Volvokoncernen – det tredje kvartalet 2019

”Under Q3 2019 ökade vi vår försäljning och fortsatte att leverera en god lönsamhet. Omsättningen nådde 99 miljarder kronor (92), rörelseresultatet förbättrades till 10,9 miljarder (10,2) och rörelsemarginalen uppgick till 11,0% (11,1). Våra serviceintäkter var stabila i kvartalet, till följd av fortsatt god aktivitetsnivå och utnyttjande av våra kunders flottor. Däremot minskar efterfrågan på nya fordon och vi står inför en period av tuffare marknadsförhållanden”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
1860x1050-interim-report-q3-2019
  • Under Q3 2019 ökade nettoomsättningen med 7% till 98,7 miljarder kronor (92,3). Justerat för förändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 2%.
  • Både det justerade och rapporterade rörelseresultatet uppgick till 10.885 Mkr (10.247), motsvarande en rörelsemarginal på 11,0% (11,1).
  • Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 1.273 Mkr.
  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 3,67 kronor (3,67).
  • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 1.831 Mkr (1.316).

Press- och analytikerkonferens. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information under Aktieägare på www.volvokoncernen.se

2019-10-18

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 18 oktober 2019.

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790 
Investor Relations 

SE-405 08 Göteborg, Sweden
Tel +46 31 66 00 00

www.volvogroup.com

Kontakt Mediarelationer:
Claes Eliasson                       +46 765 53 72 29

Kontakt Investor Relations:
Christer Johansson                +46 739 02 25 22
Johan Bartler                          +46 739 02 21 93
Anders Christensson              +46 765 53 59 66

              

För fler nyheter besök www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 105 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. 2018 omsatte Volvokoncernen cirka 391 miljarder kronor. Volvokoncernen är ett publikt aktiebolag med huvudkontor i Göteborg. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

LADDA NER

Release Format PDF Size 1 MB

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release