Известие за поверителност за оператори и водачи

Тази версия е публикувана и е валидна от 13.05.2021 г.

Настоящото Известие предоставя информация за обработването на лични данни от Volvo Group на оператори и водачи на продукти на Volvo Group („Известие за поверителност“). Ако сте или сте били водач или оператор на камион, градски автобус, туристически автобус, строителна машина, морски двигател или друг приложим продукт или решение, интегриращо такъв продукт, продаван или произведен от някоя от компаниите, принадлежащи на Volvo Group (по-долу наричани заедно „Превозни средства на Volvo“), може да обработваме данни за Вас или такива, които могат да бъдат свързани с Вас.
 

За целите на настоящото Известие „Volvo Group“ означава AB Volvo (publ.) и юридически лица, пряко или непряко контролирани от AB Volvo, включително, но не само, юридически лица, принадлежащи към някоя от основните бизнес сфери и подразделението за камиони на Volvo Group (както може да съществуват към съответния момент), като например Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions и Volvo Energy.
 

Настоящото Известие за поверителност важи само когато Volvo Group събира или обработва по друг начин лични данни за целите на Volvo Group (т.е. когато Volvo Group (самостоятелно или заедно с други юридически лица) е администратор и следователно определя целите, за които се обработват личните данни, и начина, по който се прави това.
 

Настоящото Известие за поверителност не важи, когато Volvo Group събира или обработва по друг начин лични данни от името на друга компания, като например независими търговци, вносители, доставчици и клиенти на Volvo Group.
 

За по-голяма яснота, моля, обърнете внимание, че настоящото Известие за поверителност обхваща само обработването на лични данни от Volvo Group във връзка с оператори и водачи на Превозни средства на Volvo. Ще обясним повече за категориите данни, които обработваме, в раздел „Какви категории лични данни може да обработва Volvo, на какви правни основания и за какви цели?“ по-долу.
 

Обработването на други лични данни, предоставени от Вас или от Ваше име във връзка с покупка, наем или лизинг на продукти, решения и услуги от Volvo Group или нейни търговци/дистрибутори, явяващи се трети страни, се обхваща от Известието за поверителност за представител на клиента; моля, вижте тук: Известие за поверителност за представител на клиента.
 

Освен това в допълнение към настоящото Известие за поверителност някои системи, приложения и процеси на Volvo Group, както и приложимите научноизследователски и развойни проекти на Volvo Group, може да имат свои собствени известия за поверителност, които предоставят допълнителни подробности за това какви конкретни лични данни се събират и как са съхраняват, използват и предават.

 

 

Избор на език

Компанията на Volvo Group (наричана по-долу „Volvo“), която е продала и/или доставила Превозното средство на Volvo, което шофирате или управлявате, е администраторът или обработващият личните данни, които Volvo получава от Вас и другите източници, описани по-долу.

„Администратор“ означава, че Volvo определя целта и средствата за обработване на Вашите лични данни. Volvo отговаря за обработването на Вашите лични данни съгласно приложимите закони и разпоредби за поверителност на данните.  

Ако имате въпроси относно обработването на личните Ви данни, се свържете с длъжностното лице по поверителността на данните Volvo Group на gpo.office@volvo.com или по пощата или телефона на:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Sweden 
+46 (0)31 66 00 00

Volvo обработва различни видове данни, генерирани във или от Превозно средство на Volvo, включително това, което наричаме данни, свързани с превозното средство, включващи (i) данни, свързани със състоянието и работата на самото Превозно средство на Volvo, (ii) данни, свързани с действителната експлоатация на Превозното средство на Volvo, (iii) данни, свързани с обкръжението на съответното Превозно средство на Volvo, и (iv) данни, които или са свързани с идентификацията на Превозното средство на Volvo, или са предоставени/генерирани от физическо лице.

Когато тези данни, самостоятелно или в комбинация с други данни, могат да бъдат свързани с Вас като водач или оператор на Превозно средство на Volvo, те се превръщат в лични данни.

За целите на настоящото Известие за поверителност терминът „обработва, обработват“ или „обработване“ означава всяко използване на лични данни, включително, но не само, събирането, записването, организирането, съхраняването, адаптирането, промяната, предаването, предоставянето, блокирането, изтриването или унищожаването на лични данни.

