Duurzaamheidsdoelen

Voor de Volvo Group bestaat duurzaamheid uit economische, ecologische en sociale dimensies. We werken aan oplossingen die al deze aspecten in overweging nemen. In 2001 sloot de Volvo Group zich aan bij het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties (VN) over verantwoord ondernemen. Hierdoor verplichten we ons om ons te houden aan de tien beginselen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding.  

 

In 2010 werd Volvo Group als eerste autofabrikant ter wereld door het World Wide Fund for Nature (WWF) goedgekeurd als lid van het Climate Savers-programma. Het Climate Savers-programma wil bedrijven erkennen die leiderschap laten zien op het gebied van klimaatoplossingen en verdere vooruitgang inspireren. De afgesproken doelen helpen ons om klimaatdoelen na te streven, zoals het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het bijdragen aan een maatschappij met een lagere uitstoot.

 

Streven van de Volvo Group voor 2015-2020 om emissies te verminderen en energie-efficiëntie te verhogen

• De energie-efficiëntie van de productie verbeteren door energiebesparende activiteiten van 150 GWh/jaar, overeenkomend met 8% van het totale energieverbruik.

• De CO2-emissies van producten over de totale levensduur verminderen met een cumulatieve besparing van minstens 40 miljoen ton.

• De betrokkenheid vergroten door op te treden als voorstander en aanjager van klimaatpositieve oplossingen in onze sector en in de gehele waardeketen.

• CO2-uitstoot per geproduceerde eenheid vrachtvervoer verlagen met 20%.

Follow-up van resultaten 2015-2018 (basisjaar 2013)

Producten: Activiteiten tussen 2015 en 2018 laten een CO2-reductie van 25 Mton zien tijdens de levensduur van producten.
Productie: Meer dan 800 energiebesparende activiteiten geïmplementeerd sinds 2015, die resulteren in een energiebesparing van 130 GWh/jaar.
Vervoer: De CO2-uitstoot van vrachtvervoer van de Volvo Groep per geproduceerde eenheid is in 2018 15% lager dan in 2015.
Hoogtepunten: 9 van de 14 initiatieven om de energie-efficiëntie te bevorderen en de waardeketen positief te beïnvloeden, zijn volbracht.

 

Milieuprestaties voor de productie van Volvo Group

 

Absolute waarden met betrekking tot de nettoverkoop20182017201620152014
Energieverbruik (GWh); MWh/SEK M)12,196; 5.82,068; 6.42,076; 7.12,077; 6.82,168; 7.9
Directe CO2-uitstoot, bereik 1 (1.000 ton, ton/SEK M)1223; 0.6207; 0.6211; 0.7220; 0.7231; 0.8
Indirecte CO2-uitstoot, bereik 2 (1.000 ton, ton/SEK M)1198; 0.5 192; 0.6196; 0.7192; 0.6218; 0.8
Waterverbruik (1.000 m3; m3/SEK M)4,870; 12.94,817; 14.94,430; 15.24,919; 16.24,982; 18.1
NOX-emissies (ton, kilo/SEK M)360; 1.0301; 0.9333; 1.1344; 1.3332; 1.2
Uitstoot van oplosmiddelen (ton, kilo/SEK M)2,148; 5.71,681; 5.21,792; 6.11,885; 6.22,472; 9.0
Uitstoot van zwaveldioxide (ton, kilo/SEK M)13.6; 0.0413.3; 0.0412.9; 0.0432.1; 0.137.9; 0.1
Gevaarlijk afval (ton, kilo/SEK M)38,601; 102.031,941; 98.627,649; 94.927,824; 91.624,944; 90.4
Nettoverkoop, in miljard SEK378.3323.8291.5303.6276.0
 1. Systeemgrenzen en emissiefactoren zijn vanaf 2012 herzien.

   

Onze hoogtepunten

In het kader van onze inzet voor Climate Savers treden we op als voorstander en aanjager van oplossingen die gunstig zijn voor het klimaat in onze bedrijfstak en in de gehele waardeketen. We hebben 14 initiatieven gestart om energiezuinigheid te bevorderen en de waardeketen positief te beïnvloeden.

 

 • De Volvo Group is samen met secretaris-generaal van de Verenigde Naties voorzitter van deadviesgroep voor duurzaam vervoer. In 2014 kondigde de VN het lidmaatschap aan van een adviesgroep op hoog niveau voor duurzaam vervoer. Deze groep doet aanbevelingen op het gebied van duurzaam vervoer op mondiaal, nationaal, lokaal en regionaal niveau.
 • Gebruik van herwinbare energie. Volvo Group neemt deel aan twee WWF-initiatieven: Corporate Renewable Energy Buyers' Principles voor de inkoop van herwinbare energie en rondetafelbijeenkomsten voor biobrandstoffen.
 • CO2-neutrale installatie in Azië. Volvo Group voert een onderzoek uit naar Volvo-faciliteiten in Azië en de mogelijkheden om over te schakelen op het gebruik van herwinbare energie.
 • Nieuwe, geavanceerde technologie voor trucks laten zien in prototypen
 • Volvo Group verhoogt de verkoop van brandstofbesparende apparaten.
 • Ontwikkeling van een motorprototype voor de toepassing met hybride technologie. Volvo Group ontwikkelt ten minste één off-road dieselmotortoepassing met hybride technologie.
 • Verhogen van de toepassing van IPS voor maritieme, commerciële toepassingen. De IPS-technologie wordt verder ontwikkeld zodat deze kan worden ingezet voor meer brandstofbesparende toepassingen.
 • Het opstarten van een zogenaamd City Mobility-concept in ten minste vijf steden.
 •     ElectriCity: de start van een buslijn in Göteborg met volledig elektrische bussen en elektrische hybride bussen.
 •  Ondersteuning van de Construction Climate Challenge (CCC), een initiatief dat is gericht op het bevorderen van duurzaamheid in de gehele waardeketen van de bouwsector en op financiering van milieuonderzoek.
 • Optimalisatie van bouwlocaties door het ontwikkelen van een hulpmiddel waarmee klanten de efficiëntie voor bouwlocaties kunnen verbeteren. Zie Electric Site.
 •  We nemen het voortouw bij standaardisatie: deelname aan de werkzaamheden van de International Standardization Organization om een norm te ontwikkelen voor efficiënt brandstofgebruik in de sector voor bouwapparatuur.
 • Met geavanceerde technologische ontwikkeling en door veldtesten demonstreren we technologieën met een aanzienlijke verbetering van de brandstofefficiëntie.
 • Supplier Environmental Awarness: samenwerking met leveranciers ter verbetering van hun milieu-inspanningen.

Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN

Wij zijn van mening dat het inspelen op mondiale trends en uitdagingen, en de inzet voor betrouwbare en internationale kaders op het gebied van duurzaamheid belangrijke elementen zijn voor een verantwoordelijke en duurzame bedrijfsvoering. We ondersteunen de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG's) door verschillende activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de 17 SDG's.

 

 

GRI-index

De rapportage over duurzaamheid is opgenomen in ons jaarverslag en ons duurzaamheidsrapport. In onze GRI-index maken we de specifieke thema's bekend op het gebied van financiën, milieu en sociale duurzaamheid die van belang zijn voor de Volvo Group.

Duurzaamheidsdoelen

Voor de Volvo Group bestaat duurzaamheid uit economische, ecologische en sociale dimensies. We werken aan oplossingen die al deze aspecten in overweging nemen. In 2001 sloot de Volvo Group zich aan bij het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties (VN) over verantwoord ondernemen. Hierdoor verplichten we ons om ons te houden aan de tien beginselen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding.