Известие за поверителност за търговски представител

 

Тази версия е публикувана и е валидна от 13.05.2021 г.

 

Това Известие предоставя информация за обработването на лични данни на клиентите от Volvo Group („Известие за поверителност“). Ако сте или сте били физическо лице или служител на компания, която е купила или наела продукт или услуга, предлагана от компания на Volvo Group, е възможно ние да обработваме Ваши лични данни.
 

За целите на настоящото Известие „Volvo Group“ означава AB Volvo (publ.) и юридически лица, пряко или непряко контролирани от AB Volvo, включително, но не само, юридически лица, принадлежащи към някоя от основните бизнес сфери и подразделенията за камиони на Volvo Group (както може да съществуват към съответния момент), като например Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operation, Volvo Autonomous Solutions и Volvo Energy.
 

Настоящото Известие за поверителност важи само когато Volvo Group събира или обработва по друг начин лични данни за целите на Volvo Group (т.е. когато Volvo Group (самостоятелно или заедно с други юридически лица) е администратор и следователно определя целите, за които се обработват личните данни, и начина, по който се прави това.
 

Моля, обърнете внимание, че обработването на лични данни, свързани с превозно средство, не е обхванато от настоящото Известие за поверителност, а от Известието за поверителност за оператори и водачи.
 

Настоящото Известие за поверителност не важи, когато Volvo Group събира или обработва по друг начин лични данни от името на друга компания, като например независими търговци, вносители, доставчици и клиенти на Volvo Group.
 

В допълнение към това Известие за поверителност някои системи, приложения и процеси на Volvo Group може да съдържат техни собствени известия за поверителност, които предоставят допълнителни подробности за това какви конкретни лични данни се събират и как се съхраняват, използват и предават.

 

Избор на език

Компанията на Volvo Group (наричана по-долу „Volvo“), от която от свое име или от името на Вашия работодател закупувате или наемате, или сте закупили или наели продукт или услуга, е администраторът на личните данни, които Volvo получава от Вас и други източници, описани по-долу.

„Администратор“ означава, че Volvo определя целта и средствата за обработване на Вашите лични данни. Volvo отговаря за обработването на Вашите лични данни съгласно приложимите закони и разпоредби за поверителност на данните.  

Ако имате въпроси относно обработването на личните Ви данни, се свържете с длъжностното лице по поверителността на данните Volvo Group на gpo.office@volvo.com или по пощата или телефона на:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Sweden 
+46 (0)31 66 00 00

За целите на настоящото Известие за поверителност „лични данни“ е всяка информация за конкретно лице или която идентифицира или може да идентифицира конкретно лице. С други думи, това е всяка информация, която може да бъде свързана с Вас.

За целите на настоящото Известие за поверителност терминът „обработва, обработват“ или „обработване“ означава всяко използване на лични данни, включително, но не само, събирането, записването, организирането, съхраняването, адаптирането, промяната, предаването, предоставянето, блокирането, изтриването или унищожаването на лични данни.

Правно основание

Volvo може да обработва Вашите лични данни въз основа на едно или повече от следните правни основания; вижте също допълнителни подробности по-долу.

 • Договорно задължение Volvo може да обработва Вашите данни, ако такова обработване е необходимо за изпълнение на договорно задължение към Вас, например за изпълнение на условията и споразуменията на поръчка или договор за услуга, подписани от Вас или Вашия работодател.
 • Законово задължение. Volvo може да обработва Вашите лични данни, ако такова обработване е необходимо за спазване на законово задължение, например за спазване на съдебни разпореждания и законови изисквания за докладване.
 • Законни интереси. Volvo може да обработва Вашите лични данни, ако такова обработване е необходимо за целите на законен интерес, преследван от Volvo или трета страна. Обикновено се счита, че е в законния интерес на Volvo да управлява ежедневните си операции, включително управление на взаимоотношенията с клиентите, но също така, по-общо, за по-нататъшно развитие на продуктите и услугите, които предлага (независимо дали самостоятелно, или заедно с трети страни) и включително нови иновативни продукти и услуги.

