Årsstämma i AB Volvo

AB Volvos årsstämma äger rum onsdagen den 8 april 2020 kl 15.00 i Konserthuset, Götaplatsen, Göteborg.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Den som önskar delta i årsstämman måste dels vara upptagen som aktieägare i AB Volvos aktiebok per den 2 april, 2020, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till AB Volvo senast den 2 april, 2020

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras per telefon 020-39 14 50 eller 08-402 90 76, eller per post till AB Volvo (publ), ”Årsstämman”, Box 191, 101 23 Stockholm, eller på www.volvogroup.com alternativt www.volvogroup.se. Observera att sista tidpunkt för anmälan per telefon är kl 16.00 den 2 april, 2020.

Media som önskar närvara vid årsstämman kan anmäla detta till Media Relations, AB Volvo, på telefon 0765-53 72 29.

Kallelsen till årsstämman följer nedan.

Välkomna!


AB Volvo

2020-03-04


För mer information, gå till volvogroup.com/press

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 104 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB VOLVO (publ)

AB Volvo (publ) kallar till årsstämma i Göteborg i Konserthuset, Götaplatsen, onsdagen den 8 april 2020 kl 15.00. Inpassering till årsstämman sker från kl 13.30.

Förslag till dagordning 

Ärenden: 
1.     Stämmans öppnande
2.     Val av ordförande vid stämman
3.     Justering av röstlängden
4.     Godkännande av dagordningen
5.     Val av justeringsmän 
6.     Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7.     Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens kommittéer
8.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av den verkställande direktören
9.     Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10.   Beslut om fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen
11.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12.   Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman
13.   Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter 
14.   Val av styrelse 
        Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

        14.1    Matti Alahuhta
        14.2    Eckhard Cordes
        14.3    Eric Elzvik 
        14.4    James W. Griffith
        14.5    Kurt Jofs (nyval)
        14.6    Martin Lundstedt    
        14.7    Kathryn V. Marinello
        14.8    Martina Merz
        14.9    Hanne de Mora
        14.10  Helena Stjernholm 
        14.11  Carl-Henric Svanberg

15.    Val av styrelseordförande 
         Valberedningen föreslår att Carl-Henric Svanberg omväljs som styrelsens ordförande 
16.    Val av ledamöter till valberedningen
17.    Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18.    Beslut om ändring av bolagsordningen
19.    Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier
20.    Förslag från aktieägaren Carl Axel Bruno om begränsning av bolagets betalningar till stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola


Beslutsförslag

Punkt 2: Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger som ordförande vid stämman.

Punkt 10: Styrelsen föreslår att en ordinarie utdelning ska utgå med 5,50 kronor per aktie och en extra utdelning om 7,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen tisdagen den 14 april 2020. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske fredagen den 17 april 2020 genom Euroclear Sweden AB.

Punkt 12: Valberedningen föreslår elva ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande tillerkänns 3.700.000 (3.600.000) kr och övriga av årsstämman valda ledamöter 1.100.000 (1.060.000) kr var med undantag av verkställande direktören. Valberedningen föreslår vidare att ordföranden i revisionskommittén tillerkänns 390.000 (380.000) kr och övriga ledamöter i revisionskommittén 180.000 (175.000) kr var samt att ordföranden i ersättningskommittén tillerkänns 165.000 (160.000) kr och övriga ledamöter i ersättningskommittén 118.000 (115.000) kr var. Valberedningen föreslår slutligen att ordföranden i Technology and Business Transformation Committee tillerkänns 195.000 (190.000) kr och övriga ledamöter i Technology and Business Transformation Committee 165.000 (160.000) kr var.

Punkt 14-15: Valberedningens förslag framgår av förslaget till dagordning. En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på AB Volvos hemsida; www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.com.

Punkt 16: Valberedningen föreslår att Bengt Kjell (AB Industrivärden), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Ramsay Brufer (Alecta) och Carine Smith Ihenacho (Norges Bank Investment Management) samt styrelsens ordförande utses till ledamöter i valberedningen samt att arvode ej ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Punkt 17: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. 

Dessa riktlinjer (AB Volvos ersättningspolicy) avser ersättning och andra anställningsvillkor för Volvokoncernens ledning (ledande befattningshavare). 

Riktlinjerna är framåtblickande, vilket innebär att de ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter att dessa föreslagna riktlinjer antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Nya aktierelaterade incitamentsprogram beslutas i förekommande fall av bolagsstämman, men något sådant program föreslås inte för närvarande.

