Volvokoncernen – det andra kvartalet 2022

”Volvokoncernen fortsatte att utvecklas väl under Q2 2022 med stark tillväxt och förbättrad lönsamhet. Vi ökade vår nettoomsättning med 31% till 118,9 miljarder kronor med bra fart både i försäljningen av fordon och i serviceverksamheten. Det justerade rörelseresultatet steg till 13,7 miljarder kronor (9,7) och vi uppnådde en justerad rörelsemarginal på 11,6% (10,7). Även under detta kvartal har vi haft extra kostnader relaterade till störningar i leveranskedjan samt högre materialkostnader och har fortsatt att arbeta proaktivt och framgångsrikt med prishantering för att mildra dessa effekter. Vår avkastning på sysselsatt kapital nådde 26,8% (23,4)”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
1860x1050-news-common-volvo-sign
  • Under Q2 2022 ökade nettoomsättningen med 31% till 118,9 miljarder kronor (90,6). Justerat för valutakursförändringar var ökningen 20%.
  • Det justerade rörelseresultatet2 uppgick till 13.745 Mkr (9.730), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 11,6% (10,7).
  • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 13.745 Mkr (11.384).
  • Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 2.769 Mkr.
  • Resultatet per aktie uppgick till 5,14 kronor (4,38).
  • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 7.199 Mkr (5.932).
  • Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten var 26,8% (23,4).

Telefonkonferens för press och analytiker. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund.

19 juli, 2022

Mer information, inklusive en intervju med vd och koncernchef Martin Lundstedt, finns på https://www.volvogroup.com/se/investors.html

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations
SE-405 08 Göteborg, Sweden
Tel 031 66 00 00
www.volvogroup.com

Kontaktuppgifter Media Relations:
Claes Eliasson / 0765 53 72 29

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson / 0739 02 25 22
Johan Bartler / 0739 02 21 93
Anders Christensson / 0765 53 59 66

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 19 juli 2022.

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 95 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2021 uppgick nettoförsäljningen till cirka 372 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release