Правно основание

Volvo може да обработва Вашите лични данни въз основа на едно или повече от следните правни основания; вижте също допълнителни подробности по-долу.

 • Договорно задължение. Volvo може да обработва Вашите данни, ако такова обработване е необходимо за изпълнение на договорно задължение към Вас (като например гаранции и споразумения за услуги, ако сте едновременно клиент и водач или оператор на Превозно средство на Volvo).
 • Законово задължение. Volvo може да обработва Вашите лични данни, ако такова обработване е необходимо за спазване на законово задължение, например за спазване на съдебни разпореждания и законови изисквания за докладване.
 • Законни интереси. Volvo може да обработва Вашите лични данни, ако такова обработване е необходимо за целите на законен интерес, преследван от Volvo или трета страна. Обикновено се счита, че е в законния интерес на Volvo да управлява ежедневните си операции, включително да подобрява и доразвива предлаганите от нея продукти, решения и услуги и да гарантира цялостното управление на продаваните продукти, решения и услуги.

  Когато тук е посочено, че Volvo се основава на своите законни интереси за дадена цел на обработване, Volvo смята, че законните ѝ интереси не са с по-нисък приоритет от Вашите интереси, права или свободи предвид (i) прозрачността, която Volvo предоставя върху дейността по обработване, (ii) подхода на Volvo за вградена поверителност, (iii) редовния преглед на поверителността на Volvo и (iv) правата, които имате във връзка с дейността по обработване. Ако искате да получите допълнителна информация за този подход за балансиращ тест, се свържете с длъжностното лице по поверителността на данните на Volvo Group чрез посочените по-горе данни за контакт.
 • Жизненоважни интереси. Volvo може да обработва Вашите лични данни, за да защити Вашия и нечий друг жизненоважен интерес, ако Volvo има основателни причини да смята, че такова обработване на личните Ви данни може да предотврати или намали всяка значителна потенциална вреда за Вас или други лица.
 • Съгласие. В изключителни случаи или ако не може да се приложи друго правно основание, Volvo може да поиска Вашето изрично съгласие за обработване на определени лични данни. Това съгласие е Ваш избор и е изцяло доброволно.

Volvo може да обработва следните категории данни, които сами по себе си или в комбинация с други данни може да представляват лични данни, и за общите цели, посочени в таблица 1 по-долу.

Моля, имайте предвид, че списъкът по-долу съдържа само примери и не е предвиден да бъде изчерпателен и че Volvo няма непременно да обработва всички посочени по-долу данни за Вас. Някои от целите за обработване ще се припокриват и може да има няколко цели, които оправдават използването на Вашите лични данни от наша страна.

Таблица 1 – Категории, цел и правно основание за обработване

Категории лични данни

Цели на обработването

Правно основание за обработването

 

Данни за работата на превозното средство, като например информация от компоненти на превозното средство, използване на акумулатора, данни за двигателя (включително данни за емисиите на отработени газове и разхода на гориво), консумация на енергия, данни за мощност/въртящ момент, кодове за грешки (с времеви печати и работни часове)

 

 

 •   Проверка на спазването на договора или възможност за предоставяне на договорените услуги

 

 •   Потвърждаване, че необходимата поддръжка и обслужване се извършват през целия срок на лизинга

 

 •    Проверка на пробега за договори, базирани на използването

 

 •    Извършване на проактивна и превантивна поддръжка и диагностика (включително доставяне на софтуерни актуализации на превозното средство и свързване с водача/оператора с препоръки за обслужване)

 

 •    Предотвратяване и решаване на проблеми с качеството (развитие, свързано с качеството)  

 

 •    Извършване на научни изследвания и разработки за проверка, валидиране, подобряване и поддържане на продукти, решения и услуги и за разработване на нови продукти, решения и услуги, например чрез иновации и анализ на данни

 

 •    Разработване и предоставяне на свързани със застраховането продукти и услуги, включително, но не само, „свързана застраховка“
 •   Гарантиране, че превозните средства спазват действащото и бъдещото законодателство и стандарти (включително ниво на емисии и безопасност)
 •    Докладване на данни за емисиите на компетентните органи
 •    Демонстриране на съответствие с разпоредбите за одобрение на типа; и
 •   Спазване на задълженията за наблюдение на пазара
 