  Когато тук е посочено, че Volvo се основава на своите законни интереси за дадена цел на обработване, Volvo смята, че законните ѝ интереси не са с по-нисък приоритет от Вашите интереси, права или свободи предвид (i) прозрачността, която Volvo предоставя върху дейността по обработване, (ii) подхода на Volvo за вградена поверителност, (iii) редовния преглед на поверителността на Volvo и (iv) правата, които имате във връзка с дейността по обработване. Ако искате да получите допълнителна информация за този подход за балансиращ тест, се свържете с длъжностното лице по поверителността на данните на Volvo Group чрез посочените по-горе данни за контакт.
 • Жизненоважни интереси. Volvo може да обработва Вашите лични данни, за да защити Вашия и нечий друг жизненоважен интерес, ако Volvo има основателни причини да смята, че такова обработване на личните Ви данни може да предотврати или намали всяка значителна потенциална вреда за Вас или други лица.
 • Съгласие. В изключителни случаи или ако не може да се приложи друго правно основание, Volvo може да поиска Вашето изрично съгласие за обработване на определени лични данни. Това съгласие е Ваш избор и е изцяло доброволно.

Volvo може да обработва следните категории данни, които сами по себе си или в комбинация с други данни може да представляват лични данни, и за общите цели, посочени в таблица 1 по-долу.

Моля, имайте предвид, че списъкът по-долу съдържа само примери и не е предвиден да бъде изчерпателен и че Volvo няма непременно да обработва всички посочени по-долу данни за Вас, а някои от целите за обработване ще се припокриват и може да има няколко цели, които оправдават използването на Вашите лични данни от наша страна.

Таблица 1 – Категории, цел и правно основание за обработване

Категории лични данни

Цели на обработването

Правно основание за обработването

Данни за контакт, като например име, имейл и телефонен номер

 

 

 • · Осигуряване на възможност за поддържане на актуални записи за представителите на клиентите в CRM системите на Volvo
 • · Осигуряване на възможност за предоставяне на продукти и услуги
 •  Осигуряване на възможност за изземвания и обработване на искове, свързани с продукти (като например гаранционни искове и искове за качеството на продукта)
 • Осигуряване на възможност за промоционална комуникация и маркетинг (като например предоставяне на бюлетини, информационни материали и промоционални и рекламни материали, покани за събития и др.)

 

 • Осигуряване на възможност за проучвания на клиентите (като например проучвания за удовлетвореност на търговците, проучвания за качеството на продуктите и проучвания за подобряване на процесите) 

 

 •  Осигуряване на възможност за предоставяне на специфична за продукта информация, свързана с отворен код, чрез одобрени процеси на Volvo
 •    Договорно задължение (за управление на предоставянето на продукти и услуги и гаранционни искове)
 •   Законово задължение (за управление на изземвания и искове, свързани с качеството на продукта)
 •   Законен интерес (за управление на взаимоотношенията с клиентите)
 •    Законен интерес (за управление на искания за информация на клиенти)

 

 

Организационни данни, като например име на фирма, длъжност, месторабота и държава

 

 

 •  Осигуряване на възможност за поддържане на актуални записи за представителите на клиентите в CRM системите на Volvo

 

 

 •    Законен интерес (за управление на взаимоотношенията с клиентите)

 

 

Индивидуални данни, като например предпочитан език, снимка, размер на дрехите и предпочитания към храната

 

 •   Осигуряване на възможност за комуникация и маркетинг на предпочитания език

 

 •   Осигуряване на възможност за предоставяне на персонализирани услуги (като например стоки с правилния размер)

 

 •   Законен интерес (за управление на взаимоотношенията с клиентите)

 

 •    Съгласие (когато се счита за необходимо, за управление на взаимоотношенията с клиентите)

 

 

 

Данни, свързани с ИТ, като например потребителско име, пароли, данни за вход, както и данни и регистрационни файлове за използването на ИТ оборудването, приложението или услугите на Volvo

 

 

 •   Осигуряване на възможност за използване на свързани с клиентите приложения и системи на Volvo

 

 

 

 •   Договорно задължение (за предоставяне на договорени услуги)

 

 •    Законен интерес (за управление на достъпа на потребителите, защита на данните и киберсигурност като цяло)

 


Уникални идентификатори, свързани с превозното средство
, като например идентификационния номер на превозното средство (включително VIN и идентификационен номер на шасито)

 

 

 •  Осигуряване на възможност за предоставяне на специфична за продукта информация, свързана с отворен код, чрез одобрени процеси на Volvo

 

 

 •   Законен интерес (за управление на искания за информация на клиенти)

 

 

Данни за производство/ремонт/обслужване, като например проследяване и регистриране на дейности (включително гаранционни искове), предприети от Вас във връзка с производството, поддръжката, ремонта или обслужването на продуктите

 

 

 •   Осигуряване на възможност за разрешаване на проблеми с качеството, свързани с продуктите на Volvo, включително използване на данни, свързани с превозно средство/продукт, или генерирани данни за превозно средство/продукт, когато сте използвали продукт, собственост на Volvo

 

 •   Осигуряване на възможност за обработване на гаранционни искове и проблеми с качеството на продукта

 

 

 •    Договорно задължение (за управление на гаранционни искове и задължения за обслужване и ремонт)

 

 •    Законово задължение (за управление на изземвания и проблеми с качеството на продуктите)

 

 

Визуални материали, като например видеозаписи, които се записват в затворена телевизионна система на компания на Volvo Group („CCTV“), инсталирана в съответните обекти на компанията на Volvo Group, или други видео и свързани системи за сигурност/мониторинг, независимо дали в обектите на Volvo Group, или не, но които имаме законна цел да гледаме/осъществяваме достъп

 

 

 •   Управление на сигурността и безопасността в обектите на Volvo Group

 

 

 •    Законен интерес (за поддържане на сигурността и безопасността, предотвратяване на измама или кражба; и (където е приложимо) за подпомагане при спазване на нормативните изисквания)


Финансови данни,
като например информация за кредити или плащания и данни за банкова сметка

 

 

 •   Осигуряване на възможност за плащане на продукти и услуги

 

 •    Договорно задължение (за управление на договорени плащания)

 

 

 

Договорни данни, като например поръчки за покупка, договори и други споразумения между Вас и Volvo

 

 •   Осигуряване на възможност за услуги за управление на договори

 

 •    Договорно задължение (за управление на договорни задължения, като например предоставяне на продукти и услуги)

 

 

 

Конкретна информация за специалните категории лични данни

Обръща се специално внимание, че някои аспекти на данните за здравето и безопасността може да се разглеждат като специални категории лични данни съгласно приложимите закони за поверителност на данните, затова следва да се обработват с особено внимание и изискват допълнителни защитни мерки. Volvo ще обработва специални категории лични данни само ако има законово задължение или законна бизнес нужда да обработва такива данни (включително, но не само, разумни практики за подпомагане на управлението на широкоразпространени извънредни ситуации в здравеопазването).

В такива случаи ще Ви информираме и (ако законът изисква това) ще поискаме Вашето изрично съгласие за обработване на такива данни. Трябва да знаете, че не е условие по договора Ви с нас да се съгласите с искане за съгласие от нас.

Конкретна информация за CCTV мониторинга

Volvo може да използва CCTV мониторинг (както е определено по-горе), когато това е разрешено от закона. CCTV мониторингът обикновено се използва за контрол и предотвратяване на неупълномощен достъп до обектите и оборудването на Volvo, но в някои страни той може да се използва и с цел да се гарантира спазването на указанията и процедурите за здраве и безопасност и цялостното подобряване на производството. Изображенията и записите от CCTV се съхраняват сигурно и са достъпни само при необходимост (например за разследване на инцидент).

