Volvokoncernen – det fjärde kvartalet och helåret 2018

”2018 var ett rekordår för Volvokoncernen. Under helåret ökade vi nettoomsättningen med 17% till 391 miljarder kronor (333) och förbättrade vårt justerade rörelseresultat till 40,7 miljarder kronor (29,3), med en marginal på 10,4% (8,8). Såväl Lastbilar som Anläggningsmaskiner, Volvo Penta och Financial Services hade sina högsta justerade rörelseresultat någonsin. Under året fortsatte vi också att öka vår finansiella styrka. Med ett operativt kassaflöde på 26,6 miljarder kronor slutade vi året med en nettokassa på 43,9 miljarder kronor i Industriverksamheten, exklusive pensionsskulder. Detta gör att vi kan ta oss an framtiden från en styrkeposition”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
1860x1050-interim-report-2018-q4

DET FJÄRDE KVARTALET 2018

  • Under Q4 2018 ökade nettoomsättningen med 16% till 105,8 miljarder kronor (91,6). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med 10%.
  • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 10.597 Mkr (7.105), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 10,0% (7,8). Det justerade rörelseresultatet under Q4 2018 är exklusive den tidigare meddelade reserveringen på 7 miljarder kronor.
  • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 3.597 Mkr (7.105).
  • Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 1.225 Mkr.
  • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 15,5 miljarder kronor (14,4).

HELÅRET 2018

  • För helåret 2018 ökade nettoomsättningen med 17% till 390,8 miljarder kronor (332,7).
  • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 40.660 Mkr (29.278), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 10,4% (8,8).
  • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 34.478 Mkr (29.678).
  • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 26,6 miljarder kronor (28,4).
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 5,00 kronor per aktie (4,25) och en extra utdelning om 5,00 kronor per aktie.

30 januari 2019

Press- och analytikerkonferens. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information under Aktieägare på www.volvokoncernen.se

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations
SE-405 08 Göteborg
Tel +46 31 66 00 00
www.volvogroup.com

Kontaktuppgifter Media Relations:
Claes Eliasson 0765 53 72 29

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson 031 66 13 34
Johan Bartler 0739 02 21 93
Anders Christensson 031 66 11 91

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 30 januari 2019.

För fler nyheter besök www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm.

LADDA NER

volvo-q4-2018-sv Format PDF Size 1 MB

Relaterade nyheter