 •    Законен интерес
 •    Законово задължение
 •    Договорно задължение

 

Данни за използването на превозното средство, като например използване на спирачки, превключване на предавки, ускорение/забавяне, настройки на таблото, използване на мощност/въртящ момент, технически данни, генерирани от двигателя (данни за емисиите на отработени газове, разход на гориво); (с времеви печати и работни часове)

 

 

 •   Проверка на спазването на договора или възможност за предоставяне на договорените услуги

 

 •    Потвърждаване, че необходимата поддръжка и обслужване се извършват през целия срок на лизинга

 

 •   Проверка на пробега за договори, базирани на използването

 

 •    Проверка на текущите пазарни стойности при връщане или възвръщане на собствеността на единица

 

 •    Извършване на превантивна и проактивна поддръжка и диагностика (включително доставяне на софтуерни актуализации на превозното средство и свързване с водача/оператора с препоръки за обслужване)

 

 •    Предотвратяване и решаване на проблеми с качеството (развитие, свързано с качеството)

 

 •   Извършване на научни изследвания и разработки за проверка, валидиране, подобряване и поддържане на продукти, решения и услуги и за разработване на нови продукти, решения и услуги, например чрез иновации и анализ на данни

 

 •    Разработване и предоставяне на свързани със застраховането продукти и услуги, включително, но не само, „свързана застраховка“

 

 •    Гарантиране, че превозните средства спазват действащото и бъдещото законодателство и стандарти (включително ниво на емисии и безопасност)

 

 •   Докладване на данни за емисиите на компетентните органи

 

 •   Демонстриране на съответствие с разпоредбите за одобрение на типа; и

 

 •    Спазване на задълженията за наблюдение на пазара

 

 

 •    Законен интерес

 

 •    Законово задължение

 

 •    Договорно задължение

 

Данни за обслужване и ремонт на превозното средство, както и данни за аварийна помощ, като например географско положение, данни за дистанционна диагностика

 

 

 •   Извършване на разследвания на инциденти

 

 •   Извършване на аварийна помощ на пътя

 

 •    Извършване на превантивна и проактивна поддръжка и диагностика (включително доставяне на софтуерни актуализации на превозното средство и свързване с водача/оператора с препоръки за обслужване)  

 

 •   Извършване на научни изследвания и разработки за проверка, валидиране, подобряване и поддържане на продукти, решения и услуги и за разработване на нови продукти, решения и услуги, например чрез иновации и анализ на данни

 

 •  Предотвратяване и решаване на проблеми с качеството (развитие, свързано с качеството)

 

 •   Осигуряване на възможност за предлагане на програми за подобряване на безопасността и свързани застрахователни продукти

 

 •   Гарантиране, че превозните средства спазват действащото и бъдещото законодателство и стандарти (включително ниво на емисии и безопасност)

 

 •  Спазване на задълженията за наблюдение на пазара

 

 

 •    Законен интерес

 

 •   Жизненоважен интерес

 

 •    Договорно задължение

 

Данни за обкръжението на превозното средство, като например данни за пътните условия и условията на средата, видеозаписи и/или записи, генерирани от оптоелектронна апаратура или съпоставимо оборудване от външната страна на камиона и/или обкръжението на камиона (с времеви печати и работни часове)

 

 

 •   Извършване на научни изследвания и разработки за проверка, валидиране, подобряване и поддържане на продукти, решения и услуги и за разработване на нови продукти, решения и услуги, например чрез иновации и анализ на данни

 

 •   Предотвратяване и решаване на проблеми с качеството (развитие, свързано с качеството)

 

 •    Законен интерес

 

 

Уникални идентификатори, свързани или несвързани с превозни средства, като например идентификационният номер на превозното средство (включително VIN и идентификационен номер на шасито), IP номер, MAC адрес, номер на SIM карта, IMEI

 

 

 •       Проверка на спазването на договора или възможност за предоставяне на договорените услуги

 

 •       Потвърждаване, че необходимата поддръжка и обслужване се извършват през целия срок на лизинга

 

 •     Извършване на превантивна и проактивна поддръжка и диагностика (включително доставяне на софтуерни актуализации на превозното средство и свързване с водача/оператора с препоръки за обслужване)

 

 •  Проверка на пробега за договори, базирани на използването

 

