Известие за поверителност за посетители

Тази версия е публикувана и е валидна от 2023.09.01 г.


Това известие предоставя информация за обработка на лични данни на физически лица и фирми посещаващи обектите на Volvo Group , която е част от Volvo Group („Известие за поверителност“). Ако посещавате или сте посетили обектите на компания на Volvo Group, е възможно да обработваме лични данни за Вас.

За целите на настоящото Известие Volvo Group означава AB Volvo (publ.) и юридически лица, пряко или непряко контролирани от AB Volvo, включително, но не само, юридически лица, принадлежащи към някоя от основните бизнес сфери на Volvo Group (както може да съществуват към съответния момент), като например Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions и Volvo Energy.

Настоящото Известие за поверителност важи само когато компания, която е част от Volvo Group, събира или обработва по друг начин лични данни за свои собствени цели (т.е. когато компания на Volvo Group (самостоятелно или заедно с други юридически лица) е администратор и следователно определя целите, за които се обработват личните данни, и начина, по който се прави това).

Настоящото Известие за поверителност не важи, когато компания на Volvo Group събира или обработва по друг начин лични данни от името на друга компания, като например независими търговци, вносители, доставчици и клиенти на Volvo Group.

В допълнение към това Известие за поверителност някои системи, приложения и процеси на компания на Volvo Group може да съдържат техни собствени известия за поверителност, които предоставят допълнителни подробности за това какви конкретни лични данни се събират и как се съхраняват, използват и прехвърлят.

Избор на език

Компанията на Volvo Group (наричана по-долу „Volvo“), която посещавате или сте посещавали, е администраторът на личните данни, които Volvo получава от Вас и другите източници, описани по-долу.

„Администратор“ означава, че Volvo определя целта и средствата за обработване на Вашите лични данни. Volvo отговаря за обработването на Вашите лични данни съгласно приложимите закони и разпоредби за поверителност на данните.

Ако имате въпроси относно обработването на личните Ви данни, се свържете с длъжностното лице по поверителността на данните на Volvo Group на gpo.office@volvo.com или по пощата, или по телефон на:

AB Volvo,

Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Sweden 
+46 (0)31 66 00 00

За целите на настоящото Известие за поверителност „лични данни“ е всяка информация за конкретно лице или която идентифицира или може да идентифицира конкретно лице. С други думи, това е всяка информация, която може да бъде свързана с Вас.

За целите на настоящото Известие за поверителност терминът „обработва, обработват“ или „обработване“ означава всяко използване на лични данни, включително, но не само, събирането, записването, организирането, съхраняването, адаптирането, промяната, предаването, предоставянето, блокирането, изтриването или унищожаването на лични данни.

Правно основание

Volvo ще обработва Вашите лични данни въз основа на някое от следните правни основания; вижте също допълнителни подробности по-долу.

 • Законово задължение. Volvo може да обработва Вашите лични данни, ако такова обработване е необходимо за спазване на законово задължение, например за спазване на съдебни разпореждания и законови изисквания за докладване.
 • Законни интереси. Volvo може да обработва Вашите лични данни, ако такова обработване е необходимо за целите на законен интерес, преследван от Volvo или трета страна. Обикновено се счита, че е в законния интерес на Volvo да управлява ежедневните си операции, да обезопасява своите обекти и оборудване и да поддържа вътрешен контрол. За да има основание да обработва личните данни на своите посетители при законен интерес, Volvo прави преценка за всеки отделен случай. Например може да се наложи Volvo да обработва определени лични данни, за да даде възможност за администриране на Вашето посещение във Volvo Group, при което законният интерес на Volvo е да управлява ежедневните си операции по сигурен начин.

  Когато тук е посочено, че Volvo се основава на своите законни интереси за дадена цел на обработване, Volvo смята, че законните ѝ интереси не са с по-нисък приоритет от Вашите интереси, права или свободи предвид (i) прозрачността, която Volvo предоставя върху дейността по обработване, (ii) подхода на Volvo за вградена поверителност, (iii) редовния преглед на поверителността на Volvo и (iv) правата, които имате във връзка с дейността по обработване. Ако искате да получите допълнителна информация за този подход за балансиращ тест, се свържете с длъжностното лице по поверителността на данните на Volvo Group чрез посочените по-горе данни за контакт.

