Miljö och resurser

Som OEM-tillverkare och tjänstleverantör antar vi utmaningen att tillgodose samhällets behov av transport-, mobilitets- och infrastrukturlösningar både på väg och i terräng. Detta gör vi med största respekt för de ändliga resurser som vår planet kan ge oss på ett hållbart sätt.

I vår miljöpolicy har vi fastställt principerna

och grunden för hur vi ska arbeta

  •  Vi minskar miljöpåverkan kontinuerligt under hela livscykeln för att möjliggöra ökad hållbarhet och framgång för kunden.
  • Vi uppvisar ansvarsfull miljöomsorg oavsett var vi bedriver vår verksamhet och bygger upp ett förtroende genom att följa vår uppförandekod.
  • Vi minimerar vår resursanvändning, våra utsläpp och vårt avfall och tar vara på de möjligheter som står till vårt förfogande för att ställa om till en cirkulär ekonomi och förbättra vår konkurrenskraft ännu mer.

Ett hållbart transportsystem

Effektiva transporter är en viktig faktor om vi ska kunna nå de globala klimatambitionerna. Våra fordon med låga utsläpp kan hjälpa våra kunder att uppnå sina ambitiösa miljömål, men för att bli klimatneutrala måste transporteffektiviteten öka. Enligt de scenarier vi ställt upp kommer transport- och infrastrukturprojekten öka kraftigt de närmaste tio åren. Detta ställer oerhört höga krav på miljöprestandan inom hela transportsystemet.

Läs mer om våra kundlösningar här

Omställningen till en cirkulär ekonomi

Världens naturtillgångar är begränsade. Ändå förväntas den ekonomiska aktiviteten öka markant både kortsiktigt och långsiktigt. För Volvokoncernens del kan det här betyda att ett ökat fokus på cirkularitet resulterar i förbättrad resurseffektivitet och stora möjligheter till kostnadsbesparingar.
I begreppet cirkularitet inryms flera aspekter och vi kan bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi på många sätt.
Vårt viktigaste uppdrag här bygger på strategier som sträcker sig över nästan ett helt sekel. Vi arbetar med att utöka produkternas livscykler. Vi återanvänder det som går att återanvända. Vi återvinner vårt eget avfall och minskar hela tiden miljöpåverkan från såväl våra produkter i bruk och som vår verksamhet.

Designfas

Vår möjlighet att påverka livscyklerna och hållbarhetsprofilerna för våra produkter är som störst under den tidiga designfasen. Det här kräver ett synsätt som innebär en noggrann övervägning av användningen av material, tekniker och affärsmodeller redan under den inledande designfasen.
Cirkulär design tar hänsyn till en mängd olika faktorer under hela livscykeln, till exempel att minska användningen av eller helt undvika vissa material, förlänga livslängden med hjälp av underhåll och reparationer och återanvända eller återvinna såväl material vid livscykelns slut som förpackningsmaterial. Det kan även innebära att nya affärsmodeller tas fram för att allt ovan ska kunna genomföras.

Förnybara energikällor

En åtgärd som ger verkningsfullt resultat är att ersätta fossilbaserad energi med förnybara energikällor som vindkraft, solenergi, biomassa och biobränslen. Volvokoncernen har produktionsanläggningar i 18 länder och verksamhet på cirka 100 platser i världen. För närvarande har vi sex certifierade anläggningar som till 100 % drivs med förnybar energi och ett flertal anläggningar som till viss del drivs med förnybara energikällor.
Förnybar energi finns ännu inte tillgänglig på alla marknader men vi räknar med att utbudet kommer öka runtom i världen. Förnybar energi är alltid vårt förstahandsval när den finns tillgänglig till godtagbara prisvillkor.
Under 2022 kom 48 % av all energi som förbrukades inom Volvokoncernens verksamhet (av produktionen, teknikcentren, lagren och återförsäljaranläggningarna) från förnybara energikällor.
Med 2019 som referensår omfattar våra vetenskapsbaserade mål att minska våra Scope 1- och Scope 2-utsläpp (de som kommer från vår verksamhet och från vår försörjningskedja) med 50 % till år 2030.
Det här målet är satt med sikte på 1,5 °C-målet i Parisavtalet och gäller i hela vår globala organisation.

Minskar miljöavtrycket i verksamheten

Våra vetenskapsbaserade mål omfattar mer än 95 % av våra utsläpp av växthusgaser, vilket har bedömts som det miljöområde där vi kan göra störst skillnad. Det faser som ingår i de här 95 procenten är vår produktion och kundernas användning. Miljöavtrycket från vår verksamhet är relativt litet jämfört med det avtryck som uppstår under våra produkters användande (mindre än 1 % av alla våra inventerade utsläpp). Då vi driver våra produktionsanläggningar över tid kommer alla besparingar vi uppnår ändå göra skillnad. I vår strävan efter hållbarare produktion minskar vi hela tiden mängden avfall och utsläpp, optimerar vår vattenanvändning och förbättrar vår hantering av lösningsmedel, oljor och kemikalier.