Riktlinjernas främjande av Volvokoncernens affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

En framgångsrik implementering av Volvokoncernens affärsstrategi och tillvaratagandet av koncernens långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att koncernen kan rekrytera, behålla och utveckla ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer möjliggör för AB Volvo att kunna erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig totalersättning. Ytterligare information om Volvokoncernens affärsstrategi finns tillgänglig i Volvokoncernens års- och hållbarhetsrapport.

Ersättningsformer

Volvokoncernens ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av följande komponenter: grundlön, kort- respektive långfristig rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. 

Kortfristig rörlig ersättning får, såvitt avser den verkställande direktören, uppgå till högst 100 procent av grundlönen och, såvitt avser övriga ledande befattningshavare, högst 80 procent av grundlönen.

Långfristig rörlig ersättning får, såvitt avser den verkställande direktören, uppgå till högst 100 procent av grundlönen och, såvitt avser övriga ledande befattningshavare, högst 80 procent av grundlönen. Det nuvarande långfristiga incitamentsprogrammet för koncernens högsta chefer, inklusive de ledande befattningshavarna, introducerades i samband med årsstämman 2016. Programmets syfte är att stärka intressegemenskapen mellan koncernens högsta chefer och aktieägarna. Programmet åstadkommer detta genom att kombinera en prestationsbaserad tilldelning med krav att köpa och inneha aktier i AB Volvo. Programmet finansieras årligen genom en tilldelning baserad på prestationsmål fastställda av styrelsen. Nettoutfallet (efter skatt) av betalningen måste omedelbart investeras i AB Volvo-aktier, som sedan måste behållas i minst tre år. På detta sätt belönas de högsta cheferna årligen baserat på koncernens prestation samtidigt som de kommer att ha ett långsiktigt intresse i aktiernas värdeutveckling. Vid utgången av treårsperioden får de högsta cheferna avyttra aktier förutsatt att de då uppfyller kravet på innehav av aktier. Kravet innebär att verkställande direktören ska inneha aktier värda minst två bruttoårslöner och övriga ledande befattningshavare aktier värda minst en bruttoårslön. Innehavskraven för ledande befattningshavare ska upphöra om den ledande befattningshavarens anställning upphör, och styrelsen får medge andra undantag från kraven efter vad styrelsen bedömer vara lämpligt.

Ytterligare kontantersättning får utgå under extraordinära omständigheter förutsatt att sådana särskilda arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare eller som ersättning för extraordinära insatser utanför individens ordinarie uppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 procent av den årliga grundlönen. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningskommittén. 

Pensionsförmåner till verkställande direktören ska baseras på en premiebestämd pensionsplan med undantag för de fall där lag eller kollektivavtal kräver en förmånsbestämd pension. Den pensionsgrundande lönen ska omfatta grundlön och kortfristig rörlig ersättning. Pensionsavsättningarna till verkställande direktören hänförliga till den årliga grundlönen ska inte uppgå till mer än 35 procent av grundlönen och avsättningar hänförliga till kortfristiga ersättningar ska inte överstiga motsvarande andel.

Andra förmåner kan inkludera t.ex. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader hänförliga till sådana förmåner får inte uppgå till mer än 3 procent av verkställande direktörens årliga grundlön.

För andra ledande befattningshavare ska utbetalning av pensionsförmåner baseras på en premiebestämd pensionsplan med undantag för de fall där lag eller kollektivavtal kräver en förmånsbestämd pension. Den pensionsgrundande lönen ska inkludera grundlön och kortfristiga ersättningar. Pensionsavsättningarna till andra ledande befattningshavare hänförliga till den årliga grundlönen ska inte uppgå till mer än 40 procent av grundlönen och avsättningar hänförliga till kortfristiga ersättningar ska inte överstiga motsvarande andel.

Andra förmåner kan inkludera t.ex. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader hänförliga till sådana förmåner får inte uppgå till mer än 10 procent av den årliga grundlönen för övriga ledande befattningshavare.

Ersättning till ledande befattningshavare som är bosatta utanför Sverige eller som är bosatta i Sverige men har väsentlig anknytning till eller har varit bosatta i ett annat land än Sverige kan bli vederbörligen anpassad för att följa tvingande regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses. 

Utöver ersättning enligt ovan kan ledande befattningshavare som flyttar för eller med en befattning eller som arbetar i flera länder även erhålla ersättning och förmåner som är rimliga med hänsyn till de särskilda omständigheter som följer av sådana arrangemang, varvid hänsyn ska tas till dessa riktlinjers övergripande ändamål samt allmänna riktlinjer och rutiner för gränsöverskridande arbete inom Volvokoncernen. 