Конкретна информация за автоматизираното вземане на решения

Volvo не извършва редовно и систематично автоматизирано вземане на решения, което води до правен ефект по отношение на физически лица или което би имало подобен значителен ефект. В случай че взаимодействате с компания на Volvo, която извършва такова автоматизирано вземане на решения, трябва да получите конкретно известие, което описва подробностите за автоматизираното вземане на решения. 

Volvo ще получава Вашите лични данни предимно от Вас или от Вашия работодател или от трети страни, с които работим. Такива трети страни са отговорни да се уверят, че имат правото да използват и споделят Вашите данни с други, преди да ги споделят с нас.

Някои лични данни също може да бъдат генерирани автоматично от ИТ системата на Volvo или еквивалентна, например при създаване на Вашия потребителски идентификатор за системите на Volvo.

Освен определена информация, която се изисква от закона, Вашето решение да предоставите лични данни на Volvo е доброволно.

Моля, имайте предвид обаче, че е необходимо Volvo да обработва определени лични данни, за да взаимодейства с клиентите си за бизнес цели. Непредоставянето на лични данни може да попречи на обработването и доставянето на продуктите и услугите, които Вие или Вашият работодател може да очаквате от Volvo. 

Вашите лични данни може да бъдат споделяни с други компании на Volvo Group и с определени категории трети страни (както е описано по-подробно по-долу), което може да включва предаване на личните Ви данни на други държави.

Споделяне на лични данни в рамките на Volvo Group

Volvo Group е глобална организация с офиси и операции по целия свят и Вашите лични данни може да бъдат предавани или достъпни в международен план в целия глобален бизнес на Volvo Group и между различните ѝ юридически лица и филиали. Всички предавания на лични данни на други компании на Volvo Group (включително предавания от ЕС/ЕИП на страни извън ЕС/ЕИП) ще се уреждат от междуфирмено споразумение, основано на одобрени от Европейската комисия стандартни договорни клаузи или други механизми, които са признати или одобрени от съответните органи към дадения момент. Такова споразумение отразява стандартите, съдържащи се в европейските закони за поверителност на данните (включително Общия регламент относно защитата на данните на ЕС). Наличието на това споразумение означава, че всички юридически лица на Volvo Group трябва да спазват едни и същи вътрешни правила. Това означава още и че правата Ви остават същите, независимо къде се обработват данните Ви от Volvo Group.

Споделяне на лични данни с трети страни извън Volvo Group

В допълнение към споделянето на лични данни между компаниите на Volvo Group, както е посочено по-горе, Volvo може също да споделя Вашите лични данни с определени категории трети страни, включително:

 • Бизнес партньори, като например снабдители и доставчици на услуги на Volvo Group, във връзка с предоставянето на продукти и услуги на Volvo Group, например доставчици на ИТ услуги.
 • Независими търговци, като например частни търговци на Volvo Group за целите на управлението и развитието на бизнес отношенията с клиент или потенциален клиент;
 • Професионални консултанти, като например застрахователи, адвокати и други професионални консултанти във връзка със застрахователни искове, одити и получаване на консултантски услуги.
 • Контрагенти и техните консултанти, като например във връзка с бизнес сделки и други проекти или сътрудничества (включително проекти за сливане и придобиване).
 • Доставчици на аварийни услуги, като например полиция, пожарна, бърза помощ и пътна помощ за защита на Вашия и нечий друг жизненоважен интерес, например във връзка с аварийна помощ.
 • Правоприлагащи органи, включващи регулаторни органи и други публични и съдебни органи, във връзка със законови задължения, като например съдебни разпореждания или законови изисквания за докладване, или ако се считат за необходими, в изключителни случаи за защита на Вашите или нечии други жизненоважни интереси.

От всички доставчици на услуги и професионални консултанти, явяващи се трети страни, на които се разкриват Вашите лични данни, се очаква и изисква да защитават поверителността и сигурността на Вашите лични данни, като може да ги използват само в съответствие с приложимите закони и разпоредби за поверителност на данните.