Inget deponiavfall från operativa verksamheten

Kapaciteten i den industriella tillverkningen har optimerats genom det gångna århundradet och vi arbetar ständigt med att finna nya vägar för att effektivisera den operativa verksamheten. Det inbegriper förstås förbättringar på säkerhets-, kvalitets- och miljöområdena också. Något som är centralt för allt är ändå att minska vårt svinn och avfall. Volvokoncernens har som mål att år 2025 ska 55 anläggningar inte ha något deponiavfall. Vid årsskiftet (2021) hade vi kommit upp i 16 stycken.
Men det handlar inte bara om deponiavfall. Vi har infört en avfallstrappa och försöker hitta sätt att ständigt ta oss uppåt från deponering till återvinning, kompostering eller återanvändning.

Materialteknik

Volvo Materialteknik är en avdelning med specialister på området materialvetenskap och materialteknik och bistår Volvokoncernen, Volvo Cars och andra externa kunder.

Materialteknik

Återanvändning och fabriksrenovering

Vi har utfört fabriksrenovering i 70 år och kommer fortsätta utveckla processerna för att förlänga delars och komponenters livslängd. Med fabriksrenovering blir delarnas ibland väldigt komplexa värdekedjor kortare, och avsevärt mindre material och energi går åt jämfört med vid nytillverkning. Ändå motsvarar en fabriksrenoverad del alltid de höga kvalitetskraven på slutprodukten. Vårt program för fabriksrenovering omfattar främst motorer, filter, växellådor och drivlinor, men målsättningen är att utöka programmet till att så småningom omfatta fler marknader och komponenter.

Fabriksrenovering innebär att en produkt eller komponent får nytt liv. Möjligheten är också stor att återanvända och förlänga en produkts livslängd genom tjänster av hög kvalitet och försäljning av begagnade produkter. Som en del av det här arbetet tar vi emot begagnade fordon och maskiner, renovera upp dem och optimera dem så att de kan användas igen eller få en helt ny uppgift, som till exempel Renault Trucks som erbjuder begagnade fordon.

Ämnen som inger betänkligheter och material med knapp tillgång

En del av de material som används i våra produkter råder det endast knapp tillgång på och andra material och ämnen kan vara farliga. I samarbete med våra intressenter och i överenskommelse med REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) utvärderar Volvokoncernen i förebyggande syfte olika alternativ i konstruktions- och leveransprocesserna för att minimera och eliminera användningen av material med knapp tillgång och ämnen som inger betänkligheter.

Volvokoncernen köper in råmaterial och komponenter från ett stort antal externa leverantörer som uppfyller kraven i REACH:s riktlinjer. En säker hantering i en hållbar värdekedja grundas på identifiering.

Även om vi har varit progressiva i vårt arbete med att identifiera de material och ämnen som bör undvikas ökar antalet spårbara material och ämnen för vart år. Interna policyer och rutiner utgör viktiga verktyg för att hantera och spåra material och ämnen som inger betänkligheter.

Tillgången till vissa material är begränsad, vilket kan ge upphov till en mängd problem som höga priser och ökad risk för brott mot de mänskliga rättigheterna, föroreningar av miljön eller andra former av bedrägligt beteende. Särskild uppmärksamhet på detta krävs i samband med brytning av mineraler i konfliktdrabbade områden och andra högriskområden.

Vi håller på att införa ett särskilt leverantörsprogram för hållbara mineraler, just nu med inriktning mot tenn, volfram, tantal, guld och kobolt, för att underlätta våra inköp av material på ett ansvarstagande sätt. Programmet bygger på OECD:s femstegsramverk – Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas – samt verktygen i RMI (Responsible Minerals Initiative) som Volvokoncernen är medlem i.

Läs mer om vårt program för mänskliga rättigheter här

Miljörelaterade nyckeltal över tid2022202120202019
Energianvändning, GWh2,3672,4372,1582,372
Varav förnybar energi48%40%37%35%
Direkta växthusgasutsläpp, CO₂e, Scope 1 x1000 ton; ton243252211250
Indirekta växthusgasutsläpp, CO₂e Scope 2, x1000 ton81115121125
Scope 1 och Scope 2 totalt CO₂e x1000 ton324367332375
Indirekta växthusgasutsläpp, CO₂e Scope 3.11, (sålda produkters användande), x1 000 000 ton287286241323
Vattenanvändning, x1000 m³4,5664,6284,8655,389
Kväveoxidutsläpp, NOx, ton 223198221190289
Utsläpp av lösningsmedel, ton1,3981,3091,2241,406
Utsläpp av svaveldioxid, SOx, ton2.9     5   3.7  8.5
Farligt avfall, ton36,80053,31451,71250,909
Nettoförsäljning från industriell verksamhet, md SEK459.7361.1326.5418.4
Nettoförsäljning koncernen, inklusive finansiella tjänster473.5372.2338.4431.9
Levererade enheter    
Lastbilar232,558202,458166,841232,769
Bussar5,8154,5226,2159,731
Anläggningsmaskiner80,90999,87193,76086,885

Återvinning och återanvändning i våra profilprodukter

På Volvokoncernen strävar vi efter att välja en hållbarare väg framåt. Det är en princip vi följer över hela linjen, även när vi producerar våra profilprodukter. I videon här nedan kan du se hur vi arbetar med återvunnen bomull i vår kollektion.

Läs mer om vår kollektion av profilprodukter