Volvokoncernen – det första kvartalet 2020

”Det första kvartalet 2020 påverkades av samhällets åtgärder för att stoppa spridningen av COVID-19-pandemin. Dessa började påverka vår verksamhet i Kina i februari och hade sedan en betydande påverkan på koncernen från mitten av mars, när vår globala leveranskedja bröts och produktionen stoppades i de flesta delar av vår verksamhet. Den minskade produktionen och den lägre efterfrågan påverkade både koncernens försäljning och lönsamhet negativt under Q1. Nettoomsättningen minskade med 15% till 91,4 miljarder kronor. Vårt justerade rörelseresultat uppgick till 7,1 miljarder kronor (12,7) med en marginal på 7,8% (11,8). Kassaflödet var negativt med 4,1 miljarder kronor med den normala, säsongsmässiga effekten från ökat rörelsekapital. Vi bibehåller en stark finansiell ställning med en nettokassa på 57,8 miljarder kronor i industrirörelsen, exklusive pensions- och leasingskulder”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
Globetrotter & FH16 750 lastbilar | Volvo Group

•    I Q1 2020 uppgick nettoomsättningen till 91,4 miljarder kronor (107,2). Justerat för valutakursförändringar sjönk nettoomsättningen med 16%.

•    Det justerade rörelseresultatet uppgick till 7.140 Mkr (12.696), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 7,8% (11,8).

•    Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 7.374 Mkr (14.162).

•    Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet om 261 Mkr.

•    Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,30 kronor (5,22).

•    Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten var negativt med 4.117 Mkr (positivt 2.754 Mkr).

•    Betydande påverkan från COVID-19 från mitten av mars.

•    Årsstämma kommer att hållas den 18 juni 2020.

•    Volvokoncernen och Daimler Truck AG avser att bilda ett samriskbolag för utveckling och storskalig produktion av bränsleceller.

Telefonkonferens för press och analytiker. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information finns under Aktieägare på www.volvokoncernen.se 

 

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations
405 08 Göteborg
Tel 031-66 00 00
www.volvogroup.com 

Kontaktuppgifter Media Relations:
Claes Eliasson             0765-53 72 29

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson      0739-02 25 22
Johan Bartler                0739-02 21 93
Anders Christensson    0765-53 59 66

 

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 23 april 2020.
 

23 april, 2020

 

För mer information, gå till volvogroup.se/press
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 104 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

LADDA NER

volvo-rapport-q1-2020-sv.pdf Format PDF Size 1 MB
Form background image

Prenumerationsservice

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release