Освен това, в случай че която и да е компания на Volvo Group, която се намира в границите на ЕС/ЕИП, предава лични данни на външни трети страни, които се намират извън ЕС/ЕИП, съответната компания на Volvo Group ще се увери, че има подходящи предпазни мерки, които осигуряват адекватни нива на защита на Вашите лични данни, както се изисква от приложимите закони за поверителност на данните (включително Общия регламент относно защитата на данните на ЕС).

Това например може да включва използването на одобрени от Европейската комисия стандартни договорни клаузи или друг механизъм, който е признат или одобрен от съответните органи към дадения момент.

Ако имате въпроси относно това как Volvo ще споделя Вашите лични данни, се свържете с длъжностното лице по поверителността на данните на VOLVO Group чрез данните за контакт, посочени по-горе.

Volvo използва подходящи и разумни правни, технически и организационни мерки за сигурност, включително мерки за сигурност на информационните технологии и физическа сигурност, за адекватна защита на личните данни.

Тези мерки са подходящи за рисковете, породени от обработването на лични данни, и за чувствителността на личните данни и вземат предвид изискванията на приложимото местно законодателство. Освен това мерките непрекъснато се подобряват в съответствие с развитието на наличните продукти и услуги за сигурност.

Volvo изисква всички лица да спазват приложимите политики за сигурност, свързани с личните данни, когато използват системите на Volvo. 

Volvo ще пази Вашите лични данни, докато съществува законна бизнес цел за това (включително, но не само, като вземе предвид договорните срокове, изискванията за гаранция и качество за продуктите, законовите задължения за докладване и/или изискванията за запазване, необходими за очакваните спорове).

Може да имате право, когато това е предвидено в приложимите закони и разпоредби за поверителност на данните:

 • Да поискате достъп до личните данни, които Volvo обработва за Вас: въз основа на това право можете да разберете дали съхраняваме лични данни за Вас и, ако е така, да получите информация за и копие на конкретните части и категории лични данни.
 • Да поискате коригиране на личните Ви данни: въз основа на това право можете да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни или непълни.
 • Да възразите срещу обработването на личните Ви данни (за директен маркетинг и други цели): въз основа на това право можете да поискате от Volvo повече да не обработва личните Ви данни.
 • Да поискате заличаване или изтриване на личните Ви данни: въз основа на това право можете да поискате заличаване или изтриване на личните Ви данни, включително когато тези лични данни вече не са необходими за постигане на целите.
 • Да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни: въз основа на това право можете да поискате от Volvo да обработва личните Ви данни само при ограничени обстоятелства, включително с Ваше съгласие.
 • Да поискате преносимост на личните Ви данни: въз основа на това право можете да получите копие (в преносим и, ако е технически осъществимо, лесно използваем формат) на своите лични данни, или да поискате от Volvo да прехвърли тези лични данни на друг администратор на данни.
 • В случай че обработването на личните Ви данни или на част от тях се основава на Вашето съгласие – да оттеглите по всяко време съгласието си, като в този случай Volvo ще прекрати всякакви допълнителни дейности по обработване на личните Ви данни или съответната част от тях (такова оттегляне обаче няма да засегне законосъобразността на дейностите по обработване на данните преди неговото извършване).

Моля, обърнете внимание, че е възможно Volvo не винаги да е задължена да изпълни искане за заличаване, ограничаване, възражение или преносимост на данните. За всеки отделен случай може да се направи преценка на законовите задължения на Volvo и изключението от тези права.

Имате също така право да подавате жалби пред надзорен орган относно обработването на личните Ви данни от страна на Volvo. За повече информация относно тези права и как да ги упражнявате се свържете с длъжностното лице по поверителността на данните на Volvo Group чрез посочените по-горе данни за контакт.

Volvo препоръчва да преглеждате периодично настоящото Известие за поверителност, за да сте информирани за всички промени в него.

Запазваме си правото да променяме настоящото Известие за поверителност, ако е необходимо. Когато го направим, ще отбележим някъде в горната му част датата на извършване на тези промени и/или кога влизат в сила.