Upphörande av anställning

Vid upphörande av en ledande befattningshavares anställning får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Grundlönen under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande grundlönen för två år.

För ledande befattningshavare som är bosatta utanför Sverige eller som är bosatta i Sverige men har väsentlig anknytning till eller har varit bosatta i ett annat land än Sverige får erbjudas uppsägningstid och avgångsvederlag som är skäliga mot bakgrund av de särskilda omständigheterna, varvid hänsyn ska tas till dessa riktlinjers övergripande ändamål samt allmänna riktlinjer och rutiner inom Volvokoncernen. 

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.

Kort- och långfristig rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Kriterierna – som exempelvis kan vara knutna till EBIT, kassaflöde, avkastning på investerat kapital eller liknande nyckeltal eller hållbarhetsmål – ska vara utformade för att främja Volvokoncernens strategi och långsiktiga värdeskapande samt stärka kopplingen mellan uppnådda prestationsmål och utfall. Kriterierna för kortfristig och långfristig rörlig ersättning ska fastställas årligen av styrelsen, och i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts ska bedömas över årliga mätperioder. 

I vilken utsträckning kriterierna för tilldelning av rörlig ersättning har uppfyllts ska fastställas när den relevanta mätperioden avslutats. Styrelsen ansvarar för att fastställa rörlig ersättning till samtliga ledande befattningshavare. 

Återbetalning och justeringar

Ledande befattningshavare som deltar i Volvokoncernens nuvarande kortfristiga och långfristiga incitamentsprogram är skyldiga att, under vissa omständigheter och under viss tid, återbetala hela eller delar av redan utbetalad rörlig ersättning om utbetalning skett av misstag eller baserats på avsiktligt förfalskad data eller i händelse av en väsentlig justering av Volvokoncernens finansiella resultat. Vidare får styrelsen besluta om ändringar av utbetalningar enligt incitamentsprogram (innan utbetalning skett) när extraordinära omständigheter föreligger eller för att justera för oförutsedda engångshändelser.  


Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har styrelsen beaktat att de förmåner som erbjuds till ledande befattningshavare behöver ligga i linje med de allmänna strukturer som tillämpas för AB Volvos anställda, på nivåer som är konkurrenskraftiga på marknaden. Således har lön och anställningsvillkor för andra anställda inom AB Volvo beaktats genom att information om detta inkluderats i ersättningskommitténs och styrelsens beslutsunderlag vid bedömningen av om dessa riktlinjer och de begränsningar som följer av dem är rimliga.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat en ersättningskommitté. I kommitténs uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid bolagsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningskommittén ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom koncernen. Ersättningskommitténs ledamöter är oberoende i förhållande till AB Volvo och dess bolagsledning. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.  

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Volvokoncernens långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa koncernens ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningskommitténs uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar eventuella beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna 

Till följd av ny lagstiftning beslutad under 2019 är riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som läggs fram för årsstämman 2020 mer detaljerade än tidigare. Dessutom får kortfristig och långfristig ersättning kopplas till rörelseresultat, kassaflöde och avkastning på investerat kapital eller liknande nyckeltal eller hållbarhetsmål, i stället för som tidigare endast rörelseresultat och kassaflöde. 

Punkt 18: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. En ny paragraf föreslås införas i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman. Vidare föreslås ett antal redaktionella ändringar samt att bolagsordningen tar höjd för lagändringar. De föreslagna ändringarna följer nedan.

 

Nuvarande lydelse                                                          Föreslagen lydelse
§ 1

Bolagets firma är Aktiebolaget Volvo. Bolaget är publikt (publ).
§ 1

Bolagets firma företagsnamn är Aktiebolaget Volvo. Bolaget är publikt (publ).
§ 8

Bolagsstämma skall hållas på någon av följande orter efter styrelsens bestämmande, nämligen Göteborg, Malmö eller Stockholm.

Aktieägare, som vill deltaga i bolagsstämma, skall anmäla sig hos bolaget före kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
Då bolaget är avstämningsbolag, tillkommer rätten att deltaga i bolagsstämma den som upptagits såsom aktieägare i den utskrift eller annan framställning av aktieboken, som avses i 7 kap., 28 §, 3 st. aktiebolagslagen och som avser förhållandena fem vardagar före bolagsstämman.

§ 8

Bolagsstämma skall hållas på någon av följande orter efter styrelsens bestämmande, nämligen Göteborg, Malmö eller Stockholm.