 •  За проверка на местоположението за съответствие с условията на договора и/или ограниченията на търговските санкции)

 

 •   Извършване на научни изследвания и разработки за проверка, валидиране, подобряване и поддържане на продукти, решения и услуги и за разработване на нови продукти, решения и услуги, например чрез иновации и анализ на данни

 

 •   Предотвратяване и решаване на проблеми с качеството (развитие, свързано с качеството)

 

 •   Гарантиране, че превозните средства спазват действащото и бъдещото законодателство и стандарти (включително ниво на емисии и безопасност)

 

 •  Докладване на данни за емисиите на компетентните органи

 

 •    Демонстриране на съответствие с разпоредбите за одобрение на типа; и

 

 • Спазване на задълженията за наблюдение на пазара

 

 

 •    Законен интерес

 

 •    Законово задължение

 

 •    Договорно задължение

 

Данни за поведението на водача/оператора и за местоположението, като например данни за скоростта, модел на шофиране, използване на предпазния колан, предупреждения за водача, мигновени данни за геопозициониране и данни за местоположението (с времеви печати и работни часове)

 

 

 •  Проверка на спазването на договора или възможност за предоставяне на договорените услуги

 

 •  Потвърждаване, че необходимата поддръжка и обслужване се извършват през целия срок на лизинга

 

 • Проверка на пробега за договори, базирани на използването

 

 •  Цели за финансиране на кредити

 

 • За проверка на местоположението за съответствие с договорни условия (като например договорни ограничения върху разрешеното географско използване) и/или ограниченията на търговските санкции, други регулаторни изисквания или договорени ограничения за разрешена употреба

 

 •  Провеждане на одити на заеми за оборотни средства и възвръщания на собствеността, когато се счита за необходимо

 

 •    Извършване на възстановяване при неизпълнение

 

 •    Предотвратяване и решаване на проблеми с качеството (развитие, свързано с качеството)  

 

 •   Извършване на научни изследвания и разработки за проверка, валидиране, подобряване и поддържане на продукти, решения и услуги и за разработване на нови продукти, решения и услуги, например чрез иновации и анализ на данни

 

 •    Гарантиране, че превозните средства спазват действащото и бъдещото законодателство и стандарти (включително ниво на емисии и безопасност)

 

 •   Демонстриране на съответствие с разпоредбите за одобрение на типа; и

 

 •    Спазване на задълженията за наблюдение на пазара

 

 

 •    Законен интерес

 

 •  Законово задължение

 

 •  Договорно задължение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данни, свързани с водача/оператора, които може да бъдат предоставени ръчно от водача/оператора във връзка с използването на определени Превозни средства на Volvo, като например идентификатор на водача, настройки на таблото

 

 

 •   Проверка на спазването на договора или възможност за предоставяне на договорените услуги

 

 •    Потвърждаване, че необходимата поддръжка и обслужване се извършват през целия срок на лизинга

 

 •   Извършване на проактивна поддръжка и диагностика (включително доставяне на софтуерни актуализации на превозното средство и свързване с водача/оператора с препоръки за обслужване)

 

 •    Проверка на пробега за договори, базирани на използването

 

 •    За проверка на местоположението за съответствие с условията на договора и/или ограниченията на търговските санкции)

 

 •   Извършване на научни изследвания и разработки за проверка, валидиране, подобряване и поддържане на продукти, решения и услуги и за разработване на нови продукти, решения и услуги, например чрез иновации и анализ на данни

 

 •    Предотвратяване и решаване на проблеми с качеството (развитие, свързано с качеството)

 

 

 •    Законен интерес

 

 •    Договорно задължение

 

 

Volvo обикновено получава Вашите лични данни

 •  Интерактивно през безжичната мрежа във връзка с използването на Превозни средства на Volvo (напр. чрез телематичния шлюз); или
 • С помощта на диагностични инструменти (например във връзка с проактивни услуги за поддръжка и ремонт).

В допълнение към горното Volvo може да получи определени допълнителни данни от Вашия работодател или от Вас, ако сте въвели ръчно лични данни във връзка с използването на Превозно средство на Volvo (например настройки на таблото, като езикови предпочитания, предпочитания за радио, настройки на наклона на седалката).

