Hoe de Volvo Group bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties schetsen de gemeenschappelijke agenda van de wereld voor 2030. We zetten ons in voor alle 17, omdat alle duurzame doelstellingen betrekking hebben op ons bedrijf. Diverse thema's, zoals gendergelijkheid en corruptiebestrijding, zijn voor alle ondernemingen belangrijk. Naast deze universele verantwoordelijkheden richten we ons op de SDG's waarop onze bedrijfsactiviteiten de grootste impact kunnen hebben. 

In het kader van de Global Compact van de VN hebben we in de loop der jaren met verschillende verenigingen samengewerkt om verandering te stimuleren. Samenwerking is de sleutel om kennis te vergaren, capaciteit op te bouwen en een beter inzicht te verwerven in de implementatie van duurzaam ondernemen. 

Samen met onze klanten, toeleveringspartners, overheden, maatschappijen en andere belanghebbenden maken we snel vorderingen om schonere, veiligere en meer circulaire transportoplossingen te ontwikkelen en aan te bieden. Wij zijn van mening dat corruptie moet worden bestreden, mensenrechten moeten worden gerespecteerd en onderwijs voor iedereen moet worden verzekerd als we de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN willen halen: dit staat op de wereldagenda voor een betere planeet.

De SDG's, die in 2015 zijn vastgelegd, geven duidelijk de richting aan voor een wereldwijde duurzame ontwikkeling tegen 2030. Hieronder vindt u enkele van onze belangrijkste activiteiten waarmee we een verschil willen maken. Hiermee dragen wij bij aan de SDG's.

Huidige activiteiten - Agenda voor Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN 2030

VN SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

Ons werk op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn heeft een rechtstreekse invloed op SDG 3, vooral doelstelling 3.6 – Het aantal doden en gewonden in het verkeer wereldwijd halveren.

Het veiligheidswerk omvat alle weggebruikers, zowel binnen als buiten onze voertuigen. Het werk van de ART is gericht op het verbeteren van zowel de actieve als passieve veiligheid voor vrachtwagens van de Volvo Group. Onderzoek naar passieve veiligheid is bedoeld om de gevolgen van elk ongeval te minimaliseren, en actieve veiligheid betekent het voorkomen van ongevallen.

Meer informatie:

VN SDG 4 - Kwaliteitsonderwijs

Via onderwijs en ontwikkeling kunnen we meebouwen aan welvaart; onze impact is vooral groot voor SDG 4.3 - Gelijke toegang tot betaalbaar technisch, beroeps- en hoger onderwijs.

We werken aan capaciteit voor de toekomst. De Volvo Group stimuleert individuele ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers. Daarnaast ondersteunen we beroepsopleidingen op veel plaatsen wereldwijd. Zo zorgen we ervoor dat mensen vaardigheden ontwikkelen en levenslang leren en creëren we meer werkgelegenheid. 

Meer informatie: 

VN SDG 8 - Waardig werk en economische groei

Veiligheid en gezondheid op het werk beginnen in onze eigen activiteiten die een rechtstreekse impact hebben op SDG 8, en vooral doelstelling 8.8 - het bevorderen van veilige en gezonde werkomgevingen. Ons werk op het vlak van gezondheid en veiligheid is gebaseerd op de overtuiging dat ongevallen, bijna-ongevallen en werkgerelateerde ziekten voorkomen kunnen worden. 

Hiermee bedoelen we ook alle activiteiten die waardig werk in de hele waardeketen ondersteunen.

Meer informatie: 

UN SDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur

Onze industrie wordt aangestuurd door innovatie en infrastructuurontwikkeling. Vooral voor doelstelling 9.4 kan de Volvo Group een belangrijke bijdrage leveren – De infrastructuur moderniseren en industrieën aanpassen om hen duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en op het verminderen van CO2 per toegevoegde waarde.

Meer informatie:

UN SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen 

De SDG's 2030 voor duurzame steden en gemeenschappen zijn een belangrijke zakelijke stimulans voor de industrie en vooral doelstelling 11.2 – Tegen 2030 toegang voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen, met name door het openbaar vervoer uit te breiden. Hier levert de Volvo Group een bijdrage door veilige en duurzame transport- en infrastructuuroplossingen te ontwikkelen en uit te breiden. 

Meer informatie:

UN SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie

Beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen zijn opgenomen in SDG 7 en 12 van de VN. Doelstelling 12.2 benadrukt duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

De Volvo Group streeft naar efficiënter gebruik van hulpbronnen door zowel brandstofefficiëntie, revisie als materiaalefficiëntie.

Meer informatie:

  VN SDG 13 - Klimaatactie

  De impact op het klimaat vormt een rode draad in vele SDG's 2030, van efficiënte energie- en hulpbronnen tot duurzame transportsystemen en minder verzuring van oceanen door minder uitstoot van broeikasgassen. Doelstelling 13.3 vat dit concreet samen – Bewustwording en capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie en impactvermindering inzake klimaatverandering.

  Wij richten ons op brandstof- en energie-efficiëntie, alternatieve brandstoffen en elektrificatie. Dit zijn vandaag ook enkele van de belangrijkste drijfveren van onze industrie. 

  Meer informatie:

  Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen VN

  De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, die in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties is aangenomen, biedt een gemeenschappelijke blauwdruk voor vrede en welvaart voor mens en planeet, nu en in de toekomst.