Partnersamarbeten och politik

Volvokoncernen deltar aktivt i samtalet med intressenter för att utbyta åsikter och bidra med fakta. Vi är fast beslutna att fullgöra våra åtaganden när det gäller klimatmålen i Parisavtalet och leda vår bransch i omställningen till nettonollutsläpp.

För att uppnå våra ambitioner samarbetar vi över branscher och sektorer och deltar i olika initiativ och branschorganisationer.

Partnersamarbeten

Partnersamarbeten är viktigare än någonsin. För att driva utvecklingen av koldioxidneutrala transporter framåt har Volvokoncernen valt att gå med i ett antal mycket relevanta och viktiga initiativ för branschen, däribland: 

 • Science Based Targets-initiativet (SBTi) – ett partnersamarbete mellan CDP (Carbon Disclosure Project), FN:s Global Compact, WRI (World Resources Institute) och WWF (Världsnaturfonden). Syftet är att erbjuda tekniskt och sakkunnigt stöd och resurser åt företag som antar vetenskapsbaserade mål i linje med den senaste klimatforskningen.
 • Race to Zero – genom att ha förbundit oss till SBTi:s 1,5-gradersambition för företag blir vi också en del av det här globala FN-initiativet till en sund och hållbar omställning till noll koldioxidutsläpp som förhindrar framtida hot, skapar anständiga arbeten och öppnar upp för en inkluderande hållbar tillväxt.
 • First Movers Coalition – en ny plattform för företag som vill utnyttja sin köpkraft till att skapa en marknadsefterfrågan på teknik med låga koldioxidutsläpp. Volvo har undertecknat detta initiativ som en av grundarna till det.
 • Call on Carbon – ett samarbete för företagsledare som vill förmå beslutsfattare att höja priset på koldioxid.
 • H2Accelerate – ett branschsamarbete med syfte att skapa förutsättningarna för att lansera vätgasdrivna lastbilar i Europa som massmarknadsprodukt.
 • Energy Transition Commission – en global sammanslutning av energiaktörer från olika sektorer som ska se till att ha uppnått nettonollutsläpp till mitten av seklet.
 • Global Battery Alliance – en plattform för offentlig-privat samarbete som verkar för att skapa en hållbar värdekedja för batterier.
 • Responsible Minerals Initiative – en plattform för brett branschsamarbete som verkar för en ansvarsfull mineralförsörjning i globala försörjningskedjor. Man utvecklar och tillhandahåller verktyg och resurser som underlag till beslut om inköp för bättre överensstämmelse med gällande regler.

 

Riktlinjer
 

Volvokoncernens opinionsbildande arbete som bygger på riktlinjer som fastställts av Volvos koncernledning och ska främja ett horisontellt och vertikalt system och säkerställa att politiken

 1. är i linje med klimatmålen i Parisavtalet
 2. bygger på lika villkor för en rättvis och fri handel
 3. stöder teknikneutralitet och globala standarder
 4. säkrar långsiktiga förutsättningar för tydlighet och förutsägbarhet.

Politik

Volvokoncernen vill vara delaktig i politiska och opinionsbildande processer som en trovärdig och pålitlig diskussionspartner. I detta avseende är det övergripande målet att ta ett socialt ansvar och på lång sikt harmoniera företagens och samhällets intressen.

 

Vi har satt upp mål med en ambition att alla fordon ska vara 100 % fria från fossila bränslen från år 2040. 

Politiska ramvillkor, en positiv investeringsmiljö och verktyg för finansiellt stöd för ny och innovativ teknik är en viktig grund för det här ambitiösa målet. Vi vill ha en dialog som bidrar till att forma hållbara transport- och infrastrukturlösningar och att vi gemensamt formar framtidens transporter. Därför verkar vi aktivt för att flera regelverk som påverkar geopolitiska frågor, handelsvillkor, miljön och klimatet ska bli bättre. Fokusområdena är följande:

Geopolitiska konsekvenser

Bedöma den hastiga och utmanande geopolitiska utvecklingen för att förutse politik och regelverk som påverkar Volvokoncernen med avseende på
 

 • säkerhet och försvar
 • energi och energiinfrastruktur
 •  kritiska råmaterial och komponenter
 • digital infrastruktur- och informationsstyrning
 • handeln.

 

Detta ska ge Volvokoncernen en stabil och harmonierad ställning för att kunna leda våra affärsområden och marknader och samtidigt vara en stark röst inom näringslivet.

Konkurrenskraft

Påverka det politiska läget genom att driva en hållbar ekonomisk tillväxt som hör tätt samman med globala, regionala och lokala marknader och förespråka en politik som stöder
 

 • ett förenklat regelverk och globala fordonsstandarder
 • innovation och företagsutveckling genom en rättvis och stabil styrning
 • enkla och förutsägbara regler för statligt stöd som främjar en omställning av marknaden och är i balans med den geopolitiska utvecklingen.

 

Detta ska främja lika konkurrensvillkor med begränsade administrativa omkostnader och harmonierade regelverk och politiska ramar. 

Utfasning av fossila bränslen

Driva en politikutveckling som stöder Volvokoncernens strategi för att fasa ut fossila bränslen genom att förespråka
 

 • hållbara energisystem som stöder omställningen av marknaden både för Volvokoncernens verksamhet och för kundernas behov.
 • en klimatneutral energiförsörjning och utbyggnad av infrastruktur för drivmedel och elektricitet, något över den förväntade efterfrågan på marknaden
 • enkla, koordinerade och förutsägbara politiska instrument för transport- och energisektorn som främjar marknadsacceptans och teknik med låga utsläpp.

Detta ska forma de affärsutvecklande riktlinjerna och regelverken genom ett faktabaserat och datadrivet systemarbete som påskyndar omställningen till klimatneutralitet.

 

Vi tillhandahåller också information om vilken typ av lobbyverksamhet vi bedriver och i vilken omfattningen i EU:s öppenhetsregister och i USA:s lobbyregister.

Länk till EU-registret (sök på ”Volvo Group”)

Länk till USA-registret (sök på ”Volvo Group North America LCC”)

 

Branschorganisationer

Utöver den direkta samverkan med politiska beslutsfattare och andra intressenter är Volvokoncernen också medlem i flera branschorganisationer världen över. Vi tror att vårt medlemskap i dessa organisationer är viktigt och att det kan innebära betydelsefulla fördelar för vårt företag och vår bransch. De flesta av dessa branschorganisationer har mycket på sin agenda men vi försöker utnyttja vårt medlemskap till att stödja de högre klimatmålen i Parisavtalet. 

I vår årsredovisning listar vi organisationer vi är medlemmar i (pdf, 180 kB) (ett urval).

Medlemskapet innehas av Volvokoncernens affärsområden lokalt eller ledningsgrupper på landsnivå på de marknader som koncernen har sin huvudsakliga verksamhet. Våra medlemskap utvärderas årligen för att säkerställa att de inte motverkar Parisavtalet eller internationella standarder för mänskliga rättigheter.

Om en branschorganisation skulle avvika från Volvokoncernens hållning är det första steget att inleda en dialog med branschorganisationen i fråga. Organisationer som delvis ligger i linje med kraven ska inom en fastställd tid antingen ta ställning för eller ändra sin ställning i frågan, vid behov. I de fall en branschorganisation skulle avvika i betydande grad från Volvokoncernens hållning kommer vi utvärdera om vi ska avsluta vårt medlemskap.

Läs mer