Klimaatstrategie

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De Volvo Group is vastbesloten om onze toewijding aan de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs na te komen en onze sector te leiden in de transformatie naar een netto nulemissie van broeikasgassen tegen 2040. Dit is een enorme uitdaging voor de wereld en voor ons. Een van de belangrijkste zaken die we kunnen doen, is onze klanten helpen om hun uitstoot te verminderen. De ontwikkeling van producten en oplossingen die de CO2-voetafdruk verkleinen, is dan ook de eerste prioriteit in onze klimaatstrategie. In overeenstemming hiermee hebben we ambitieuze en baanbrekende doelstellingen bepaald die in lijn liggen met de nieuwste klimaatwetenschap over wat noodzakelijk wordt geacht om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 ⁰C boven het pre-industriële niveau. 

 

Onze doelstellingen met SBTi

Op wetenschap gebaseerde doelstellingen, mijlpalen die de weg wijzen naar netto nulemissies met 2019 als referentiejaar:

 

Scope 3 gebruiksfase, per segment:

Trucks: de uitstoot per voertuigkilometer tegen 2030 met 40 % verminderen

Bussen: de uitstoot per voertuigkilometer tegen 2030 met 40 % verminderen

Bouwmachines: de absolute uitstoot tegen 2030 met 30 % verminderen

Volvo Penta: de absolute uitstoot tegen 2034 met 37,5 % verminderen

 

Scope 1-2 directe en indirecte emissies:

Eigen activiteiten: de absolute uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50 % verminderen

 

Onze doelstellingen en methodologie zijn goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief. Over de voortgang met betrekking tot de doelstellingen en de totale uitstoot wordt verderop op deze pagina gerapporteerd. Wij blijven een transparante rapportering ontwikkelen en ons daarbij richten op de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Onze focus is om innovatieve en concurrerende oplossingen op de markt te brengen op gebieden waar wij de grootste impact kunnen hebben.

Focus om fossiele energie te vervangen door duurzame energie

Wanneer we klimaatdoelen en andere milieudoelstellingen vastleggen, houden we ook rekening met de impact van onze industriële activiteiten op het klimaat. Wij streven er voortdurend naar om afval en emissies te verminderen, het waterverbruik te optimaliseren en onze omgang met mogelijk gevaarlijke materialen te verbeteren. Om de broeikasgasuitstoot van onze activiteiten in de waardeketen tot nul terug te brengen, moeten wij fossiele energiebronnen vervangen door hernieuwbare energiebronnen met een lage broeikasgasuitstoot zoals wind-, zonne- en waterkracht.

Door een geoptimaliseerde wereldwijde voetafdruk in onze toeleveringsketen zal de doorlooptijd voor onze klanten verkorten en onze CO2-voetafdruk actief verminderen. Gesteund door onze klimaatstrategie streven we naar uitstekende kwaliteit en technologie tegen het best mogelijke commerciële aanbod bij de aankoop van een product, dienst of oplossing. We moedigen leveranciers ook aan om de uitstoot van broeikasgassen routinematig te beheersen, tot een minimum te beperken en, indien mogelijk, volledig terug te dringen. Op deze manier staan we open voor samenwerkingen met zakenpartners om samen een bijdrage te leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs en de wereldwijde klimaatdoelstellingen.

Op naar fossielvrij transport

We zijn ervan overtuigd dat het transport tegen 2050 fossielvrij zal zijn. Tegen dat jaar moeten we wereldwijd CO2-neutraal zijn om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Onze eerste prioriteit is het ontwikkelen van oplossingen die de CO2-voetafdruk van onze producten verkleinen. Om de transitie naar een fossielvrij transportsysteem mogelijk te maken, zijn allerlei oplossingen nodig. De Volvo Group focust zich vooral op:

  • Elektrificatie en waterstof
  • Duurzame biobrandstoffen
  • Oplossingen voor een optimale energie-efficiëntie en minder brandstofverbruik

Lees meer over fossielvrije transportoplossingen

Ecologische voetafdruk van bedrijfsactiviteiten

De ecologische voetafdruk van onze bedrijfsactiviteiten is relatief klein vergeleken met die van het gebruik van onze producten. Toch houden we voortdurend rekening met de impact op het klimaat en het milieu van onze industriële activiteiten via onze milieu- en klimaatstrategie. Om onze industriële voetafdruk te verkleinen, richten we ons vooral op energie, uitstoot, afval en chemicaliën.