Ако и когато използвате Превозно средство на Volvo, Volvo автоматично ще получи генерирани от превозното средство и други свързани с него данни, имащи отношение към Вашето използване на Превозното средство на Volvo. Обработването на определени генерирани от превозното средство и други свързани с него данни, е необходимо, ако искате да използвате всички функции и функционалности на Превозните средства на Volvo, като например известия в реално време и услуги за дистанционна диагностика. 

Вашите лични данни може да бъдат споделяни с други компании на Volvo Group и с определени категории трети страни (както е описано по-подробно по-долу), което може да включва предаване на личните Ви данни на други държави.

Споделяне на лични данни в рамките на Volvo Group

Volvo Group е глобална организация с офиси и операции по целия свят и Вашите лични данни може да бъдат предавани или достъпни в международен план в целия глобален бизнес на Volvo Group и между различните ѝ юридически лица и филиали. Всички предавания на лични данни на други компании на Volvo Group (включително предавания от ЕС/ЕИП на страни извън ЕС/ЕИП) ще се уреждат от междуфирмено споразумение, основано на одобрени от Европейската комисия стандартни договорни клаузи или други механизми, които са признати или одобрени от съответните органи към дадения момент. Такова споразумение отразява стандартите, съдържащи се в европейските закони за поверителност на данните (включително Общия регламент относно защитата на данните на ЕС). Наличието на това споразумение означава, че всички юридически лица на Volvo Group трябва да спазват едни и същи вътрешни правила. Това означава още и че правата Ви остават същите, независимо къде се обработват данните Ви от Volvo Group.

Споделяне на лични данни с трети страни извън Volvo Group

В допълнение към споделянето на лични данни между компаниите на Volvo Group, както е посочено по-горе, Volvo може също да споделя Вашите лични данни с определени категории трети страни, включително:

 • Бизнес партньори, като например:

– оторизирани търговци и сервизни центрове на Volvo – с цел осигуряване на обслужване и ремонт на Превозните средства на Volvo и за цели, свързани с нашите финансови и застрахователни предложения;

– снабдители и доставчици на услуги на Volvo, които подпомагат Volvo при доставката на продукти, решения и услуги, включително доставчици на ИТ и доставчици на услуги;

– партньори за бизнес и сътрудничество на Volvo – за цели, като например бизнес разузнаване и анализи (в повечето случаи обаче данните се споделят само на анонимизирана и обобщена основа); и

 – трети страни, с които сключваме сделки или си сътрудничим за предоставяне на продукти, решения или услуги, и други трети страни, с които се стремим да правим иновации, разработваме и доставяме нови или подобрени продукти, решения и услуги на нашите клиенти или нови или подобрени вътрешни процеси и операции, всичко което в крайна сметка подобрява начина, по който можем да подпомогнем нашите клиенти.

 • Професионални консултанти , като например застрахователи, адвокати и други професионални консултанти във връзка със застрахователни искове, одити и получаване на консултантски услуги.
 • Контрагенти и техните консултанти, във връзка с проекти за сливане и придобиване.
 • Доставчици на аварийни услуги,като например полиция, пожарна, бърза помощ и пътна помощ за защита на Вашия и нечий друг жизненоважен интерес, например във връзка с аварийна помощ.
 • Правоприлагащи органи, включващи регулаторни органи и други публични и съдебни органи, във връзка със законови задължения, като например съдебни разпореждания или законови изисквания за докладване, или ако се считат за необходими, в изключителни случаи за защита на Вашите или нечии други жизненоважни интереси.

От всички доставчици на услуги и професионални консултанти, явяващи се трети страни, на които се разкриват Вашите лични данни, се очаква и изисква да защитават поверителността и сигурността на Вашите лични данни, като може да ги използват само в съответствие с приложимите закони и разпоредби за поверителност на данните.

Освен това, в случай че която и да е компания на Volvo Group, която се намира в границите на ЕС/ЕИП, предава лични данни на външни трети страни, които се намират извън ЕС/ЕИП, съответната компания на Volvo Group ще се увери, че има подходящи предпазни мерки, които осигуряват адекватни нива на защита на Вашите лични данни, както се изисква от приложимите закони за поверителност на данните (включително Общия регламент относно защитата на данните на ЕС). Това например може да включва използването на одобрени от Европейската комисия стандартни договорни клаузи или друг механизъм, който е признат или одобрен от съответните органи към дадения момент.

