Volvokoncernen – det tredje kvartalet 2020

”Under Q3 ökade utnyttjandet av lastbilar och maskiner successivt när COVID-19-restriktionerna lättades. Mot slutet av kvartalet var transportaktiviteten tillbaka på ungefär samma nivå som för ett år sedan på de flesta marknader. Detta ledde till en förbättrad framtidstro bland våra kunder, vilket återspeglas i ökad orderingång på lastbilar, motorer och anläggningsmaskiner samt en successivt förbättrad serviceaffär. Under de senaste två kvartalen har vår organisation och våra affärspartners visat stor volymflexibilitet genom att först hantera en dramatisk volymnedgång och sedan en snabb återhämtning med bibehållen god produktivitet. Den svaga orderingången under föregående kvartal påverkade dock koncernens nettoomsättning i Q3, som uppgick till 76,9 miljarder kronor – 16% lägre än för ett år sedan justerat för valuta. Vår serviceverksamhet är mer stabil, med valutajusterade intäkter som minskade med bara 1% jämfört med Q3 föregående år och med en sekventiell förbättring. Trots försäljningsminskningen åstadkom vi en justerad rörelsemarginal på 9,4% (11,0) tack vare kraftiga kostnadsbesparingar”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
1860x1050-volvo-trucks-vnr-lights

•    I Q3 2020 uppgick nettoomsättningen till 76,9 miljarder kronor (98,7). Justerat för valutakursförändringar sjönk nettoomsättningen med 16%.

•    Det justerade rörelseresultatet uppgick till 7.217 Mkr (10.885), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 9,4% (11,0).

•    Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 7.508 Mkr (10.885).

•    Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet om 1.499 Mkr.

•    Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,81 kronor (3,67).

•    Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten var positivt med 11.712 Mkr (1.831).

 

Telefonkonferens för press och analytiker. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information finns under Aktieägare på Volvokoncernens hemsida.

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 16 oktober 2020. 

 

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations
405 08 Göteborg
Tel 031-66 00 00
www.volvogroup.se

Kontaktuppgifter Media Relations:
Claes Eliasson              0765-53 72 29

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson       0739-02 25 22
Johan Bartler                0739-02 21 93
Anders Christensson    0765-53 59 66

 

16 oktober, 2020
 

För mer information, gå till volvogroup.se
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Download

Form background image

Prenumerationsservice

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release