Lees meer over onze ecologische voetafdruk 

Klimaatdoelstellingen en resultaten

Volvo Group heeft zich in november 2020 aan SBTi verbonden. In juni 2021 werden de doelstellingen goedgekeurd.

Er wordt bevestigd dat de doelstellingen in lijn zijn met de Business Ambition voor 1,5 °C, wat betekent dat de broeikasgasemissies van de waardeketen uiterlijk in 2050 tot nul zijn teruggebracht.

Gezien het uitgebreide gamma producten en activiteiten van de Volvo Group worden onze wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor verschillende onderdelen van onze activiteiten op verschillende manieren vastgesteld.

Voor trucks en bussen hebben wij als doel gesteld om de broeikasgasemissies voor de gebruiksfase met 40 % per voertuigkilometer te verminderen. Dit is de methode die door het SBTi voor de transportsector wordt voorgesteld.

Voor onze bouwmachines en Volvo Penta hebben we doelen gesteld om de uitstoot in absolute termen te verminderen.

Voor onze emissies van scope 1 en 2 (productie, technische centra, magazijnen en dealers) hebben wij ook een absoluut doel gesteld.

Deze mijlpaaldoelstellingen zijn door het SBTi goedgekeurd en zijn in overeenstemming met de ambitie voor 1,5 ⁰C. Ze worden verder ondersteund door plannen en doelstellingen op kortere termijn die per divisie en per business area kunnen verschillen.

 

Resultaat 2021
De berekende totale broeikasgasemissies door het gebruik van verkochte producten werden teruggebracht van ongeveer 323 miljoen ton in 2019 tot 286 miljoen ton in 2021. De Volvo Group heeft een reeks oplossingen met verbeterde energie- en brandstofefficiëntie geïntroduceerd, maar het belangrijkste effect tot nu toe komt van lagere verkoopvolumes van vrachtwagens in vergelijking met het referentiejaar 2019.

Aangezien de Volvo Group actief is in cyclische sectoren die verband houden met de economische activiteit, zoals de ontwikkeling van het BBP, kunnen de verkoopvolumes en het gebruik van het rollend materieel van jaar tot jaar aanzienlijk verschillen. Bijgevolg zullen de totale broeikasgasemissies op korte termijn afhangen van waar wij ons in de conjunctuurcyclus bevinden. Aangezien de Group haar producten op meer dan 190 markten verkoopt, kunnen verschuivingen in de regionale en marktmix ook een aanzienlijke invloed hebben op de broeikasgasemissies als gevolg van de verschillende koolstofintensiteit in de energiemix. Ook de productmix is een factor die een aanzienlijke invloed kan hebben.

Trucks (scope 3)
Binnen het segment van de trucks zijn de berekende broeikasgasemissies per voertuigkilometer in 2019-2021 met 2 % verminderd. Dit is voornamelijk te danken aan verbeteringen in het brandstofverbruik.

Bussen (scope 3)
Voor bussen was het resultaat van de uitstoot per voertuigkilometer in 2021 7 % hoger dan in 2019. De toename van de relatieve uitstoot is vooral het gevolg van de verkoopmix met een groter aandeel stadsbussen in vergelijking met touringcars. Het rijpatroon van stadsbussen met stop-and-go leidt tot hogere emissies per voertuigkilometer dan touringcars.

Bouwmachines (scope 3)
De verkoop van machines is aanzienlijk gestegen, vooral in Azië, waardoor de berekende broeikasgasemissies van scope 3 met 17 % zijn gestegen ten opzichte van het referentiejaar 2019. Op langere termijn is het de bedoeling dat geëlektrificeerde en energie-efficiëntere producten een vermindering van de totale uitstoot mogelijk zullen maken.

