Volvokoncernen – det första kvartalet 2022

”Den ekonomiska aktiviteten var fortsatt god under Q1 2022 med höga transportvolymer och bra byggaktivitet på de flesta marknader. Vi ökade försäljningen och förbättrade lönsamheten. Vår nettoomsättning steg med 12% till 105,3 miljarder kronor. Den höga affärsaktiviteten i kombination med vår växande portfölj av servicekontrakt gav en fortsatt god tillväxt i serviceaffären, som steg med 19%. Det justerade rörelseresultatet ökade till 12,7 miljarder kronor (11,8) och vi åstadkom en justerad rörelsemarginal på 12,0% (12,6) trots utmaningar i leveranskedjan”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
Volvokoncernen – det första kvartalet 2022

  • Under Q1 2022 ökade nettoomsättningen med 12% till 105,3 miljarder kronor (94,0). Justerat för valutakursförändringar och avyttringen av UD Trucks var ökningen 11%.
  • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 12.681 Mkr (11.821), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 12,0% (12,6).
  • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 8.556 Mkr (12.067), inklusive en negativ effekt från en reservering av tillgångar relaterade till Ryssland uppgående till 4.125 Mkr.
  • Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 1.267 Mkr.
  • Resultatet per aktie uppgick till 3.46 kronor (4.35).
  • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till -5.400 Mkr (5.665).
  • Avkastning på sysselsatt kapital i Industriverksamheten på 25,3% (17,1).

Telefonkonferens för press och analytiker. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund.

Mer information, inklusive en intervju med vd och koncernchef Martin Lundstedt, finns på https://www.volvogroup.com/se/investors.html

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 22 april 2022.

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations  
SE-405 08 Göteborg, Sweden
Tel 031 66 00 00  
www.volvogroup.com

Kontaktuppgifter Media Relations:
Claes Eliasson 0765 53 72 29

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson 0739 02 25 22
Johan Bartler 0739 02 21 93
Anders Christensson 0765 53 59 66

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 95 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2021 uppgick nettoförsäljningen till cirka 372 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Dokument

volvo-q1-2022-sve Format PDF Size 1 MB
Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release