×

Respektera mänskliga rättigheter

Volvokoncernen har åtagit sig att respektera mänskliga rättigheter. Det handlar inte bara om kollegerna i vår verksamhet utan även om människor i närliggande samhällen, hos leverantörer och andra som kan påverkas av användningen av våra produkter och lösningar. Respekt för och en helhetssyn på mänskliga rättigheter utgör viktiga faktorer för att nå FN:s mål för hållbar utveckling till 2030.

Vårt ansvar för att respektera mänskliga rättigheter omfattar även stödet för och erkännandet av följande internationella fördrag om mänskliga rättigheter:

Volvokoncernens styrningsmodell för mänskliga rättigheter bygger på tvärfunktionella styrningsforum och arbetsgrupper. Allt övervakas av en ledning för mänskliga rättigheter som är sammansatt av relevanta medlemmar från vår koncernledning. Våra koncernfunktioner, till exempel Corporate Responsibility, Legal and Compliance och Human Resources, identifierar, utvärderar och övervakar tillsammans med våra lastbilsdivisioner och affärsområden risker relaterade till mänskliga rättigheter inom vår verksamhetsmiljö. 

Volvokoncernen efterlever även rapporteringskraven för mänskliga rättigheter enligt EU:s riktlinjer för icke-finansiell rapportering och UK Modern Slavery Act. Vi publicerar en årlig Modern Slavery Statement-rapport för relevanta bolag i Volvokoncernen.

Vår strategi för mänskliga rättigheter

Policyåtagande

Volvokoncernens uppförandekod, uppförandekod för leverantörer och andra policyer på koncernnivå återspeglar vårt åtagande att respektera mänskliga rättigheter. Dessa vägledande dokument om vår strategi för mänskliga rättigheter fastställer och kommunicerar våra förväntningar angående: 

  • Ömsesidig respekt
  • Icke-diskriminering
  • Säkra och hälsosamma arbetsplatser
  • Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar
  • Arbetstider och löner 
  • Nolltolerans mot modernt slaveri och barnarbete

Vi anser att dessa för närvarande är de mest relevanta människorättsfrågorna för Volvokoncernen och fortsätter vårt arbete med att identifiera övriga frågor som kan bli relevanta. Dessa ämnen ingår dessutom i den obligatoriska utbildningen om Volvokoncernens uppförandekod som alla medarbetare genomgår.

Granskingar (due-diligence) av mänskliga rättigheter i hela värdekedjan

Volvokoncernens arbete med granskning och förbättring av mänskliga rättigheter fokuseras mot de områden i värdekedjan där vi tror att riskerna att människor skadas är störst – vår egen verksamhet, försörjningskedjan, strategiska affärspartners och vissa försäljningstransaktioner. Vi tar dessutom hänsyn till de mänskliga rättigheterna avseende risknivåer i arbetet i olika länder/regioner, risker för inköpskategorier eller försäljningssegment och möjliga problem som våra medarbetare och externa intressenter uppmärksammar oss på.

Vår egen verksamhet

Granskningarna av mänskliga rättigheter i vår egen verksamhet syftar till att identifiera faktiska och möjliga negativa mänskliga rättigheter som kan drabba våra medarbetare, konsulter och leverantörer av tjänster till våra anläggningar. Vi genomför bland annat övergripande riskbedömningar förknippade med mänskliga rättigheter på lands- och sektornivå, egenutvärderingar och personliga workshoppar med lokala ledningar, personliga diskussioner med medarbetare, leverantörer av tjänster till våra anläggningar, fackföreningsrepresentanter och, vid behov, eventuella personliga diskussioner med andra intressenter.

Resultaten av samtliga granskningar av mänskliga rättigheter på landsnivå kommuniceras till relevanta medlemmar i vår koncernledning och handlingsplaner för identifierade förbättringsområden med tydligt ägande och förankring hos den lokala ledningen tas fram. Vår målsättning är att senast 2025 genomföra granskningar av mänskliga rättigheter som omfattar all vår egen verksamhet i länder med förhöjd risk att de mänskliga rättigheterna inte efterföljs.

Leverantörskedjan

Vår uppförandekod för leverantörer beskriver Volvokoncernens minimikrav och ambitioner inom områden som mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet, ansvarsfulla inköp av råmaterial, miljöprestanda och affärsetik. Granskningen av mänskliga rättigheter i leverantörskedjan omfattar riskbedömning av leverantörer, granskningar på plats och utbildning av leverantörer i samarbete med DRIVE Sustainability – ett sektorövergripande samarbete för att skapa en mer hållbar värdekedja i fordonsbranschen.

Strategiska affärspartner

Förutom den egna tillverkningsverksamheten samarbetar Volvokoncernen även med privata affärspartner för att montera lastbilar på vissa platser i Afrika och Asien. Vi samarbetar även med ett antal påbyggare över hela världen som bygger busskarosser, anpassade till kundernas krav, med våra chassier som grund. Vi beaktar även hur vi kan stärka våra avtalsvillkor för mänskliga rättigheter och förbättra övergripande hållbarhetsgranskningar hos monteringspartner och påbyggare.

Säljavtal

Inom ramen för vårt program om ansvarsfull försäljning granskar vi förutom efterlevnaden även vissa säljavtal med avseende på risker relaterade till mänskliga rättigheter, miljöfaktorer och affärsetik. Dessa granskningar utförs främst när exportkreditföretag eller vissa privata försäkringsbolag är involverade i kreditgarantier i samband med kundfinansiering.

Säljavtal med identifierade risker eskaleras vanligtvis inom respektive affärsområde eller till koncernnivån för ytterligare överväganden och åtgärder. Vi diskuterar ofta och interagerar med de aktuella kunderna för att klargöra och mildra identifierade problem. Vi genomför även riskbedömningar med avseende på efterlevnad, rättsligt ansvar och företagsansvar för utvalda statliga säljavtal. Vi genomför även liknande riskbedömningar av andra säljavtal med hög risk med avseende på landet för användning, slutanvändaren och den förväntade slutanvändningen.

Rapportkanaler och tillgång till åtgärder

Våra rapporteringskanaler ger alla medarbetare och externa intressenter möjlighet att rapportera, i den utsträckning tillämplig lokal lagstiftning tillåter detta, alla fall av kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med Volvokoncernens verksamhet eller brott mot vår uppförandekod. Vi uppmanar dig att rapportera överträdelser eller misstänkta överträdelser av vår uppförandekod. Volvo Group Whistle, som hanteras av en fristående part, kan dessutom användas för att rapportera om överträdelser av vår uppförandekod.

Läs mer