Volvo Penta (scope 3)
De totale berekende broeikasgasemissies waren 5 % lager in vergelijking met 2019. Het resultaat is voornamelijk een gevolg van de verkoopvolumes en de productmix.

Eigen activiteiten (scope 1 en 2)
Onze emissies van scope 1 en 2 waren in 2021 3 % lager dan in 2019. In 2021 zijn investeringen gedaan om het energieverbruik met 15 GWh te verminderen. Hoewel sommige van deze initiatieven relatief klein zijn in vergelijking met het totale energieverbruik, besparen alle energiebesparende activiteiten die vandaag zijn geïmplementeerd energie over vele jaren

Totale BKG-emissies

Onze rapportering tot nu toe heeft betrekking op scope 1 en 2 en op scope 3 "gebruik van verkochte producten". De laatste scope vertegenwoordigt daarbij meer dan 95 % van de totale emissievoetafdruk. De emissies ten gevolge van het gebruik van verkochte producten ontstaan wanneer onze producten worden aangedreven of bediend met behulp van verschillende energiebronnen, zoals vloeibare of gasvormige brandstoffen of elektriciteit.

De broeikasgasemissies door het gebruik van verkochte producten zijn in 2021 ongeveer 11% lager dan in 2019 (323 miljoen ton in 2019 ten opzichte van 286 miljoen ton in 2021).

Hoewel wij een reeks oplossingen met verbeterde energie- en brandstofefficiëntie hebben gelanceerd, komt het belangrijkste effect tot dusver van lagere verkoopvolumes van trucks in vergelijking met het referentiejaar 2019.

Wat de emissies tijdens de gebruiksfase betreft, zijn de directe en indirecte broeikasgasemissies van onze activiteiten (scope 1 en 2) zeer gering, in 2021 minder dan 0,2 % van de meest recente totale broeikasgasemissie-inventaris. Ze zijn nog steeds belangrijk om te verminderen op onze weg naar netto nulemissie.

Meer milieugegevens vindt u hier

Verzekering door derden

Onze uitstoot- en energiegegevens maken deel uit van ons Jaar- en Duurzaamheidsverslag en zijn onderworpen aan verzekering door derden.

Samenwerking voor klimaatactie

In de periode 2010-2020 maakten wij deel uit van de Climate Savers van het WWF. In 2021 zetten we de volgende stap en stappen we in het Science Based Targets-initiatief. Het SBTi is een samenwerking tussen CDP (Carbon Disclosure Project), de United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF). 

Science Based Targets-initiatief (SBTi)

Het SBTi is ontworpen voor organisaties om doelen te stellen die zijn afgestemd op de VN-overeenkomst van Parijs over klimaatverandering. De doelstelling van de Volvo Group om tegen 2040 een broeikasgasuitstoot van nul te bereiken, is een stimulans om tegen uiterlijk 2050 een rollend wagenpark en waardeketen met een netto-uitstoot van nul te bereiken. Op weg daarheen hebben wij nu ambitieuze tussentijdse, op wetenschap gebaseerde doelen vastgesteld, gericht op het scenario 1.5oC.

Aangezien de SBTi-metingen zijn afgestemd op een temperatuur ruim onder de 2,0oC (B2DS), heeft de Volvo Group gekozen voor het SDA-traject van 1,5oC voor het transport, waarbij dezelfde methodologie wordt toegepast om een "absolute krimpbenadering" te bereiken tegen 2040 in plaats van 2050.

Meer informatie

Fossielvrije transportoplossingen

Lees meer over de ecologische voetafdruk en prestaties van onze producten.

 

Meer informatie

Ecologische voetafdruk van bedrijfsactiviteiten

Lees meer over de ecologische voetafdruk en prestaties van onze bedrijfsactiviteiten.
 

Meer informatie

GRI-rapport

Ons Jaar- en Duurzaamheidsverslag bevat ook een duurzaamheidsrapport. In onze GRI-index staan de specifieke economische, ecologische en maatschappelijke duurzaamheidsthema's die van essentieel belang zijn voor de Volvo Group.