 • Жизненоважни интереси. Volvo може да обработва Вашите лични данни, за да защити Вашия и нечий друг жизненоважен интерес, ако Volvo има основателни причини да смята, че такова обработване на личните Ви данни може да предотврати или намали всяка значителна потенциална вреда за Вас или други лица.

  Volvo може да обработва следните категории данни, които сами по себе си или в комбинация с други данни може да представляват лични данни, и за общите цели, посочени в Таблица 1 по-долу.

  Volvo няма непременно да обработва всички посочени по-долу данни за Вас, а някои от целите за обработване ще се припокриват и може да има няколко цели, които оправдават използването на Вашите лични данни от наша страна.

Таблица 1 – Категории лични данни, цел и правно основание за обработването

Категории лични данни

Цели на обработването

Правно основание за обработването

 

Данни за контакт, като например име, фамилия, месторабота, имейл адрес, номер на паспорт, идентификатор на водача, предпочитания за храна и размер на дрехи

 

 

 • Осигуряване на възможност за регистрация на посетителите в системите за регистрация на посетители на Volvo

 • Общо администриране на посещенията 

 • Осигуряване на възможност за пътуване и резервации на хотели

 

 

 • Законен интерес (за управление на посещения в обектите на Volvo)

 

 

Данни за време, като например дата и час, когато е настъпило посещението

 

 • Осигуряване на възможност за регистрация на времето на посещенията

 

 

 

 •   Законен интерес (за управление на посещения в обектите на Volvo)

 

 

Подробни данни за превозното средство , като например регистрационен номер на превозното средство, който посочвате при регистрацията

 

 • Осигуряване на възможност за достъп на посетителите до паркингите

 

 

 

 • Законен интерес (за управление на посещения в обектите на Volvo)

 

 

Данни за сигурност, като например карти за достъп, права за достъп и използване на картите и правата за достъп, които са Ви предоставени. Номер на паспорт, номер на шофьорска книжка , ЕГН. 

 

 • Осигуряване на възможност за посетителите да получат безопасен достъп до обектите на Volvo

 • Осигуряване на възможност за идентификация и проверка на посетителите

 

 

 • Законен интерес (за осигуряване на защитен достъп до обектите на Volvo)

 • Законово задължение

 

Данни, свързани с ИТ, като например потребителско име, пароли и данни за вход за Вашето използване на обществените мрежи на Volvo (ако е приложимо)

 

 • Осигуряване на възможност за достъп до обществените интернет мрежи на Volvo

 

 

 • Законен интерес (за управление на контрола на публичния достъп до интернет, защита на данните и киберсигурност като цяло)

 

Визуални материали, като например видеозаписи, които се записват в затворена телевизионна система на компания на Volvo Group (CCTV), инсталирана в съответните обекти на компанията на Volvo Group, или други видео и свързани системи за сигурност/мониторинг, независимо дали в обектите на Volvo Group, или не, но които имаме законна цел да гледаме/осъществяваме достъп

 

 

 • Управление на сигурността и безопасността в обектите на Volvo Group

 • Разработване и/или усъвършенстване на производствения процес

 • Подобряване на ефективността.

 

 

 

 •   Законен интерес (за поддържане на сигурността и безопасността, предотвратяване на измама или кражба; и (където е приложимо) подпомагане при спазване на регулаторните изисквания)

 

Лични данни, като например предпочитания към храна

 

 • Осигуряване на възможност за предоставяне на храна по време на посещенията 

 

 

 

 •   Законен интерес (за управление на храната по време на посещения в обектите на Volvo)

 

 

Конкретна информация за CCTV мониторинга

Volvo може да използва CCTV мониторинг (както е определено по-горе), когато това е разрешено от закона. CCTV мониторингът обикновено се използва за контрол и предотвратяване на неупълномощен достъп до обектите и оборудването на Volvo, но в някои страни той може да се използва и с цел да се гарантира спазването на указанията и процедурите за здраве и безопасност и цялостното подобряване на производството. Изображенията и записите от CCTV се съхраняват защитено и са достъпни само при необходимост (например за разследване на инцидент).

Volvo ще получава личните данни от Вас или от лицето, с което ни посещавате, тъй като е възможно посетителите да въведат имената на своята група посетители. Освен това, ако посещавате служител на Volvo, това лице може да предостави лични данни за Вас на рецепцията за регистрационни цели.

Информацията може също да бъде получена от компания на пазара, в която представителят на Volvo не присъства, но е информирал например изложбения център относно клиентите, които ще направят посещение, например изложбени центрове.

Някои лични данни могат също да бъдат генерирани автоматично от ИТ системата и CCTV системите на Volvo, като например информация от регистъра и/или снимков материал.

 

Вашето решение да предоставите лични данни на Volvo е доброволно, но от съображения за сигурност всички посетители трябва да се регистрират във връзка с посещения в обектите на Volvo Group. Ако не желаете да предоставяте личните си данни във връзка с посещение, е възможно да не можем да Ви предоставим достъп до обектите на Volvo Group.

Вашите лични данни може да бъдат споделяни с други компании на Volvo Group и с определени категории трети страни (както е описано по-подробно по-долу), което може да включва предаване на личните Ви данни на други държави.

Споделяне на лични данни в рамките на Volvo Group

Volvo Group е глобална организация с офиси и операции по целия свят и Вашите лични данни може да бъдат предавани или достъпни в международен план в целия глобален бизнес на Volvo Group и между различните ѝ юридически лица и филиали. Всички предавания на лични данни на други компании на Volvo Group (включително предавания от ЕС/ЕИП на страни извън ЕС/ЕИП) ще се уреждат от междуфирмено споразумение, основано на одобрени от Европейската комисия стандартни договорни клаузи или други механизми, които са признати или одобрени от съответните органи към дадения момент.

Такова споразумение отразява стандартите, съдържащи се в европейските закони за поверителност на данните (включително Общия регламент относно защитата на данните на ЕС). Наличието на това споразумение означава, че всички юридически лица на Volvo Group трябва да спазват едни и същи вътрешни правила. Това означава още и че правата Ви остават същите, независимо къде се обработват данните Ви от Volvo Group.

Споделяне на лични данни с трети страни извън Volvo Group

В допълнение към споделянето на лични данни между компаниите на Volvo Group, както е посочено по-горе, Volvo може също да споделя Вашите лични данни с определени категории трети страни, включително:

 

 • Бизнес партньори, като например снабдители и доставчици на услуги на Volvo Group, във връзка с предоставянето на продукти и услуги на Volvo Group, например доставчици на ИТ услуги.
 • Професионални консултанти, като например застрахователи, адвокати и други професионални консултанти, във връзка със застрахователни искове, одити и получаване на консултантски услуги.
 • Доставчици на спешни услуги, като например полиция, пожарна, бърза помощ и пътна помощ, за защита на Вашия и нечий друг жизненоважен интерес, например във връзка с аварийна помощ.

 • Правоприлагане, регулаторни органи и други публични и съдебни органи във връзка със законови задължения, като например съдебни разпореждания или законови изисквания за отчетност, или ако се счита за необходимо, в изключителни случаи за защита на Вашите или нечии други жизненоважни интереси.

От всички доставчици на услуги и професионални консултанти, явяващи се трети страни, на които се разкриват Вашите лични данни, се очаква и изисква да защитават поверителността и сигурността на Вашите лични данни, като може да ги използват само в съответствие с приложимите закони и разпоредби за поверителност на данните.

Освен това, в случай че която и да е компания на Volvo Group, която се намира в границите на ЕС/ЕИП, прехвърля лични данни на външни трети страни, които се намират извън ЕС/ЕИП, съответната компания на Volvo Group ще се увери, че са взети подходящи предпазни мерки, които осигуряват адекватни нива на защита на Вашите лични данни, както се изисква от приложимите закони за поверителност на данните (включително Общия регламент относно защитата на данните на ЕС).

Това например може да включва използването на одобрени от Европейската комисия стандартни договорни клаузи или друг механизъм, който е признат или одобрен от съответните органи към дадения момент.

Ако имате въпроси относно това как Volvo ще споделя Вашите лични данни, се свържете с длъжностното лице по поверителността на данните на VOLVO Group чрез данните за контакт, посочени по-горе.

Volvo използва подходящи и разумни правни, технически и организационни мерки за сигурност, включително мерки за сигурност на информационните технологии и физическа сигурност, за адекватна защита на личните данни.

Тези мерки са подходящи за рисковете, породени от обработването на лични данни, и за чувствителността на личните данни и вземат предвид изискванията на приложимото местно законодателство. Освен това мерките непрекъснато се подобряват в съответствие с развитието на наличните продукти и услуги за сигурност.

Volvo изисква всички лица да спазват приложимите политики за сигурност, свързани с личните данни, когато използват системите на Volvo.

Обикновено Volvo ще обработва личните Ви данни за максимален период от две (2) години след посещението Ви. След този период Volvo ще обработва само личните данни, необходими за спазване на местните законови задължения или за удовлетворяване на законови изисквания в случай на действителен, възможен или очакван спор или иск.

Може да имате право, когато това е предвидено в приложимите закони и разпоредби за поверителност на данните:

 • Да поискате достъп до личните данни, които Volvo обработва за Вас: въз основа на това право можете да разберете дали съхраняваме лични данни за Вас и, ако е така, да получите информация за и копие на конкретните части и категории лични данни.
 • Да поискате коригиране на личните Ви данни: въз основа на това право можете да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни или непълни.
 • Да възразите срещу обработването на личните Ви данни: въз основа на това право можете да поискате от Volvo повече да не обработва личните Ви данни.
 • Да поискате заличаване или изтриване на личните Ви данни: въз основа на това право можете да поискате заличаване или изтриване на личните Ви данни, включително когато тези лични данни вече не са необходими за постигане на целите.
 • Да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни: въз основа на това право можете да поискате от Volvo да обработва личните Ви данни само при ограничени обстоятелства, включително с Ваше съгласие.
 • Да поискате преносимост на личните Ви данни: въз основа на това право можете да получите копие (в преносим и ако е технически осъществимо, лесно използваем формат) на своите лични данни или да поискате от Volvo да прехвърли тези лични данни на друг администратор на данни.
 • В случай че обработването на личните Ви данни или на част от тях се основава на Вашето съгласие – да оттеглите по всяко време съгласието си, като в този случай Volvo ще прекрати всякакви допълнителни дейности по обработване на личните Ви данни или съответната част от тях (такова оттегляне обаче няма да засегне законосъобразността на дейностите по обработване на данните преди неговото извършване).

Моля, обърнете внимание, че е възможно Volvo невинаги да е задължена да изпълни искане за изтриване, ограничаване, възражение или преносимост на данните. За всеки отделен случай може да се направи оценка на законовите задължения на Volvo и изключението от тези права.

Имате също така право да подавате жалби пред надзорен орган относно обработването на личните Ви данни от страна на Volvo. За повече информация относно тези права и как да ги упражнявате се свържете с длъжностното лице по поверителността на данните на Volvo Group чрез посочените по-горе данни за контакт.

 

Volvo препоръчва да преглеждате периодично настоящото Известие за поверителност, за да сте информирани за всички промени в него.

Запазваме си правото да променяме настоящото Известие за поверителност, ако е необходимо. Когато го направим, ще отбележим някъде в горната му част датата на извършване на тези промени и/или кога влизат в сила.

ПОСЕТИТЕЛ Format PDF Size 221 KB