Volvokoncernen – det tredje kvartalet 2022

”Under Q3 2022 fortsatte Volvokoncernens starka tillväxt. Vi ökade vår nettoomsättning med 35% till 114,9 miljarder kronor med en god utveckling för både försäljningen av fordon och i serviceverksamheten. Det justerade rörelseresultatet steg till 11,9 miljarder kronor (9,4) med en justerad rörelsemarginal på 10,3% (11,0). En minskning av rörelsekapitalet bidrog till ett starkt operativt kassaflöde på 14,6 miljarder kronor (-5,7) i Industriverksamheten. Avkastningen på sysselsatt kapital förbättrades till 27,4% (25,6)”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
  •  Under Q3 2022 ökade nettoomsättningen med 35% till 114,9 miljarder kronor (85,3). Justerat för valutakursförändringar var ökningen 21%.
  • Både det justerade och rapporterade rörelseresultatet2 uppgick till 11.869 Mkr (9.403), motsvarande en rörelsemarginal på 10,3% (11,0).
  • Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 2.417 Mkr.
  •   Resultatet per aktie uppgick till 4,24 kronor (3,47).
  •   Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 14.611 Mkr (-5.735).
  •   Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten uppgick till 27,4% (25,6).
  •   Serieproduktion av tunga, 44-tons elektriska lastbilar påbörjad.

 

Telefonkonferens för press och analytiker. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund.

Mer information, inklusive en intervju med vd och koncernchef Martin Lundstedt, finns på https://www.volvogroup.com/se/investors.html 

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 20 oktober 2022.

Form background image

Subscription Service