Väsentliga frågor

Vår väsentlighetsmodell beskriver de relevanta sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter vi adresserar och rapporterar på genom vår Enterprise Risk Management (ERM), Års- och hållberhetsredovisning samt GRI-index. Vi värderar deras påverkan på affären och betydelse for våra intressenter. Volvokoncernens viktigaste intressentgrupper är kunder, medarbetare och investerare samt samhället, leverantörer och andra affärspartners. 

Vår väsentlighetsprocess

Vi har identifierat våra mest väsentliga frågor för intressentengagemang genom att beakta globala utmaningar och att använda feedback från interna workshops och intressentdialoger. Vi har identifierat 17 områden baserat på påverkan på vår affär och väsentlighet för våra intressenter. Dessa områden har validerats med Volvo koncernens ledning och rapporteras årligen i vår Års- och hållbarhetsredovisning och GRI-index.

Våra väsentliga frågor

GRI-rapport

För ytterligare information om väsentlighetsprocessen, inklusive hantering av intressenter och var påverkan sker i värdekedjan samt definitioner av alla aspekter, se vår GRI-rapport.

Kontrollerat risktagande

Vart och ett av Volvokoncernens affärsområden är ansvarigt for sin egen riskhantering. Därutöver arbetar Volvokoncernen med Enterprise Risk Management (ERM), som ar en systematisk och strukturerad process for att rapportera och analysera riskbedömningar och åtgärder för att hantera riskerna samt uppföljning av de risker som kan påverka koncernens affärsverksamhet. Syftet med ERM-processen ar att förbättra affärsverksamheten och minimera kostnaderna for hanteringen av riskerna, och därigenom skydda koncernens företagsvärde samt öka värdet på och skydda koncernens tillgångar.

Läs mer om risker och osäkerhetsfaktorer