Aktieägare, som vill deltaga i bolagsstämma, skall anmäla sig hos bolaget före kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Då bolaget är avstämningsbolag, tillkommer rätten att deltaga i bolagsstämma den som upptagits såsom aktieägare i den utskrift eller annan framställning av aktieboken, som avses i 7 kap., 28 §, 3 st. aktiebolagslagen och som avser förhållandena fem vardagar före bolagsstämman.

 § 10

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
§ 11

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag en (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Eftersom det föreslås att lägga in en ny paragraf 10 föreslås omnumrering ske, gamla § 10 blir § 11 och gamla § 11 blir § 12.

Punkt 19: Bolaget innehar cirka 95 miljoner egna aktier. Eftersom styrelsen bedömer att det saknas behov av att inneha egna aktier föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med indragning av egna aktier samt en fondemission i syfte att återställa aktiekapitalet, i enlighet med punkterna (A) – (B) nedan. Besluten är villkorade av varandra och föreslås därför antas i ett sammanhang. 

(A)    Minskning av aktiekapitalet med indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 
113.961.763,2 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras genom indragning av 20.728.135 aktier av serie A och 74.240.001 aktier av serie B som innehas av bolaget. 

(B)    Fondemission utan utgivande av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med 
122.007.125,04 kronor genom överföring från fritt eget kapital (enligt bolagets balansräkning som fastställs av årsstämman 2020). Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.


Punkt 20: Förslag från aktieägaren Carl Axel Bruno om att årsstämman ska besluta om en begränsning av bolagets betalningar till stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola till maximalt 4 miljoner kronor per år. 

Majoritetsregler
För giltigt beslut av årsstämman avseende punkt 18 och 19 fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.  

Handlingar
Valberedningens fullständiga förslag och dess motiverade yttrande, styrelsens fullständiga förslag avseende punkten 18, styrelsens fullständiga förslag samt revisorns och styrelsens yttranden under punkten 19 och skrivelse från aktieägaren Carl Axel Bruno avseende punkten 20, finns tillgängliga på www.volvokoncernen.se och www.volvogroup.com

Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på www.volvokoncernen.se och www.volvogroup.com samt på AB Volvos huvudkontor, Gropegårdsgatan 2, Göteborg. 

Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 2.128.420.220, varav 476.411.301 aktier av serie A (1 röst per A-aktie) och 1.652.008.919 aktier av serie B (1/10 röst per B-aktie). Det totala antalet röster uppgick till 641.612.192,9. Bolagets innehav av egna aktier uppgick till 94.968.136, varav 20.728.135 aktier av serie A och 74.240.001 aktier av serie B, motsvarande 28.152.135,1 röster. Bolaget får inte rösta för egna aktier.


Upplysningar på stämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Rätt att delta i årsstämman
Rätt att delta i AB Volvos årsstämma har den som dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 april 2020, dels senast den 2 april 2020 till AB Volvo anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, låta ägarregistrera dessa aktier i eget namn. Sådan ägarregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd den 2 april 2020 och bör därför begäras i god tid före den 2 april 2020 hos den som förvaltar aktierna. Förvaltare brukar debitera en avgift för denna åtgärd.

Anmälan
Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras: 
•  per telefon 020-39 14 50 eller 08-402 90 76 (måndag-fredag kl. 08.30-16.00)
•  per post till AB Volvo (publ), ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm
•  på AB Volvos hemsida; www.volvokoncernen.se och www.volvogroup.com 

Vid anmälan bör aktieägare uppge:
•  namn
•  personnummer (organisationsnummer) 
•  adress och telefonnummer
•  namn och personnummer avseende eventuellt ombud
•  antal eventuellt medföljande biträde/n (högst två stycken)

Aktieägare som vill delta i årsstämman måste ha anmält detta senast den 2 april 2020. Om biträde/n önskas medföras ska anmälan om antalet göras enligt ovan. 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.com. Fullmakten i original bör insändas till bolaget på ovan angivna adress i god tid före årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom ombud också måste anmäla sig till bolaget enligt ovanstående instruktion samt vara upptagen som aktieägare i aktieboken den 2 april 2020. 

Behandling av personuppgifter 
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. AB Volvo (publ) har organisationsnummer 556012-5790 och säte i Göteborg.

Övrigt
Konserthusets huvudentré öppnar kl 13.30. Lättare förtäring kommer att serveras i foajén före årsstämman. 

Göteborg i mars 2020

AB Volvo (publ)    

Styrelsen

To English speaking shareholders
The notice to attend the Annual General Meeting is available in English on www.volvogroup.com 

 

Form background image

Prenumerationsservice

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release