Ако имате въпроси относно това как Volvo ще споделя Вашите лични данни, се свържете с длъжностното лице по поверителността на данните на Volvo Group чрез данните за контакт, посочени по-горе.

Volvo използва подходящи и разумни правни, технически и организационни мерки за сигурност, включително мерки за сигурност на информационните технологии и физическа сигурност, за адекватна защита на личните данни.

Тези мерки са подходящи за рисковете, породени от обработването на лични данни, и за чувствителността на личните данни и вземат предвид изискванията на приложимото местно законодателство. Освен това мерките непрекъснато се подобряват в съответствие с развитието на наличните продукти и услуги за сигурност.

Volvo изисква всички лица да спазват приложимите политики за сигурност, свързани с личните данни, когато използват системите на Volvo.

Volvo няма да обработва Вашите лични данни по-дълго от необходимото предвид целта на обработването, освен ако законът не изисква или разрешава друго.

Моля, имайте предвид, че освен ако не се прилагат по-кратки срокове за запазване поради законови или договорни задължения, генерираните от превозното средство и други свързани с него лични данни, имащи отношение към определено превозно средство, може да бъдат обработвани през целия очакван живот на типа превозно средство, който може да бъде до 25 години (например за научноизследователски и развойни проекти или за да се гарантира, че Volvo може да управлява искове за качеството на продуктите).

Може да имате право, когато това е предвидено в приложимите закони и разпоредби за поверителност на данните:

 • Да поискате достъп до личните данни, които Volvo обработва за Вас: въз основа на това право можете да разберете дали съхраняваме лични данни за Вас и, ако е така, да получите информация за и копие на конкретните части и категории лични данни.
 • Да поискате коригиране на личните Ви данни: въз основа на това право можете да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни или непълни.
 • Да възразите срещу обработването на личните Ви данни: въз основа на това право можете да поискате от Volvo повече да не обработва личните Ви данни.
 • Да поискате заличаване или изтриване на личните Ви данни: въз основа на това право можете да поискате заличаване или изтриване на личните Ви данни, включително когато тези лични данни вече не са необходими за постигане на целите.
 • Да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни: въз основа на това право можете да поискате от Volvo да обработва личните Ви данни само при ограничени обстоятелства, включително с Ваше съгласие.
 • Да поискате преносимост на личните Ви данни: въз основа на това право можете да получите копие (в преносим и, ако е технически осъществимо, лесно използваем формат) на своите лични данни, или да поискате от Volvo да прехвърли тези лични данни на друг администратор на данни.
 • В случай че обработването на личните Ви данни или на част от тях се основава на Вашето съгласие – да оттеглите по всяко време съгласието си, като в този случай Volvo ще прекрати всякакви допълнителни дейности по обработване на личните Ви данни или съответната част от тях (такова оттегляне обаче няма да засегне законосъобразността на дейностите по обработване на данните преди неговото извършване).

Моля, обърнете внимание, че е възможно Volvo не винаги да е задължена да изпълни искане за заличаване, ограничаване, възражение или преносимост на данните. За всеки отделен случай може да се направи преценка на законовите задължения на Volvo и изключението от тези права.

Моля, обърнете също внимание, че ограниченията или възраженията за обработване на определени данни може да имат отрицателни последици върху Вашето използване на Превозните средства на Volvo. Ако някои данни са дезактивирани, е възможно да не можете да използвате всички функции и функционалности на Превозното средство на Volvo и Volvo може да не бъде в състояние да Ви уведоми за проблеми с него в реално време. Това може да доведе до намалена функционалност, повреда или неработоспособност на превозното средство.   

Имате също така право да подавате жалби пред надзорен орган относно обработването на личните Ви данни от страна на Volvo. За повече информация относно тези права и как да ги упражнявате се свържете с длъжностното лице по поверителността на данните на Volvo Group чрез посочените по-горе данни за контакт.

Volvo препоръчва да преглеждате периодично настоящото Известие за поверителност, за да сте информирани за всички промени в него.

Запазваме си правото да променяме настоящото Известие за поверителност, ако е необходимо. Когато го направим, ще отбележим някъде в горната му част датата на извършване на тези промени и/или кога влизат в сила.