Volvokoncernen – det fjärde kvartalet och helåret 2022

”Under 2022 levererade Volvokoncernen en stark tillväxt samt god lönsamhet och bra kassaflöde. För helåret ökade vi nettoomsättningen med över 100 miljarder kronor till 473 miljarder kronor och det justerade rörelseresultatet till 50,5 miljarder kronor (41,0). Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 10,7% (11,0). Vi genererade ett starkt operativt kassaflöde på 35,3 miljarder kronor (29,4) och avslutade året med en nettokassa på 73,9 miljarder kronor i Industrirörelsen, exklusive pensions- och leasingskulder. Vår starka finansiella ställning gör att vi kan fortsätta ge god avkastning till våra aktieägare och samtidigt investera i omvandlingen av våra branscher. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 7,00 kronor per aktie och en extra utdelning om 7,00 kronor per aktie”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
1860x1050-q4-report-2022

DET FJÄRDE KVARTALET 2022

 • Under Q4 2022 ökade nettoomsättningen med 31% till 134,3 miljarder kronor (102,4). Justerat för valutakursförändringar steg nettoomsättningen med 17%.
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 12.171 Mkr (10.060), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 9,1% (9,8). Det justerade rörelseresultatet exkluderar kostnader på 630 Mkr relaterade till anspråk som härrör från EU-kommissionens förlikningsbeslut om överträdelse av konkurrensreglerna 2016.
 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 11.541 Mkr (10.219).
 • Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 1.826 Mkr.
 • Resultatet per aktie uppgick till 3,26 kronor (3,93).
 • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 18.918 Mkr (23.579).

HELÅRET 2022

 • För helåret uppgick nettoomsättningen till 473,5 miljarder kronor (372,2).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 50.467 Mkr (41.015) med en justerad rörelsemarginal på 10,7% (11,0).
 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 45.712 Mkr (43.074).
 • Resultatet per aktie uppgick till 16.09 kronor (16,12).
 • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 35.327 Mkr (29.440)
 • Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten uppgick till 27,4% (25,3).
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 7,00 kronor per aktie och en extra utdelning på 7,00 kronor per aktie


Telefonkonferens för press och analytiker. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund.

Mer information, inklusive en intervju med vd och koncernchef Martin Lundstedt, finns på www.volvogroup.com/se/investors.html26 januari, 2023Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations
405 08 Göteborg, Sweden
Tel. 031-66 00 00

www.volvogroup.com

Kontaktuppgifter Media Relations:
Claes Eliasson                  0765-53 72 29

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson        0739-02 25 22
Johan Bartler                   0739-02 21 93
Anders Christensson      0765-53 59 66

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 26 januari 2023.


För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 95 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2021 uppgick nettoförsäljningen till cirka 372 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter