (21,4).

  •  Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 2.754 Mkr (1.489).

24 april 2019

Press- och analytikerkonferens. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information under Aktieägare på www.volvokoncernen.se

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790       
Investor Relations                                       
SE-405 08 Göteborg                                   
Tel +46 31 66 00 00                                    
www.volvogroup.com                                                                                                                                                                                                                 

Kontaktuppgifter Media Relations:
Claes Eliasson 0765 53 72 29

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson 031 66 13 34
Johan Bartler 0739 02 21 93 
Anders Christensson 031 66 11 91

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 24 april 2019.

För fler nyheter besök www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter 105 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. 2018 omsatte Volvokoncernen cirka 391 miljarder kronor. Volvokoncernen är ett publikt aktiebolag med huvudkontor i Göteborg. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Relaterade nyheter