Volvokoncernen – det andra kvartalet 2020

”Det andra kvartalet 2020 kännetecknades av COVID-19-pandemin och dess negativa effekter på samhället och den ekonomiska utvecklingen. De åtgärder som vidtogs av olika länder för att kontrollera spridningen hade en betydande påverkan på vår tillverkning och leverantörskedja samt på efterfrågan på våra produkter och tjänster. Vår nettoomsättning minskade med 39% till 73,2 miljarder kronor. Efter att ha stått stilla i april återstartades produktionen gradvis i maj och går för närvarande bra tack vare stora ansträngningar från våra kollegor och leverantörer. Vi vidtog också kraftfulla åtgärder för att minska aktiviteter och kostnader, inklusive lönesänkningar, tillfälliga permitteringar som en del av statliga program och en minskning av köpta tjänster. Alla dessa åtgärder bidrog till att Volvokoncernen uppnådde ett justerat rörelseresultat på 3,3 miljarder kronor (15,1) med en marginal på 4,5% (12,5)”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
1860x1050-volvo-group-q2-2020

•    Betydande påverkan på både försäljning och resultat från COVID-19-relaterade effekter.

•    I Q2 2020 uppgick nettoomsättningen till 73,2 miljarder kronor (120,7). Justerat för valutakursförändringar sjönk nettoomsättningen med 38%.

•    Det justerade rörelseresultatet uppgick till 3.272 Mkr (15.105), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 4,5% (12,5).

•    Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 388 Mkr (15.105).

•    Rörelseresultatet i Q2 belastas av omstruktureringskostnader på 3.200 Mkr relaterade till tidigare offentliggjorda kostnadsbesparande åtgärder, vilka förväntas ge årliga besparingar i samma storleksordning med huvuddelen av effekten under det första halvåret 2021.

•    Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 341 Mkr.

•    Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -0.14 kronor (+5,47).

•    Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten var negativt med 5.718 Mkr (positivt 13.867 Mkr).

Telefonkonferens för press och analytiker. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information finns under Aktieägare på Volvokoncernens hemsida.

 

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 17 juli 2020.
 

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations
405 08 Göteborg
Tel 031-66 00 00
www.volvogroup.se

Kontaktuppgifter Media Relations:
Claes Eliasson              0765-53 72 29

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson       0739-02 25 22
Johan Bartler                0739-02 21 93
Anders Christensson    0765-53 59 66

 

17 juli, 2020
 

För mer information, gå till volvogroup.se
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 104 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Download

Form background image

Prenumerationsservice

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release